דוגמה להסכם לחלוקת עיזבון בין יורשים

מצורף דוגמה של נוסח בסיסי של הסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון, להורדה של DOC  או PDF. המסמך הינו לדוגמא בלבד, וחסרים סעיפים הדורשים ייעוץ מורכב ופרטני. אין לעשות בטופס שימוש ללא ייעוץ עורך דין לענייני ירושות וצוואות, שכן לכל ניסוח יש משמעות רחבה לגבי זכויות היורשים, ולגבי נושאי מיסוי מקרקעין ונושאים נוספים. ניסוח לא נכון, יכול לעלות יקר מאוד.

הסכם חלוקת עיזבון doc / הסכם ירושה בין אחים דוגמא PDF

הסכם חלוקת עיזבון

נעשה ונחתם ב____________ ביום ______________

בין:

________________

להלן "היורשים"

הואיל        והצדדים הינם יורשיו של _________________, אשר ביום ___________ ניתן צו ירושה המצ"ב כנספח "א";

הואיל        והצדדים מבקשים לחלק את העיזבון בהסכמה באופן שונה מהקבוע בצו הירושה, וכדלהלן.

לפיכך, הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

היורשים מסכימים בזאת כי חלוקת זכויותיהם בעיזבון המנוח תהיה כדלקמן:

  1. היורשים _____________, יקבלו ________________ .
  2. היורשים _____________, יקבלו ________________.
  3. מעבר לאמור בהסכם זה, לא תינתן תמורה כלשהי בגין החלוקה האמורה, ולא ישולמו תשלומי איזון.

__________                __________                __________

אישור הטופס

אני הח"מ, עו"ד __________, מאשר כי ביום ___________ הופיעו בפניי, במשרדי אשר ברחוב __________, ה"ה ________ת.ז. ___________, __________ ת.ז. ________, ______ ת.ז. ________,  וחתמו בפני על הסכם זה לאחר שהסברתי להם את התוצאות המשפטיות הנובעות ממנו.

                                            _______________

דילוג לתוכן