עמוד הבית >> עורך דין ירושות וצוואות >> הסכם חלוקת עיזבון >> הסכם חלוקת עיזבון – מיסוי מקרקעין

הסכם חלוקת עיזבון – מיסוי מקרקעין

הסכם חלוקת עיזבון – מיסוי מקרקעין

הסכם חלוקת עיזבון מיסוי מקרקעין – חלוקת מקרקעין בין אחים לאחר פטירת ההורים עלולה לגרור חיוב במיסוי מקרקעין – מס שבח ומס רכישה. אם לא נעשה תכנון נכון הדבר העלול לעלות לסכומים עצומים. טרם עריכת הסכם חלוקת עיזבון יש לבחון האם יש פטור ממיסוי מקרקעין? האם לא מעורבים כספים ונכסים מחוץ לעיזבון לצורך תשלומי איזון בין היורשים? ומהי חלוקה ראשונה של נכסי העיזבון? האם הסכם חלוקה אחרי רישום צו ירושה בטאבו יחייב במיסים? כל המידע להלן:

מהו הסכם חלוקת עיזבון?

לפי חוק הירושה יורשים יכולים לשנות את חלוקת הירושה ביניהם, כפי שיחפצו, אף בשונה מהוראות צוואה או חוק הירושה.

קביעת חלקי היורשים בעיזבון, בהתאם לחלוקה לפי דיני הירושה או לפי צוואה, אינה מחייבת את היורשים. הדבר נתון לשק"ד היורשים עצמם.

כאשר היורשים מגיעים ביניהם להסכמה על חלוקה בשונה מהוראות הצוואה אם ישנה צוואה, או בשונה מחוק הירושה אם אין צוואה, עליהם לחתום על הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים.

כמובן שמדובר בהסכם לו השלכות מרחיקות לכת על זכויות היורשים, תוצאות מיסוי וכיו"ב, ולכן מאוד חשוב לעשות זאת לאחר חשיבה ובדיקת כל הנתונים וההשלכות מכך.

הסיבה העיקרית לעריכת הסכם חלוקת עיזבון ע"י יורשים הינה שיקולי מיסוי מקרקעין. העברת נכסים בין יורשים, לאחר שכבר חולקו, תחויב במס כמו במכירת מקרקעין. לעומת זאת חלוקת עיזבון באמצעות הסכם בין יורשים יפטור ממיסים, אם יערך כמו שצריך.

חיוב במס שבח ורכישה בעקבות הסכם חלוקת עיזבון

סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") קובע כי "הורשה איננה מכירה או פעולה באיגוד לענין חוק זה".

אולם כעיקרון חלוקת נכס מול נכס הינה עסקה במקרקעין החייבת במיסוי מקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין.

בסעיף 5(ג)(4) לחוק נקבע שחלוקה ראשונה של נכסי העיזבון בין יורשים, לא תיחשב כמכירה לעניין החוק. תנאי לכך שלא הוכנס כסף או נכס מחוץ לעיזבון לצורך תשלומי איזון.

בהתאם לכך קובע קובץ נוהלי האגף לרישום והסדר מקרקעין – "חלוקת נכסי עזבון בין יורשים – מס שבח ומס רכישה חלוקת נכסי עזבון בין יורשים על פי הסכם ביניהם או על פי צו של בית המשפט – אינה מהווה עסקה ולכן אין צורך להמציא אישורים על תשלום מס שבח את מס רכישה. האמור חל כל עוד לא חולק העזבון. לעומת זאת, אם ניתן צו ירושה והעזבון נרשם על שמות היורשים, בחלקים בלתי מסוימים, ולאחר מכן מבקשים היורשים לחלק את העזבון ביניהם, יש לראות פעולה זו כעסקה לכל דבר."

לכן אם יש 2 יורשים ו-2 דירות זהות, כל אחד יכול לקחת דירה. זאת במקום שלכל אחת מהיורשים יהיה 2 חצאי דירות.

מהי "חלוקה ראשונה"?

אין לכך הגדרה מדויקת. יש מצבים בהם ברורה התוצאה ויש מצבי ביניים.

כך למשל אם נעשה הסכם, נרשמו נכסים על שם היורשים, הם השתמשו בהם וכו', ואחרי 30 שנה רוצים לעשות הסכם חלוקה חדש, היא לא תחשב לחלוקה ראשונה, אלא להסכם מכר.

מצד שני, אם סמוך לאחר הפטירה נחתם הסכם חלוקת עיזבון, ללא שהנכסים נרשמו לפני זה, וללא שנעשה בהם שימוש, מדובר ודאי בחלוקה ראשונה.

מידע נוסף ניתן למצוא בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 7/2010.

תשלומי איזון בין היורשים

בדרך כלל אין בעיזבון נכסים זהים במספר שווה למספר היורשים. לכן לצורך הסכם בין היורשים צריך לאזן בין הנכסים. אופן אחד של איזון הוא נכס אחד גדול מול 2 קטנים ששווים לו. דרך נוספת היא תשלומי איזון באמצעות כספים שיש בחשבונות העיזבון.

לפי החוק, כדי שיחשב חלוקת עיזבון פטורה ממיסוי מקרקעין, ולא מכירה בין יורשים, אסור להכניס לצורך תשלומי איזון בין היורשים כסף או נכסים מחוץ לעיזבון.

הסכם חלוקת עיזבון לאחר רישום צו ירושה בטאבו

כאמור, ס' 4 לחוק מיסוי מקרקעין קובע  הורשה איננה מכירה לעניין המס. אולם העברת נכס מול נכס חייבת במס אלא א"כ היא במסגרת חלוקה ראשונה.

בפסק דין עמש 297/98 לוי ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין טבריה עלתה השאלה האם חלוקה לאחר שצו ירושה כבר נרשם, יחשב לחלוקה ראשונה?

בית המשפט קבע:

"עצם ביצוע הרישום של הנכס על שם היורשים בספרי המקרקעין, אינו מהווה מועד המפסיק את זכות היורשים לביצוע חלוקת העזבון, בתנאי שהפעולה מתבצעת ללא כל תמורה נוספת".

הדבר תואם ללשון ס' 5(ג)(4) הקובע:

"לענין סעיף קטן זה, חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העזבון, יראו את חלק העזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר. לענין זה,"חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים" – החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים לאחר ההורשה, בין אם נעשתה לפני רישום צו ירושה או צו קיום צוואה, כמשמעותם בחוק הירושה, תשכ"ה-1965, ובין אם נעשתה לאחר רישום כאמור, ויראו עיזבון של שני מורישים כעיזבון אחד אם התקיימו כל אלה:  (א) לפני פטירתם היו המורישים בני זוג או שהיו ילד והורהו;  (ב) טרם הסתיימה חלוקת העזבונות."

כלומר, עצם הרישום עצמו לא מונע את ביצוע החלוקה הראשונה אחריו. אולם אף אם עצם רישום זכויותיהם של היורשים אינו מונע כשלעצמו אפשרות לשינוי חלוקת העיזבון, עדין יש לוודא שהחלוקה האמורה תהיה חלוקה ראשונה של נכסי העיזבון.

למידע נוסף פנו אל עורך דין צוואות וירושות.

דילוג לתוכן