עמוד הבית >> עורך דין ירושות וצוואות >> הסתלקות מירושה >> תצהיר הסתלקות מירושה – דוגמא

"תצהיר הסתלקות מעזבון" – דוגמא

פעמים רבות נדרשים יורשים לבצע הסתלקות מלאה או חלקית מן העיזבון. להלן נוסח טופס תצהיר הסתלקות מעיזבון  לדוגמא (pdf, doc) כפי המופיע באתר הרשם לענייני ירושה, עליו יש לחתום בפני עורך דין צוואות וירושות.

למידע נוסף:

תצהיר הסתלקות מעיזבון  לדוגמא

משרד המשפטים

הרשם לענייני ירושה

תיק עזבונות ______________

בעניין עזבון המנוח ____________

תצהיר בדבר הסתלקות מעזבון

אני הח"מ ______________ ת.ז. ____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כי כל העובדות שלהלן הינן אמת:

  1. אני מגיש בזאת לרשם הנכבד כתב הסתלקות מעיזבון המנוח ___________ ת.ז. _________, אשר כתובתו האחרונה הייתה: רח' __________ (להלן: "המנוח") וזאת בהתאם לאמור בסעיף 6 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 ולתקנה 16 לתקנות הירושה תשנ"ח-1988.
  2. שעור הסתלקותי מהעיזבון הוא ___________.
  3. הסתלקותי מהעיזבון היא לטובת _____________, ת.ז. __________ שהוא/היא: בן זוגו של המנוח.
  4. הסתלקותי זו הינה סופית, מוחלטת, מלאה ובלתי חוזרת.
  5. אני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

______________

  חתימת המצהיר

אני הח"מ ____________ מאשר, כי ביום  ___________ הופיע בפני מר ________ שזיהה עצמו ע"י תעודת זיהוי מס' __________/ המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

____________________

  חותמת + חתימת העו"ד

שאלות ותשובות בנושא תצהיר הסתלקות מירושה

למי מגישים תצהיר הסתלקות מירושה?

את התצהיר מגישים לרשם הירושה או לבית הדין הרבני, יחד עם הבקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה. 

מתי מגישים תצהיר הסתלקות מירושה?

את התצהיר מגישים במועד הגשת בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה.

האם ניתן להסתלק מחלק מסוים מהעיזבון?

אפשר להסתלק או מכל העיזבון או מחלק יחסי ממנו. מנכס מסוים אפשר להתסלק רק אם הוא מופיע כנכס ספציפי בצוואה.

האם ניתן להסתלק עבור כל אדם?

אפשר להסתלק או באופן כללי מהחלק מהעיזבון או לטובת אדם ספציפי שהוא אחד מאלה, ילד, אח או בן זוג של המוריש. 

דילוג לתוכן