שעות נוספות

מה זה גמול שעות נוספות, האם יש מגבלה, איזה שכר נוסף מגיע בגינן לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, כיצד מתבצע החישוב?

על כך ועוד במאמר שלהלן מאת עורך דין לדיני עבודה.

שעות עבודה בשבוע עבודה רגיל

החוק קובע כי שבוע עבודה לא יעלה על 45 שעות שבועיות. עם זאת, צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק, שפורסם ביום 19.3.2018, קובע כי החל מיום 1.4.2018 שבוע עבודה לא יעלה על 42 שעות עבודה.

שבוע עבודה בסיסי כיום הוא 42 שעות בחלוקה הבאה:

 • עובד חמישה ימים – יעבוד 4 ימים בשבוע 8.6 שעות + יום אחד 7.6 ש'.
 • עובד 6 ימים – עובד 5 ימים 8 שעות ויום שישי 7 שעות.

מה זה שעות נוספות?

ס' 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי עובד שהועסק מעבר למשרה רגילה יקבל שכר מיוחד, כלומר השכר הבסיסי + תוספת באחוזים עבור כל שעה. החישוב נעשה באופן יומי וגם באופן שבועי.

עובד 5 ימים שעבד אפילו יום אחד מעבר ל-8.6 ש' זכאי לשכר נוסף.

עובד 6 ימים שעבד יום רגיל מעבר ל-8 ש' או יום שישי מעבר ל-7 ש' או מעבר ל-42 ש' בשבוע, זכאי לשכר נוסף.

כמה שכר שעות נוספות?

 • 125% – השכר עבור שעות אלו הוא עבור 2 שעות ביום – פי 1.25 מהשכר הרגיל.
 • 150 % – מעבר לכך פי 1.5.

האם מותר לסרב לשעות נוספות?

אסור להעסיק עובד שעות נוספות, אלא אם גן ניתן היתר משר העבודה. כיום ישנם היתרים רבים. כמובן שגם יש היתר, השכר הוא יותר גבוה מהשכר הרגיל כמפורט לעיל.

בהיתר כללי משר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שפורסם ביום 19.3.2018, נקבע:

 • שעות נוספות מותרות ליום – אורך יום העבודה לפי סעיפים 2, 4 או 5 לחוק, לרבות שעות נוספות, לא יעלה על 12 שעות.
 • שעות נוספות מותרות לשבוע עבודה – בשבוע עבודה לא יועסק עובד יותר מ-16 שעות נוספות. לכן אורך שבוע עבודה לא יעלה על 58 שעות.

ניתן להעסיק עובדים שעות נוספות, אם אישור משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:

 • היתרים בשל נסיבות מיוחדות או מתן שירות מיוחד – לדוגמא שעת חירום בבתי חולים.
 • לענפים מסוימים – כמו תחבורה, מפעלים רפואיים או בתי הארחה, נקבע מספר השעות הנוספות בהן מותר לעובדים לעבוד.
 • אישורים מיוחדים להעסקת עובדים בשעות נוספות.

החרגות מהחוק

החיוב הוא על עובד בכל משרה, לרבות בשירות הציבורי, משרת הוראה במשרד החינוך וכיו"ב. למעט חריגים.

חוק שעות עבודה ומנוחה, הוראות המספר המרבי של שעות עבודה רגילות הקבועות בו, והוראות הגמול הנוסף אינם חלים על סוגים מסוימים של עובדים כגון: שוטרים, עובדי כלא, יורדי ים או אנשי צוות אוויר וכן עובדים בתפקידי ניהול או תפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי, או תפקידים אינם מאפשרים למעסיק כל שליטה על שעות העבודה והמנוחה שלהם. לפיכך, נקבע בפסיקה כי חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על עובדים סיעודיים המתגוררים בבית המעסיק.

כמה שעות מותר לעבוד בשבוע?

בחוק נקבע שמקסימום שעות עבודה מותרות בשבוע עבודה הם 15 שעות, שהם כ-60 שעות בחודש.

שעות נוספות גלובליות – מה נקבע בפסיקה?

האם אפשר לשלם גולבלית על השעות מעבר למשרה רגילה?

בפסיקה נקבע כי יש מספר תנאים לתשלום שעות נוספות גלובליות:

 • הסכמה מפורשת של העובד לדרך תשלום זו ולממוצע השעות הנוספות המשולמות, ועיגונן בהסכם עבודה אישי.
 • גובה התשלום צריך לשקף את התמורה המגיעה לעובד בגין עבודתו.
 • המעסיק מחויב לעקוב אחר שעות העבודה בפועל ולבחון את סבירות התשלום הגלובלי.
 • תשלומים עבור מרכיב השעות הנוספות הגלובלי יופיעו בנפרד בתלוש השכר.
 • מרכיבי השכר צריכים להיות בהתאם לחוק. כך לדוגמא, אסור לשלם לעובד שכר חודשי הנמוך משכר המינימום.

מהי משרת אמון?

חוק שעות עבודה ומנוחה מחייב תשלום גמול שעות למי שמועסק מעבר לשעות הרגילות הקבועות בחוק. החוק חל על כלל העובדים בארץ למעט חריגים.

סעיף 30 (א) (5) לחוק מחריג "עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי".

מעסיקים היו שמחים להחיל את הסעיף על כל עובד, שהרי כל עובד חב באמון כלפי המעסיק.

אולם בית המשפט מפרש בצמצום היתר זה. הדגש כאן הוא על עובדים בכירים בתפקידי הנהלה או או תפקידים מיוחדים שדרושים אמון אישי ומיוחד בהתאם לתפקיד.

הגדרת עובד כשכיר אמון אישי תיעשה באופן אובייקטיבי, בהתאם לשורה של מאפיינים שנקבעו בפסיקה, ולא בהתאם להחלטה של המעסיק של המעסיק, ואף אם העובד חתם על הסכמה.

בפסיקה נקבעו בין השאר המבחנים הבאים:

 • עובד בכיר.
 • עובד שיש בתפקידו אחריות מיוחדת.
 • עובד בעל ידע מיוחד ורגיש אודות החברה.
 • שכיר שמשתכר שכר גבוה התואם את האמון האישי.
 • עובד בשעות לא שגרתיות.

חישוב שעות נוספות – אקסל

תשלום שעות נוספות אמור להופיע אוטומטית בתלוש השכר. עובד יכול לחשב זאת גם באמצעות גיליון אקסל.

שעות נוספות לא מאושרות

עובד לא יכול על דעת עצמו לעבוד שעות נוספות. זו פריבלגיה ששמורה להנהלה לומר ךעובד לעבוד עוד שעות. רק אם ניתנה הוראה כזו, עובד זכאי לשכר נוסף ולגמול מיוחד על שעות מעבר למשרה רגילה.

שעות עודפות

מה זה שעות עודפות? שעות עודפות הן השעות מעבר לקבוע בחוזה עבודה אישי. יש להבדיל בין שעות מעבר לחוזה, אך עד המגבלה שבחוק ובהסכמים קיבוציים, לבין שעות עודפות מעבר לכך.

שעות עודפות מעל הסכם מזכות בתשלום שכר רגיל ולא בגמול מיוחד.

שעות עודפות מעבר לחוק או הסכם קיבוצי – נשקרא שעות נוספות – העובד זכאי לגמול שכר מיוחד, 125% או 150%.

דילוג לתוכן