בקשות לרשם הירושה

רשם הירושה מוסמך לדון במספר בקשות לרשם הירושה. על חלק מן הבקשות ניתנת החלטה של רשם הירושה וחלקן עוברות לדיון בבית המשפט. להלן נעמוד בקצרה על הבקשות הבאות: בקשה למתן צו ירושה, בקשה לביטול צו ירושה, התנגדות למתן צו ירושה, בקשה לתיקון צו ירושה, בקשה לצו קיום צוואה, בקשה לביטול צו קיום צוואה ובקשה למנוי מנהל עיזבון, בקשה לעיון בתיק רשם הירושות. ישנה בקשה מקוונת נוספת, בקשה להחזר אגרה שלא נרחיב בה במסגרת זו.

בקשות לרשם הירושה – בקשה למתן צו ירושה

אחת מהבקשות הנפוצות במסגרת בקשות לרשם הירושה היא בקשה לצו ירושה.

בהתאם להוראות סעיפים 10 ו- 11 לחוק הירושה ותקנות 13 ו- 14 לתקנות הירושה, יורשיו של הנפטר, יכולים להגיש בקשה מקוונת למתן צו ירושה, במקרה בו האדם הנפטר לא השאיר אחריו צוואה. הבקשה למתן צו ירושה מוגשת למחוז שבתחום שיפוטו היה מושבו של המוריש.

יחד עם הבקשה יש להגיש תצהיר תמיכה בבקשה מאומת ע"י עו"ד, תעודת פטירה, אישור משלוח הודעה ליורשים, ייפוי כוח לעוה"ד, אישור על תשלום אגרה ודמי פרסום. אם מישהו מהיורשים מוותר על חלקו בעיזבון, צריף לצרף תצהיר הסתלקות חתום ע"י המסתלק. כן יש לצרף חוות דעת הדין הזר אם הנפטר היה תושב חו"ל.

מזכירות רשם הירושה מעבירה את הבקשה לפרסום ברשומות ובעיתון, ובמקביל לטיפולו של עוזר הרשם או לטיפולו של ב"כ היועמ"ש לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי. אם יש בין היורשים קטין או מי שהוכרז כפסול דין, הבקשה עוברת לתגובתו של ב"כ היועמ"ש לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי.

אחרי השלמת הטיפול בבקשה על ידי עוזר הרשם או ב"כ היועמ"ש לממשלה, ניתן צו לקיום הצוואה. אם הוגשה התנגדות לבקשה למתן צו ירושה, הבקשה עוברת לבית משפט לענייני משפחה.

צו ירושה מקוון – הצו המתקבל הוא צו דיגיטלי שנשלח לדואר האלקטרוני של מי שהגיש את הבקשה. במקביל הצו נשלח לטאבו – אגף רישום והסדר מקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, משרד החוץ, משרד התחבורה, רשות המיסים, רשות התאגידים, בנקים וחברות הביטוח, לכן לא צריך להציג  להם את הצו.

בקשות לרשם הירושה – בקשה לביטול צו ירושה

בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק הירושה ותקנה 27 לתקנות הירושה, היורשים שמופיעים בצו הירושה או מי שנפגע מהצו שניתן יכולים להגיש לרשם הירושה בקשה לביטול צו ירושה שניתן בעבר.

הבקשה הינה מסמך בקשה לביטול צו ירושה כולל שם ות"ז המבקשים, שם ות"ז המנוח, שמות ות"ז המעורבים בדבר (היורשים שמופיעים בצו ירושה). לבקשה יצורף תצהיר, אישור תשלום אגרה, יפוי כח לעוה"ד.

הבקשה עוברת לבדיקת עוזר הרשם לענייני ירושה או לב"כ היועמ"ש לממשלה. לאחר השלמת הטיפול בבקשה על-ידי עוזר הרשם או בא-כוח היועמ"ש לממשלה, ניתנת החלטה המורה על ביטול צו הירושה, או שהבקשה מועברת לבית המשפט לענייני משפחה.

בקשות רשם הירושה – התנגדות למתן צו ירושה

בהתאם להוראות סעיף 67 לחוק הירושה ותקנה 19 לתקנות הירושה, לאחר שהוגשה בקשה למתן צו ירושה וטרם הוצאתו של צו ירושה, יכול מעוניין בדבר להגיש בכתב לרשם הירושה התנגדות למתן צו ירושה בהתאם לבקשה שהוגשה.

מסמך בקשה להתנגדות למתן צו ירושה צריך לכלול שם ות"ז המתנגד, שם ות"ז המנוח, שמות ות"ז המעורבים בדבר (יורשים שמופיעים בצו ירושה), מסמכים תומכים, תצהיר, אישור תשלום אגרה, ייפוי כוח לעורך הדין.

ההתנגדות למתן צו ירושה עוברת לבדיקת עוזר הרשם לענייני ירושה או לב"כ היועמ"ש לממשלה. לאחר השלמת הטיפול ניתנת החלטת הרשם לענייני ירושה. אם מדובר בהתנגדות כדין, הבקשה למתן צו קיום וההתנגדות לבקשה מועברות להכרעת בית המשפט לענייני משפחה.

בקשה לתיקון צו ירושה

בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק הירושה, ותקנה 27 לתקנות הירושה, מעוניין בדבר יכול להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לתיקון צו ירושה.

בקשה לתיקון צו ירושה תכלול שם ות"ז המבקש, שם ות"ז המנוח, שמות ות"ז המעורבים בדבר (יורשים שמופיעים בצו ירושה), מסמכים תומכים, תצהיר,אישור תשלום אגרה, יפוי כח לעורך הדין. אם מבוקש תיקון טעות סופר בצו הירושה, כגון טעות במספר ת"ז, טעות בשם או פרט אחר שאפשר לאמת על פי אישור רשמי של המדינה, אין צורך בהגשת תצהיר אלא רק את המסמך הרשמי אשר מאמת את הבקשה.

לאחר הגשת הבקשה היא עוברת לבדיקתו של  עוזר רשם הירושה או ב"כ היועמ"ש לממשלה. אחרי הבדיקה על ידי עוזר הרשם או ב"כ היועמ"ש לממשלה יוחלט על אחד מהאפשרויות הבאות: יופק צו ירושה מתוקן; הבקשה תעבור לבית משפט לענייני משפחה; הבקשה נדחית.

בקשה לצו קיום צוואה

בקשה נפוצה נוספת במסגרת בקשות לרשם הירושה היא בקשה לצו קיום צוואה.

בהתאם להוראות תקנות 13 ו- 14 לתקנות הירושה, הזכאים על-פי הצוואה (מי שרשום בצוואה), יכולים לאחר פטירת מנוח שהשאיר צוואה, להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו קיום צוואה, כדי שהצוואה תיכנס לתוקף.

יצוין כי אם הצוואה לא כוללת את כל רכוש המנוח, אפשר במקביל להגיש בקשה למתן צו ירושה לרכוש שלא כלול בצוואה.

לבקשה למתן צו קיום צוואה יש לצרף צוואה מקורית (אם אין צוואה מקורית, יש להגיש בקשה להוכחת צוואה בהעתק), תעודת פטירה, אישור משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה לזכאים על פי הצוואה, ייפוי כוח לעוה"ד, אישור תשלום אגרה ודמי פרסום. אם מי מהזכאים בצוואה מוותר על החלק שלו בעיזבון, צריך לצרף תצהיר הסתלקות.

הבקשה מועברת על ידי מזכירות הרשם לענייני ירושה לפרסום ברשומות ובעיתון, ובמקביל מועברת לטיפול עוזר הרשם או לטיפולו של ב"כ היועמ"ש לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי. לאחר השלמת הטיפול בבקשה על ידי עוזר הרשם או ב"כ היועמ"ש לממשלה, ניתן צו לקיום הצוואה.

אם הוגשה התנגדות לבקשה למתן צו קיום צוואה, הרשם לענייני ירושה אינו מוסמך לתת צו קיום צוואה, והבקשה עוברת לבית המשפט לענייני משפחה.

צו קיום צוואה מקוון – הצו המתקבל הוא צו דיגיטלי שנשלח לדואר האלקטרוני של מי שהגיש את הבקשה. במקביל הצו נשלח לטאבו – אגף רישום והסדר מקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, משרד החוץ, משרד התחבורה, רשות המיסים, רשות התאגידים, בנקים וחברות הביטוח, לכן לא צריך להציג  להם את הצו.

בקשה לביטול צו קיום צוואה

בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק הירושה ותקנה 27 לתקנות הירושה, מעוניין בדבר יכול להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם הירושה במטרה להביא לביטול צו קיום צוואה שכבר ניתן בעבר.

הבקשה לביטול צו קיום צוואה צריכה לכלול: שם ות"ז המבקש, שם ות"ז המנוח, שמות ות"ז המעורבים בדבר (הזכאים ע"פ הצוואה), מסמכים תומכים, תצהיר, אישור תשלום אגרה, ייפוי כוח לעורך הדין. אם המבקש מעוניין לעכב את ביצועו של צו קיום הצוואה שניתן, הוא רשאי לבקש במסגרת הבקשה לעכב את ביצוע הצו.

הבקשה עוברת לבדיקת עוזר הרשם לענייני ירושה או לב"כ היועמ"ש לממשלה. לאחר השלמת הטיפול בבקשה על-ידי עוזר הרשם או ב"כ היועמ"ש לממשלה, ניתנת החלטה המורה על ביטול צו קיום הצוואה, או שהבקשה מועברת לבית המשפט לענייני משפחה.

בקשה למינוי מנהל עזבון (בקשות לרשם הירושה)

בהתאם להוראות סעיפים 78 ו-81 לחוק הירושה ותקנות 31-34 לתקנות הירושה, יכול יורש המופיע בצו הירושה או בצו קיום צוואה להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון, יחד עם הבקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה.

אם הבקשה מוגשת בהסכמת כל היורשים עפ"י דין או הזכאים לפי הצוואה הבקשה תוגש לרשם לענייני ירושה. אם הבקשה מוגשת שלא בהסכמת כל האמורים, היא תוגש לבית המשפט לענייני משפחה.

אם יש צורך במינוי מהל עיזבון לפני מתן צו ירושה או צו קיום צוואה, יש להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני.

הבקשה תוגש באמצעות טופס בקשה למינוי מנהל עיזבון, תצהיר שמפרט את הנימוקים בגללם יש למנות מנהל עיזבון, אישור תשלום אגרה, יפוי כח לעורך הדין, הסכמת מי שמבקשים למנות למנהל עיזבון, והסכמת היורשים בצו הירושה או הזכאים לפי צו קיום צוואה.

הבקשה עוברת לבדיקת עוזר הרשם לענייני ירושה או לב"כ היועמ"ש לממשלה. לאחר השלמת הטיפול בבקשה ע"י עוזר הרשם או ב"כ היועמ"ש לממשלה, ניתן צו למינוי מנהל עיזבון או שהבקשה למינוי מנהל עיזבון נדחית.


על מנת לקבל יעוץ וטיפול מקצועי של עורך דין ירושה צוואה ועיזבון התקשרו: 03-5758484.

דילוג לתוכן