צו קיום צוואה: בקשה לצו קיום צוואה מקוון

בקשה לצו קיום צוואה מקוון – על מנת לרשת נכסי מנוח אשר הותיר צוואה, צריך להגיש בקשה לאישור צוואה. מה התהליך וכמה זמן הוא לוקח? כל המידע מאת עורך דין גולדשטיין.

משרדנו, עורך דין קיום צוואה מטפל בהגשה מקוונת של בקשה לצו המאשר את הצוואה, בהליך מהיר יותר, ואגרה זולה יותר, ולאחר מכן ברישום הירושה באופן מקוון. לפרטים נוספים התקשרו 03-5758484.

סעיף 39 לחוק הירושה קובע כי "אין לתבוע זכויות על פי צוואה ואין להיזקק לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום". מהו צו קיום, כמה זמן לוקח לקבל אותו, מהם האגרות הכרוכות בכך, ואיך לקבל אותו? כל הפרטים להלן.

מהו צו קיום צוואה?

כאשר מנוח השאיר צוואה, יש לקיים את הצוואה לצורך קבלת הירושה. צו הירושה הוא הוראה שיפוטית של רשם הירושה, בית המשפט, או בית הדין הרבני הקובע כי הצוואה או חלק ממנה מקבלת תוקף. צו הירושה תקף כלפי כולם לרבות גופים כמו רשם המקרקעין ובנקים.

על מנת לקבל צו המורה על אישור הצוואה, יש צורך להגיש לרשם הירושה או לבית הדין הרבני בקשה לצו המאשר את הצוואה ונותן לה תוקף מחייב. לאחר הגשת בקשה מקוונת למתן צו לקיום הצוואה, רשם הירושה יבדוק במרשם הצוואות האם הופקדה צוואה אחרת. כן תפורסם הודעה לציבור, ובה הודעה כי ניתן להגיש התנגדויות תוך 14 יום מהפרסום. כן תתבקש עמדת היועץ המשפטי לממשלה. לאחר שלא הוגשו התנגדויות יוציא רשם הירושה צו המאשר את הצוואה.

בקשה לצו קיום צוואה – אגרה

אגרת בקשה למתן צו קיום צוואה בהגשה פיזית – 503 ₪.       

אגרה מופחתת לבקשה מקוונת – 428 ₪.

אגרת הוצאות פרסום בעיתון – 130 ₪.

כמה זמן לוקח לקבל צו קיום צוואה מקוון?

במידה שאין צורך בתוספת פרטים ושלא הוגשה התנגדות לבקשת הקיום, צפוי שעד לקבלת הצו ייקח בערך כחודשיים עד שלושה חודשים. הזמן נדרש עד לקבלת התייחסות אפוטרופוס הכללי (אמור להיות תוך 45 יום), וכן פרסום בעיתון ו-14 יום להגשת התנגדויות. הטיפול מתארך לפעמים עקב עומס במשרד הרשם. פעמים שבפניה מיוחדת ניתן לבקש קיצור זמן הטיפול בבקשה.

משרדנו מגיש את הבקשה באופן מקוון. הגשה זו חוסכת זמן, שכן היא מוגשת לרשם הירושה כשהיא כבר מוקלדת.

אם מוגשת התנגדות לבקשה, היא מועברת לבית המשפט ולוקח הרבה יותר זמן עד לקבלת הצו.

מי רשאי להגיש בקשה לצו קיום צוואה מקוון?

בקשה למתן צו זה יכולים להגיש הנהנים המוזכרים בצוואה, וכל אדם המעוניין במתן הצו, כמו למשל נושה של נהנה.

למי מוגשת בקשה למתן צו קיום צוואה מקוון?

הבקשה מוגשת לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני. לרשם הירושה ניתן להגיש בקשה מקוונת למתן צו לקיום צוואה.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה לרשם הירושה

בקשה מקוונת לצו ביצוע צוואה תוגש לרשם הירושה שיש לו את הסמכות במקום מגורי הנפטר. אם המנוח לא היה תושב בישראל, הבקשה תוגש לרשם לענייני ירושה שבתחום סמכותו מצויים נכסי המנוח (אם הנכסים בתחום סמכותם של כמה רשמים, תוגש הבקשה לאחד מהם, והסמכות תהיה שלו בלבד).

מיהו רשם הירושה?

רשם הירושה הוא מי שכשיר להיות שופט של בית משפט השלום. משרד רשם הירושה הוא חלק ממשרד האפוטרופוס הכללי. מתחת לאפוטרופוס הכללי, שהוא הממונה הארצי על הירושה, ישנם רשמים לפי מחוזות.

רשם הירושה מצהיר על הזכויות של היורשים: בירושה על פי דין – באמצעות צו ירושה, ואם הירושה על פי צוואה – באמצעות קיומה.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה לבית דין דתי

הבקשה תוגש לבית הדין הדתי שהיה לו את סמכות שיפוט בענייני מעמד אישי של המנוח.

בית הדין מוסמך לתת צו לביצוע צוואה רק בתנאי שכל הצדדים הנוגעים בדבר חתמו על תצהיר הסכמה לדון בפני בית הדין הרבני. בקשה לצו צוואה בבית הדין מוגשת באופן דומה להגשה לרשם לענייני ירושה, ובנוסף מוגש תצהיר ההסכמה. אם יש להוכיח את הפטירה (על ידי רשם הירושה או בית משפט) או הצוואה (על פי בית משפט), יש להגיש לבית הדין הוכחה כאמור, יחד עם הבקשה למתן צו לקיום צוואה.

בית הדין יעביר למרשם הארצי הודעה על הבקשה שהוגשה, והמרשם יעביר לו את כל הנתונים שבידיו לגבי העיזבון.

אם הוגשה התנגדות לבקשת הקיום והמתנגד אינו מסכים לסמכות שיפוט של ביה"ד – ביה"ד ימחק את הבקשה.

הודעה ליורש על פי צוואה

בהתאם לתקנה 14(ב)(4) לתקנות הירושה, יש לצרף לבקשה לאישור הצוואה, הודעה לזוכים על פי הצוואה. לכאורה לפי לשון התקנה, אין צורך לשלוח הודעה ליורשים על פי דין שאינם מופיעים בצוואה אלא רק הודעה ליורש על פי צוואה. אולם בפס"ד ת"ע 24418-04-17 נקבע כי גם במצב בו חלק מהיורשים מנושלים יש להודיע להם. לא יתכן מצב בו יורשים מנושלים מהירושה ואין להם כל ידיעה כי מוגשת צוואה בו הם לא מקבלים דבר. זכותם לקבל הודעה על הגשת הבקשה לקיום הצוואה, על מנת שיוכלו לבחון את הצוואה ובמידת הצורך להתנגד לצוואה.

בדיקת המרשם

לפני הוצאת הצו, הרשם לענייני הירושה יבדוק במרשם הארצי האם נמסרה צוואה אחרת, או שנמסר על צוואה בעל פה, שאם כן ישלח הודעות לזוכים באותה צוואה, כי הוגשה בקשה לקיום צוואה אחרת, לה הם זכאים להתנגד תוך 14 יום מההודעה.

פרסום בקשה לצו קיום צוואה

הודעה על הגשת בקשה לצו תפורסם בעיתון יומי אחד וכן ברשומות. הפרסום בעיתון כולל הזמנה להגשת התנגדות בתוך תקופה של 14 יום מהפרסום, או תקופה ארוכה יותר, בהתאם לקביעת הרשם.

התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה

המעוניין להגיש התנגדות לצוואה, יגיש את התנגדותו המנומקת לרשם לענייני ירושה כשהיא מאומתת בתצהיר, ובצרוף כל המסמכים שעליהם הוא מסתמך, תשלום אגרה וכן ייפוי כוח – אם הוא מיוצג ע"י עו"ד.

הרשם לענייני ירושה יכול להאריך את הזמן להגשת התנגדויות, גם אם הזמן שנקבע מלכתחילה הסתיים כבר.

העברת בקשה לצו קיום צוואה לבית המשפט

במקרים הבאים הבקשה תעבור מהרשם לענייני ירושה אל בית המשפט לענייני משפחה:

 • ישנה התנגדות לבקשה לקיום צוואה.
 • המדינה היא צד לבקשה.
 • היועמ"ש לממשלה או ב"כ ראו לנכון לפתוח בהליך בבקשה או להצטרף להליך.
 • האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה מי שמונה לאפוטרופוס, קטין או נפקד.
 • צוואה בע"פ.
 • יש פגם בצוואה.
 • רשם הירושה מצא שיש להעביר לבית המשפט את הבקשה לאישור הצוואה.

מגיש הבקשה ירשם כתובע ומגיש ההתנגדות ירשם כנתבע.

מתן צו קיום צוואה על ידי הרשם לענייני ירושה, בית המשפט או בית הדין הרבני

לא הוגשה התנגדות תוך המועד שנקבע, הרשם לענייני הירושה, בית המשפט, או בית הדין יאשר את הצו בחתימתו. הצו יצהיר על תוקפה של צוואה שצורפה לה. אם מונה מנהל עיזבון, הדבר יצוין בצו. אם תוקנה או בוטלה הוראה של הצוואה, הדבר יצוין בצו. אם אחד היורשים נפטר אחרי פטירת המוריש ולפני מתן הצו, או שחל שינוי אחר, הצו יפרט זאת.

כוחו של אישור צוואה הינו כלפי כל גוף, כל זמן שהוא לא תוקן או בוטל.

העתק קיום צוואה שניתן על ידי בית המשפט או בית הדין, יועבר לרשם הירושה, לצורך רישום במרשם הארצי.

צו קיום צוואה חלקית יחד עם צו ירושה

אם המוריש ציווה בצוואה רק חלק מנכסיו, צו הקיום יכלול גם צו ירושה לשאר הנכסים.

תיקון או ביטול צו קיום צוואה

מי שנתן את הצו, רשם הירושה, בית המשפט או בית הדין הרבני, יכול לתקן את הצו, לבקשת מעוניין בדבר, בהתאם לעובדות שלא היו בפניו בשעת מתן הצו.

מי שמבקש לתקן או לבטל צו קיום שניתן, צריך להגיש בקשה בכתב, מאומתת בתצהיר, לרשם הירושה שהפיק את הצו, או לבית המשפט. בבקשה יצוינו כתובות כל היורשים ויצורף אישור תשלום אגרה. כל היורשים יקבלו הודעה על הבקשה ויוכלו להשיב לה תוך 14 מהמצאתה. לאחר תיקון או ביטול צו הקיום, הרשם לענייני ירושה יודיע על כך ברבים ולנהנים בצוואה.

הגנת רוכש בתום לב

אם הייתה רכישה של זכות לפני התיקון, בהסתמך על הנוסח שלפני התיקון, לא ניתן לפגוע בזכותו של הרוכש בתום לב ובתמורה, אף שאחר כך תוקן הצו.

מרשם ארצי של צוואות – העתק צו קיום צוואה מקוון

היכן ניתן למצוא את הצוואה שניתנה?

הממונה הארצי מנהל מרשם ארצי של צווי ירושה וצוואה שניתנו, וניתן לבקש ממנו העתק של צו קיום צוואה שניתן.

חובה למסור צוואה לאחר הפטירה – הודעה על צוואה

סעיף 75 לחוק הירושה קובע כי מי שיש אצלו צוואה של מנוח חייב למסרה, מקור או העתק מאושר, לרשם לענייני ירושה מיד אחרי שנודע לו על פטירת המצווה. מי שמפר הוראה זו, צפוי למאסר של שלושה חודשים או קנס.

אם הופקדה צוואה אצל רשם הירושה, ולמרות חלוף 3 חודשים לאחר הפטירה או מסירת הצוואה (לפי המאוחר), לא הוגשה בקשה לקיומה, הרשם לענייני ירושה ימסור הודעה לזכאים בצוואה ויפרסם זאת ברבים.

המסמכים שיש לצרף בהגשת בקשה למתן צו קיום צוואה – טפסים

 • צוואה מקורית, למעט בצוואה על פה או אם הוכח שלא ניתן להמציא את המקור. אם הצוואה נמסרה לרשם הירושה, על המבקש לציין זאת בבקשתו ולצרף העתק שלה;
 • ציון קטין, חסוי או נעדר.
 • תצהיר על העובדות הכלולות בבקשה.
 • תעודת פטירה מקורית של המוריש או בקשה להוכחת מוות של המוריש.
 • תעודת פטירה של זכאי לפי הצוואה, שנפטר לפני המוריש או אחריו, או הוכחה לפטירתו.
 • אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה בדואר רשום לזכאים על פי הצוואה וליורשים על פי דין (אם הם לא הנהנים על פי הצוואה) או אישור על כך שהמבקש הודיע להם באופן אישי.
 • ייפוי כוח – אם המבקש מיוצג ע"י עו"ד.
 • אישור על תשלום אגרה ודמי פרסום.
 • "תצהיר הסתלקות" – אם אחד מהזכאים על פי הצוואה מוותר על חלקו בעיזבון.

בדיקת סטטוס בקשה למתן צו קיום צוואה

באתר רשם הירושה ניתן לבדוק סטטוס בקשה לצו קיום צוואה.

בקשה לצו קיום צוואה מקוון

ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון. אם עורך דין מגיש את הבקשה, בכל מקרה היא תוגש באופן מקוון. בהגשה מקוונת יוגשו כל המסמכים המפורטים לעיל, ש-2 שינויים:

צוואה מקורית – בהגשה מקוונת לא תוגש צוואה מקורית, אלא היא תימסר לרשם הירושה תוך שבעה ימים מהגשת הבקשה.

חובת שמירת מסמכים – על המבקש לשמור את מקור המסמכים שהגיש, ולהציגם לרשם הירושה אם יידרש.

תצהיר הסתלקות

מי שמסתלק מחלקו בירושה ימסור לרשם או לבית משפט תצהיר הסתלקות, תוך ציון שיעור ההסתלקות ולטובת מי הסתלק. אם המסתלק הוא קטין או שהוא פסול דין, יש לציין עובדה זו בתצהיר ההסתלקות ולהגיש לבית המשפט בקשה לאישור ההסתלקות.

בקשה מקוונת לרישום ירושה בטאבו

כשישנה צוואה מתבסס רישום ירושה בטאבו על צו אישור צוואה שנתן רשם הירושה, או בית דין רבני או בית המשפט. על הבקשה להיות חתומה על ידי אחד היורשים לפחות או מנהל העיזבון ומאומתת על ידי עורך דין או רשם.

הגשה מקוונת – בהגשה מקוונת של בקשה לרישום צוואה ניתן להסתפק בבקשה חתומה רק ע"י רשם הירושה. רק עורכי דין שחברים בלשכת עוה"ד ומחזיקים כרטיס חכם יכולים להגיש בקשה לרישום ירושה באופן מקוון.

רישום בטאבו של הסכם חלוקת עיזבון

היורשים יכולים לערוך ביניהם הסכם חלוקת עיזבון אף לאחר שהצוואה קוימה. בהסכם ביניהם היורשים מחלקים את נכסי העיזבון בהתאם להסכמתם. הסכם זה אינו נושא תשלומי מס שבח או מס רכישה, כל זמן שאין תשלומי איזון מכספים שמחוץ לנכסי העיזבון, ואם ההסכם מוגש לטאבו ברישום הראשון לאחר הפטירה.

לצורך רישום הנכסים בהתאם להסכם חלוקת עיזבון, יש להציג בנוסף לצו, את ההסכם חתום על ידי היורשים שחל לגביהם שינוי לאחר שניתן הצו. אם ההסכם מאושר על ידי בית המשפט, ניתן להסתפק בבקשה חתומה על ידי אחד מהיורשים. אם ההסכם לא מאושר על ידי בית המשפט, יש להחתים את כל היורשים על הבקשה.

צו ביצוע צוואה באנגלית

משרדנו עורך אישור נוטריון לתרגום צו לקיום צוואה לאנגלית.


משרדו של עו"ד ונוטריון יצחק גולדשטיין מתמחה במגוון שירותים משפטיים הקשורים לשמירת העושר המשפחתי, לרבות עריכת צוואה, בקשה לאישור צוואות, התנגדות לצוואה, ניהול עיזבון, עריכת הסכמי חלוקת עיזבון, ניהול הליכים בבית המשפט לענייני משפחה ואצל הרשם לענייני ירושה, וליווי משפטי אישי ומסור.

הידע והניסיון המשפטי והכלכלי של משרדנו עומד לרשות לקוחותיו בתיקי עיזבון בהם מעורבים בדרך כלל היבטים עסקיים ומסחריים בקנה מידה משמעותי.

אם אתם מחפשים עורך דין קיום צוואה מקצועי עם שירות מצוין, משרד עורכי דין יצחק גולדשטיין עומד לרשותכם.

עו"ד אבי גולדשטיין

עורך דין אבי גולדשטיין – עורך דין משנת 2012, מוסמך במנהל עסקים (MBA) מטעם אוניברסיטת תל אביב, יו"ר (משותף) של ועדת ירושה במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין. עוסק במשפט אזרחי-מסחרי, בדגש על מקרקעין, ירושות, צוואות ועיזבונות, וניהול תיקי ליטיגציה מורכבים.

תוכן עניינים

דילוג לתוכן