פסיקה – יצחק גולדשטיין, משרד עורכי דין

פסקי דין מעניינים, חלקם תקדימיים, בתיקים בהם טיפל משרד עורך דין יצחק גולדשטיין.

– ת.א. 46482-04-13 אריה את עופר ואח' נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

החלטה מיום 4.12.2019

– רע"א 8412/19 אריה את עופר ואח' נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

החלטה מיום 16.2.2020

– ת.א. 46482-04-13 אריה את עופר ואח' נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

החלטה מיום 6.11.2019.

– ת.א. 60703-09-16 משה ופנינה חזן נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

דחייה על הסף של התביעה נגד הבנק עקב העדר עילה ומעשה בית דין.

– ת.א. 19563-04-10 אייל בדיחי ואח' נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

פיצוי בגין אובדן שיק ע"י בנק קורספודנט בקשר עם עסקת יהלומים בדובאי.

– ת.א. 5671-04-12 שי להבים נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

דחיה על הסף של מרבית התביעה נגד הבנק עקב התיישנות.

– ת.א. 6546-01 בנק מזרחי נ' י.א. דקר ואח'

התקבלה תביעת הבנק לתשלום חוב שנוצר במסגרת ליווי בנקאי ודחיית טענות קיזוז בשל אחריות הבנק כביכול לנזקים שונים.

– ת.א. 5464/03 יצחק ולאה גבעתי נ' בנק מזרחי בע"מ

דחיית טענות התובעים כנגד מימוש ערבות, משנקבע כי הם אינם נהנים ממעמד של "ערב מוגן" או "ערב יחיד".

– ת.א. 3356-01 בנק מזרחי נ' שינבר חברה להובלות בצובר ואח'

קבלת תביעת הבנק ודחיית התביעה שכנגד. נדחו טענות הנתבעים בדבר התניית שרות בשרות; בדבר חיוב החשבון בשיעורי ריבית בלתי מוסכמים; ובדבר חישוב הריבית לפי מספר ימים שגוי בשנה (360/365).

– בש"א 1080-03 הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק הירדן נ' יוסף דב רוזנשטיין

דחיית ערעור הועדה המקומית כנגד השומה המכרעת בענין אפשרויות ניצול הבניה במצב הקודם ללא עריכת תכנית מפורטת.

– רע"א 8181-15 אריה את עופר ואח' נ' בנק מזרחי טפחות ואח'

דחיית ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בענין גילוי ועיון במסמכים. דיון במבחני הרלבנטיות, ההכבדה, הפגיעה בפרטיות ובאינטרסים לגיטימיים של המשיב ושל צדדים שלישיים.

– פש"ר 113-09 ארקל מוצרי פלסטיק

אישור הסדר נושים של אגודה שיתופית חקלאית.

– ת"א 5974-07-11 קרפיול ואח' נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

דחיית תביעת לשון הרע ותביעה לנזקים עקב עצירת הפעילות בחשבון.

– ת.א. 3481/09 איקרוס ואח' נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

דחיית תביעה בסך 11 מליון ש"ח בטענה כי הבנק הפסיק כביכול חד צדדית ליווי פיננסי, גבה כביכול ריבית בשיעורים מופרזים, וגבה כביכול כספים שלא כדין.

– רע"א 3222-15 אליהו ושרה שני נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

דחיית בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי אשר דחה בקשת המערערים לגילוי מסמכים, תשובות לשאלונים והיפוך נטלי הראיה והשכנוע.

– ערר בי/85159/16 העוררת נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה

קבלת ערר כנגד חיוב בהיטל השבה בסך 2 מ' ש"ח, וביטול החיוב.

– ת.א. 2311/06 יגאל ישינובסקי ואח' נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

נדחתה תביעה על סך 4.3 מ' ש"ח. דיון בהיקף חובת הגילוי המוטלת על הבנק.

– ת.א. 36370-12-03 מ.ג.א. מוניות בע"מ נ' בנק לטפחות בע"מ

דחיית תביעה בענין אחריות הבנק לטעות בנוסח ערבות בנקאית שניתנה כחלק מהצעה במכרז, שבעקבותיה נפסלה ההצעה.

– ת"א 5327/09 שלום כהן נ' אלי שני

דחיית תביעות לשון הרע הדדיות בין החייב וכונס הנכסים, וכן הודעת צד ג' שהוגשה כנגד הבנק.

– ע"א 4508-09-15 אלי שני נ' שלום כהן ובנק מזרחי טפחות בע"מ

דחיית ערעור שהוגש ע"י חייב – דיון בהגנות של חוק לשון הרע על דברים שנאמרו במסגרת הליך משפטי.

– ת"א 171160-09 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' גיורא צנדורף

קבלת תביעת הבנק לאחר דחיית בקשת רשות להתגונן בענין עמלת אופציות מעוף, גביית עמלת מימוש, עמלת ניהול ני"ע ודמי פיקדון.

– ע"א 27360-10-15 גיורא צנדורף נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

הערעור נדחה.

– ת"א 36383-03-10 משה ופנינה חזן נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

דחיית טענות חייבים כנגד הליכי מימוש משכנתא (ערעור החייב על פסק הדין נדחה) ודחיית טענה בדבר הסכמים / סיכומים כביכול.

– רע"א 1109/15 אריה ושרה בן ארי נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

דחיית בקשת רשות ערעור רביעית, וחזרה על הקביעה כי הבנק רשאי לנקוט בהליכי מימוש המשכנתא גם לגביית חוב של אחד מבני הזוג, בגין חוב שנוצר ללא קשר להלוואת המשכנתא.

– ת.א. 20027/06 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' אופקים שיווק ישיר לתיירות בע"מ

דחיית בקשת רשות להתגונן בטענה כי הבנק אחראי כביכול לפעולות חריגות שנעשו בחשבונות המט"ח של החייבת ע"י מי שהיה מנהל הכספים שלה מול חדר העסקאות של הבנק. בית המשפט קבע כי מדובר ב"הגנת בדים".

– בגץ 5851/13 קושלבסקי אביגיל ואח' נ' המועצה להשכלה גבוהה ואח'

דיון בשאלה "מיהו חרדי", וההשלכות על קבלה למוסדות אקדמיים ייחודיים הקולטים בוגרי מוסדות חרדיים.

– רע"א 3180/13 אריה בן ארי נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

תיקון 23 לחוק ההוצאה לפועל נועד להגן מפני מימוש לא מידתי של המשכנתא רק אם המימוש נעשה בעקבות פיגור בתשלום החוב   המובטח במשכנתא, אך לא כאשר המשכנתא ממומשת בשל חוב אחר או בשל עילה שאינה קשורה בהחזר החוב המובטח, כגון עיקול. ניתן לממש את המשכנתא גם אם העיקול שבגינו מבקש הבנק לממש את המשכנתא הוטל רק על אחד מהלווים. אישור נספח התנאים המיוחדים של הבנק, הקובע כי המשכנתא מבטיחה כל חוב לבנק.

– ע"א 1339/12 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' אי.סי.אם יצרני מיזוג אויר בע"מ (בפירוק)

תנאים ליצירת משכון על ניירות ערך הנסחרים בבורסה, שכלולו ומימושו; דיון בשאלה האם במצב של חדלות פרעון, יש לבנק עדיפות בשעבוד תיק ניירות ערך הנסחרים בבורסה.

– בר"ע 1100/09 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' אריה בן ארי – החלטה מיום 25.11.2011

ביזיון בית משפט – קנס בסך 3,000 ₪ על כל יום של עיכוב ביצוע פסק דין כספי, וכן מאסר למשך 30 יום אם התשלום לא יבוצע עד מועד מסוים.

– ע"א 7682/10 אליהו שני נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

הסמכות ליתן סעד זמני לתקופת הערעור כל עוד לא הוגשה הודעת הערעור מסורה באופן ייחודי לערכאה הדיונית. משהוגשה לערכאה הדיונית בקשה לסעד זמני בערעור והיא זו שדנה בבקשה מכוח סמכותה הייחודית לפי תקנה 471, כי אז השגה על החלטתה, בין אם סייגה את הסעד הזמני בתנאים ובין אם הבקשה נדחתה כליל, כמוה כתקיפה ערעורית של "החלטה אחרת", ומשכך זו תובא לפני ערכאת הערעור כבקשת רשות ערעור.

– תא"ק 12788-10-09 דלקול בע"מ נ' עיריית לוד

קבלת תביעת השבה משנקבע כי חוזה המכר בוטל כדין עקב הפרתו היסודית ע"י העירייה.

– רע"א 5321/09 עזרא ששון נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

פגיעה בזכות בעל משכון ע"י עיכוב מימושו תיעשה רק במקרים חריגים, במיוחד כשלא הוצעה כל ערובה חלופית להבטחת חובותיו של המבקש.

– ע"א 4525/09 שערי שמיים הר הזיתים בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ

חובת הבנק להודיע לערב אם הלווה לא עומד בהתחייבויותיו בפירעון הלוואות קודמות.

– רע"א 2549/09 חברת אי. סי. אמ. יצרני מיזוג אוויר בע"מ נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

לא ניתן לקזז ניירות ערך הנסחרים בבורסה שבחשבונה של חברה בפירוק כנגד חובותיה, שכן ניירות הערך אינן חיוב כספי כי אם "נכס", וככזה הוא אינו ניתן לקיזוז.

– ע"א 616/07, ע"א 868/07-ב' בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' א.מ. תורג'מן בפירוק ואח'

התקבל ערעור הבנק, ונקבע כי הבנק רשאי להאריך תוקפה של ערבות בנקאית אף בלא הסכמת מבקש הערבות לדרישת המוטב להארכה / חילוט.

– רע"א 2759/07 אליהו גרציאני (1988) בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ

דחיית ערעור על החלטה לסילוק תביעה על הסף עקב התיישנות.

– ת"א 57059/04 האחים קרטין נ' פרוטאזן אשדוד 1968 בע"מ

דחיית בקשת רשות להתגונן וחיוב השוכרת בתשלום מלוא דמי השכירות.

– ת"א 57094/06 האחים קרטין נ' פרוטאזן אשדוד (1968) בע"מ

דחיית תביעת שוכרת לפיצויים בסך 2 מ' ש"ח בטענה להפרת חוזה שכירות, כביכול.

– ת"א 18036/05 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' אריה את עופר ואח'

קבלת תביעת הבנק ודחיית בר"ל בטענה לקיזוז בסך 58 מ' ש"ח.

– ת"א 1666/03 פרדיגמה חדשה בע"מ ואח' נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ

דחיית בקשת רשות להתגונן בטענה כי הבנק פיתה את החייב כביכול להעביר חשבון ני"ע לבנק ולרכוש ני"ע שלבנק היה ענין בהם, וכי הבנק התרשל כביכול בהסכימו להעמיד לחייב אשראי גבוה ללא בטוחות, ובאי-מימוש ני"ע במועד.

– עת"מ 1178/04 יחיא חירייה ואח' נ' עיריית לוד ודלקול בע"מ

דחיית עתירה מנהלית שעניינה ביטול מכרז למכירת מקרקעין ע"י העירייה לחברת דלקול בע"מ.

– רע"א 2090/02 חיים דקל נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ

התניית בקשת רשות להתגונן בהפקדת ערובה משמעותית.

– ע"א 1571/02 אהרן בלקין נ' אמירה יצחק

אישור הסדר פשרה בעניין התנגדות לצוואה שנערכה ע"י אדם הלוקה בפיגור שכלי קל.

– דנ"א 8411/99 יאיר ש. שיווק בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ

דחיית בקשה לדיון נוסף.

– ע"א 1822/97 בנק המזרחי המאוחד בע"מ – סניף חדרה נ' יאיר ש. שיווק בע"מ

קבלת ערעור הבנק על פס"ד של בית המשפט המחוזי. נקבע כי הבנק רשאי לסרב לבקשת לקוח להעניק לו אשראי, מעבר למסגרת האשראי המאושרת בחשבון הדביטורי; הבטחה כי ללקוח יוענק מעמד של "לקוח מועדף", אין בכוחה כדי לשנות את התניות בהסכם בין הצדדים; אין צורך בקבלת הסכמה מפורשת  של הלקוח לרכיב כלשהו בשיעור הריבית; הבנק אינו מחויב לפרט את רכיבי הריבית.

– רע"א 1017/97 יצחק רידלביץ נ' יצחק מודעי

פס"ד חשוב, עקרוני, יסודי ותקדימי בעניין פירוק שיתוף במקרקעין; היחס בין פירוק שיתוף במקרקעין, לבין פירוק שיתוף בבית הראוי להירשם כבית משותף; השיקול של "הפסד ניכר" למי מהשותפים בפירוק שיתוף על דרך של חלוקה בעין.

– ע"א 8696/96 בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פתח תקוה נ' יצחק גרוזינסקי

הסכם לגבי שיעור הריבית גובר על הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.

דילוג לתוכן