הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברעננה

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת בית מגורים ברחוב רבי עקיבא 44 ברעננה, הידוע כגו"ח 6581/577/2  (להלן: "הנכס").

על המציע ובאחריותו לבדוק את מצבו המשפטי, הפיזי, והתכנוני של הנכס.

הנכס יימכר כתפוס במצבו כפי שהוא (AS IS), ובכפוף לזכויות המוכרים בהתאם לפסקי הדין בת.א. ת"א 2311/06 וע"א 10154/16 – ע"א 10218/16, ובכפוף לזכות  המוכרת למגורים בנכס עד אריכות ימיה ללא תשלום, כשהאחריות לבדיקת כל פרט הנוגע לנכס, לרבות זכות המוכרת לדיירות מוגנת, מוטלת על המציע בלבד, וכונסי הנכסים אינם נושאים בכל אחריות שהיא.

הצעות בכתב יש לשלוח למשרד הח"מ עד ליום 31.1.2021 בצרוף המחאה בנקאית בסך השווה ל- 10% מגובה ההצעה או ערבות בנקאית צמודה למדד לפקודת הח"מ בסך השווה ל- 10% מגובה ההצעה, ובצרוף חוזה מכר וטופס הצעה אותם ניתן לקבל במשרד הח"מ, כשהם חתומים ע"י המציע. הסכום האמור יחולט במקרה שמציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו או יפר את תנאי חוזה המכר.

הח"מ אינם מתחייבים למכור את הנכס למציע בעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל, והם שומרים על זכותם לנהל תחרות ו/או מו"מ עם המציעים ו/או אחרים ו/או לפרסם הזמנה נוספת להציע הצעות.

המכירה כפופה לאישור כב' ראש ההוצל"פ.

יצחק גולדשטיין, עו"ד וכונס נכסים

רחוב מנחם 19, בני ברק, טלפון: 03-5758484, פקס:03-5755090

גור עמרם, עו"ד וכונס נכסים

רחוב כנרת 5, בני ברק, טלפון: 03-6129985, פקס: 03-6126126

סוג נכס קוטג'
ישוב רעננה
כתובת רבי עקיבא 44
מועד אחרון להגשת הצעות31.1.2021
מועד התמחרותטרם נקבע
גוש 6581
חלקה 577/2
מסמכים:
חוות דעת שמאי (חלקית)
טופס הצעה
הסכם מכר
דילוג לתוכן