הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברעננה

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת מחצית זכויות בבית מגורים ברחוב רבי עקיבא 44 ברעננה, הידוע כנכס בגו"ח 6581/577/2  (להלן: "הנכס").

הנכס יימכר כתפוס.

על המציע ובאחריותו לבדוק את מצבו המשפטי, הפיזי, והתכנוני של הנכס.

הנכס ימכר במצבו כפי שהוא (AS IS) כשהאחריות לבדיקת כל פרט הנוגע לנכס מוטלת על המציע בלבד, וכונס הנכסים אינו נושא בכל אחריות שהיא.

הצעות בכתב יש לשלוח למשרד הח"מ עד ליום 24.9.2019 בצרוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית לפקודת הח"מ בסך השווה ל- 10% מגובה ההצעה, ובצרוף חוזה מכר אותו ניתן לקבל במשרד הח"מ, כשהוא חתום ע"י המציע. סכום ההמחאה יחולט במקרה שמציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו או יפר את תנאי חוזה המכר.

יתרת התמורה תשולם תוך 60 יום מיום אישור המכירה ע"י כבוד ראש ההוצל"פ.

הח"מ אינו מתחייב למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל, והוא שומר על זכותו לנהל תחרות ו/או מו"מ עם המציעים ו/או אחרים ו/או לפרסם הזמנה נוספת להציע הצעות.

המכירה כפופה לאישור כב' ראש ההוצל"פ.

יצחק גולדשטיין, עו"ד וכונס נכסים

רחוב מנחם 19, בני ברק, טלפון: 03-5758484, פקס:03-5755090

סוג נכס קוטג'
ישוב רעננה
כתובת רבי עקיבא 44
מועד אחרון להגשת הצעות 24.9.2019
מועד התמחרותטרם נקבע
גוש 6581
חלקה 577/2
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות
חוות דעת שמאי (חלקית)
טופס הצעה
הסכם מכר
נסח טאבו
דילוג לתוכן