עמוד הבית >> עורך דין מקרקעין >> מדריכי מקרקעין >> הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה בפתח תקווה

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה בפתח תקוה

בתוקף תפקידנו ככונסי נכסים מטעם בית המשפט לענייני משפחה בפ"ת, הרינו מתכבדים להזמין את הציבור להגיש הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים ברח' סלנט 55 פ"ת, הידועה כחלקה 186/5 בגוש 6397 (להלן: "הנכס" / "הדירה").

1. על המציע ובאחריותו לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מצבו המשפטי, הפיזי, והתכנוני של הנכס. הנכס יימכר במצבו הנוכחי (AS IS).

2. הדירה נמכרת במסגרת הליך כינוס נכסים בבית משפט לענייני משפחה בפתח תקוה וכפופה לאישור בית המשפט. 

3. הצעות בכתב יש להגיש באחד ממשרדי הכונסים הח"מ עד ליום 20.6.2023 בשעה 12:00 בצירוף המחאה בנקאית לפקודת שני כונסי הנכסים הח"מ בסך השווה ל- 5% מגובה ההצעה, או ערבות בנקאית אוטונומית בסכום האמור, בצרוף חוזה המכר וטופס ההצעה אותם ניתן לקבל במשרד הח"מ, כשהם חתומים ע"י המציע. ההמחאה או הערבות הבנקאית, לפי העניין, יחולטו כפיצוי מוסכם ומוערך מראש במקרה שמציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו או יפר את תנאי חוזה המכר.

4. כונסי הנכסים הח"מ אינם מתחייבים למכור את הנכס למציע אשר הגיש את ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל, והם שומרים לעצמם על הזכות לשנות המועד האחרון להגשת הצעות. 

כונסי הנכסים רשאים לערוך תחרות ו/או מו"מ עם המציעים ו/או מי מהם ו/או עם אחרים, וכן לפרסם הזמנה נוספת להציע הצעות.

5 . דיני המכרזים לא יחולו על מכירה זו.

6 . לפרטים נוספים, לקבלת טופס ההצעה ונוסח חוזה המכר ולתאום ביקור בדירה ניתן לפנות למשרדי הח"מ.

עו"ד יצחק גולדשטיין,  רחוב מנחם 19, בני ברק

טל: 03-5758484 , פקס: 03-5755090

main@ygoldlaw.co.il

 

עו" ד כרמל נפתלי, רחוב מצדה 9, בני ברק (מגדל בסר 3)

 טל: 03-7516868 , פקס: 03-7516898

carmel@naftali-law.co.il 

סוג נכס  דירה
ישוב פתח תקווה
כתובת סלנט 55
מועד אחרון להגשת הצעות 20.6.2023
מועד התמחרות טרם נקבע
גוש  6397
חלקה  186/5
מסמכים:
טופס הצעההורדה
הסכם מכרהורדה
דילוג לתוכן