ערבות בנקאית  שכירות דירה

ערבות בנקאית שכירות דירה מהי? מתי צריך אותה? כיצד מממשים אותה? איך מבטלים אותה ואיך מאריכים את תוקפה?

מה זה ערבות בנקאית אוטונומית?

הערבות הבנקאית לפי סעיף 25י. לחוק השכירות והשאילה היא בטוחה הניתנת לצורך פיצוי במקרה שנותן הערבות יפר הסכם. בכתב ערבות כתוב מתי ניתן לממש אותה, סכום הערבות, ומתי היא פוקעת.

מבין כל הערבויות והביטחונות הקיימים, הערבות הבנקאית הינה בעל הביטחון הרב ביותר, מכיוון שגוף איתן כמו הבנק עומד מאחוריו. זאת בשונה משטר חוב הניתן ע"י אדם פרטי, שהינו צד להסכם ויש חשש שלא יעמוד או לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו.

למשל במקרה של שכירות, הבנק, לבקשת שוכר, מכין ערבות לטובת המשכיר. המשכיר יכול לממש את הערבות הבנקאית אף ללא הסכמת השוכר.

מה משמעות ערבות אוטונומית?

הגדרת הערבות הבנקאית כאוטונומית משמעותה, שהבנק מעביר את סכום הערבות למוטב, במקרה של דרישת המוטב, ללא אפשרות התנגדות של המתחייב, בלי שהמוטב צריך לנמק את דרישתו, ובלי הוראה של בית המשפט.

כך למשל במקרה של הפרת חוזה שכירות, יכול המשכיר לפנות לבנק בדרישה לתשלום סכום הערבות, בלי אפשרות של השוכר להתנגד לכך.

מתי נדרשת ערבות בנקאית?

הערבות הבנקאית נדרשת בדרך כלל במקרים הבאים:

  • ערבות בנקאית למכרז.
  • הבטחת חוזה שכירות. ערבות זו ממומשת ע"י המשכיר אם הושכר לא שילם דמי שכירות, או הפר את הסכם השכירות בצורה אחרת.
  • ערבות חוק המכר.

כיצד מנפיקים ערבות בנקאית שכירות דירה?

הנפקת הערבות נעשית בסניף הבנק, לאחר חתימה על מסמכים שונים, ומילוי פרטים כמו שם המוטב, סכום הערבות ותקופת הערבות. הפקת ערבות בנקאית עולה אגרה לבנק.

בדרך כלל הבנק מנפיק ערבות, רק כנגד בטחונות מתאימים, לרוב פיקדון בבנק.

כיצד מממשים את הערבות?

מימוש ערבות בנקאית נעשה בדרישה בכתב של המוטב בערבות, שצריכה להיות לפני מועד הפקיעה. אם נכתב בערבות מועד מסוים לדרישה, היא כמובן צריכה להיות באותו מועד.

אם הוצבו תנאים למימוש, על המוטב להציג הוכחות להתקיימות התנאים. בדרך כלל זו ערבות אוטונומית בה לא מוצבים תנאים, ומספיקה דרישה של המשכיר-המוטב.

במקרים מסוימים ניתן לביגש תביעה לבית המשפט למנוע את מימוש הערבות אף אם היא אוטונומית. כך למשל במקרה של מרמה, זיוף, או הפעלת לחץ לא כשר על המתחייב.

הארכת ערבות בנקאית – כיצד?

הארכת תוקף ערבות נעשית לבקשת הלקוח, לאחר חתימת טופס הארכה. ההארכה נעשית בד"כ בערבות בנקאית שכירות, כאשר נעשה חידוש חוזה שכירות או מימוש תקופת אופציה.

מה קורה אם המוטב דורש מהבנק את ההארכה והמתחייב מתנגד להארכה? בעקרון הבנק לא יקבל את הדרישה. אך ישנם מקרים בהם הדרישה היא הארכה ולחילופין חילוט. במקרה זה אם המתחייב לא מסכים לחידוש, הבנק יעביר את סכום הערבות למוטב.

ביטול ערבות בנקאית שכירות דירה

הבנק יבטל את הערבות טרם מועד הפקיעה, רק בקבלת מסמך הערבות המקורי חתימה של הלקוח והמוטב, או על פי הוראה שיפוטית.

נוסח הערבות הבנקאית

נוסח הערבות מגדיר את התחייבויות הבנק כלפי מוטב הערבות. כך למשל, דרך המימוש והביטול, פקיעת הערבות, הצמדה למדד, האם ניתן להעביר את הערבות לאחר ועוד.

מימוש ערבות בנקאית לשכירות

מימוש ערבות בנקאית לשכירות נעשה רק על ידי המשכיר, שהוא המוטב בערבות. המימוש נעשה באמצעות הצגת הערבות בצרוף דרישה בכתב לקבל את הסכום הנקוב בערבות או חלקו.

יתרונות וחסרונות הערבות הבנקאית

כמו כל כלי, לערבות הבנקאית יש מעלות וחסרונות. המעלות הם כמובן לטובת המוטב, שמקבל ביטחון של תשלום בטוח מגוף כלכלי איתן, תשלום מהיר, כזה שהמתחייב לא יכול לבטל בעצמו. מדובר בכלי שמאפשר גם ביטחון לסכומים גדולים.

החסרונות הם הצורך להגיע לסניף הבנק, תשלום עמלה משמעותית (שאמנם ניתנת למיקוח), חיוב בהפקדת פיקדון כבטוחה עבור הבנק.

לכן במקרים רבים, המשכיר דורש לקבל ערבות של בנק, ואילו השוכר מתנגד לכך.

דילוג לתוכן