שטר חוב שכירות

הביטחונות הנפוצים להבטחת התחייבויות השוכר כלפי המשכיר – דהיינו תשלום דמי השכירות, פיצוי על נזקים למושכר וכו' – הם שטר חוב שכירות דירה לביטחון (לא סחיר), שטר ערבות אוואל או ערבות בנקאית אוטונומית. מה צריך לדעת, וכיצד עורכים אותם נכון? כל המידע + שטר חוב WORD, PDF, DOC להורדה ומילוי.

שטר חוב שכירות נוסח לדוגמא להורדה PDF DOC

על סך ___________ ₪ (צמוד למדד מחירים לצרכן / צמוד לדולר ארה"ב – אופציונאלי)

שנחתם ב ___________ ביום _____________

אני הח"מ מתחייב לשלם כנגד השטר הזה לפקודת ______________________ סך _________________ (במילים): _______________ בקשר לחוזה שכירות מיום ______________

מקום התשלום: בנק____________ סניף____________ חשבון מס' ________________

תאריך התשלום: ביום___________ בחודש____________ שנה _______________

בתוספת הפרשי הצמדה כמפורט להלן:

(פה ייכתב מבנה ההצמדה ככל שישנה בהתאם לחוזה)

שם עושה השטר ________­­___ ת"ז ___________ מרחוב _________חתימת עושה השטר ____________

מדריכים נוספים בנושא שכירות דירה:

בטוחות בהסכם שכירות

בעת חתימה על הסכם שכירות נדרש השוכר בדרך כלל להמציא ערבויות או בטוחות למקרה בו לא ישלם את דמי השכירות או לא יפנה את הנכס. הבטוחות הנפוצות הם שטר חוב שכירות דירה, וערבות בנקאית אוטונומית. בטוחות מקובלות נוספות הם: ערבות צד ג' (שטר ערבות לשכירות דירה), תשלום מראש, שיקים דחויים לכל תקופת השכירות או חלקה, פיקדונות כספיים ועוד. כמו כן כדאי לבדוק באתר בנק ישראל אם השוכר הוא לקוח מוגבל.

מה זה שטר חוב שכירות (שטר ביטחון שכירות)?

שטר חוב, או בשמו הנוסף שטר ביטחון שכירות, הוא התחייבות עושה השטר לשלם לפלוני ללא תנאי סכום מסוים לכשיידרש או במועד קבוע. שטר החוב משמש לעתים קרובות כבטוחה למקרה של הפרת חוזה בהסכם שכירות או בעסקאות אחרות. מאחר ששטר זה מבטיח את התשלומים שעל השוכר לשלם למשכיר הוא נקרא לעתים שטר חוב לביטחון בהשכרת דירה או שטר ערבות. ראו להלן הנחיות איך ממלאים את השטר.

היתרון של שטר החוב הוא שניתן לממשו ללא קשר לעסקת היסוד, ולהגישו ישירות בהוצאה לפועל בלי צורך להגיש תביעה כספית ומבלי שיהא על המשכיר להוכיח הפרה של עסקת היסוד. אלמלא שטר זה, ייאלץ המשכיר להגיש תביעה כספית כנגד השוכר בגין החוב ולהוכיח הפרת עסקת היסוד.

יחד עם זאת בידי השוכר והערבים להגיש התנגדות נגד כל או נגד חלק מהסכום הנתבע על פי השטר. אם הוגשה התנגדות כאמור, מועבר התיק לבית המשפט לצורך בירורו.

שטר חוב סחיר – ניתן לסחר שטר זה כמו שטר חליפין אלא אם כן נכתב שהוא שטר חוב לא סחיר.

יש סיכון בחתימה על שטר חוב שכירות?

שוכרים רבים חוששים מחתימה על שטר בטחון, שכן הוא יכול להיות כלי לגביה ישירות בהליך הוצל"פ על פי רצון המשכיר. מבחינה משפטית אין מקום לחשש זה, שכן אם השוכר אינו חייב למשכיר, יוכל המשכיר להגיש התנגדות לביצוע השטר והמחלוקת תבורר בבית המשפט. אם וככל שייקבע שהשוכר אינו חייב, לא יוכל המשכיר לגבות מאומה מהשטר, ואם ייקבע שהשוכר אכן חייב, תהא התוצאה זהה לזו שהייתה מתקבלת אלמלא השטר, דהיינו השוכר יחויב רק בסכום החוב ולא במלוא הסכום הנקוב בשטר.

גובה שטר חוב שכירות

מהי ערבות מקובלת בהשכרת דירה? גובה השטר נתון למו"מ בין הצדדים. מאחר שהשטר אינו מהווה סיכון לשוכר, ומאידך הוא מהווה בטוחה למשכיר לחוב שעלול להיווצר. יש שעושים אותו בגובה כל דמי השכירות לכל התקופה, ובצירוף פיצוי מוסכם לאי פינוי ונזקים לדירה. ויש שעושים אותו בגובה דמי השכירות של מספר חודשים בלבד.

מספר שטרות

ניתן להחתים את השוכרים על יותר משטר חוב אחד, שסכומם המצטבר ייקבע במו"מ, וכך בכל מקרה של פיגור בתשלום יוגש לביצוע שטר אחד, ללא חשש להיוותר ללא בטוחה בפיגור או חוב עתידי.

שטר ערבות שכירות

אחת הבטוחות הנפוצות בהסכם שכירות היא ערבים חיצוניים בעלי יכולת פירעון, שערבים להתחייבויות השוכרים. מכיון שפעמים רבות שוכרים לא מעוניינים או לא יכולים להביא ערבות בנקאית או פיקדון כספי, הרי שהמשכיר יבקש ערבים להסכם שכירות. יתכן כי ערב טוב ישלם מיד ובכך ימנע הצורך בפתיחת תיק הוצאה לפועל למימוש שטר החוב. 

תוקף ערבות להסכם שכירות

אם לאחר חלוף תקופת השכירות, המשכיר והשוכר מבקשים לחדש את ההסכם ביניהם לתקופה נוספת, על המשכיר לדעת שחידוש הסכם, אינו מחדש באופן אוטומטי את חתימת ערבות להסכם שכירות. ערבים לא התכוונו להתחייב לתקופה שלא נקובה בהסכם הראשון, ועל מנת שתהיה ערבות בתוקף יש להחתימם מחדש.

שטר ערבות אוואל לשכירות דירה – מהי ערבות אוואל?

מומלץ להחתים ערבים לא רק על חוזה השכירות כי אם גם על שטר החוב, ועדיף על שטר ערבות אוואל – שטר ביטחון לשכירות.

שטר ערבות אוואל היא ערבות לשכירות בהתאם לסעיף 57 לפקודת השטרות, שמשמעותה שהערב חייב ביחד ולחוד עם עושה השטר. כלומר, ניתן לגבות מהערב ללא צורך לנהל לפני כן הליכים כנגד עושה השטר. כמו כן ערבות אוואל היא ערבות סחירה. אם הערב הינו "ערב יחיד" כמשמעות מונח זה בחוק הערבות, יצטרכו בתנאים מסוימים לפעול כנגד עושה השטר טרם פנייה לערבים.

בדיקת השוכרים והערבים

חשוב מאד לברר פרטים על השוכרים והערבים – מצב משפחתי, מקום מגורים, מקום עבודה, נכסים בבעלותם, תלושי שכר, בדיקה  באתר בנק ישראל אם הם מוגבלים בניהול חשבון בנק, ועוד.

בעת החתימה יש לבצע זיהוי של השוכרים והערבים וכן לצלם תעודות זהות שלהם. כדאי שהחתימה תהיה אצל עורך דין שיאמת את החתימה.

איפה קונים שטר חוב? מהו נוסח השטר?

בעבר היו שואלים איפה קונים שטר חוב והתשובה הייתה שקונים אותו בדואר. למעשה היום אין צורך לקנות אותו, ואין דרישה רשמית מיוחדת לשטר, אשר יכול אף להיות מודפס במשרד. אף אין חובה לביול השטר, כבעבר. להלן יש דוגמה של שטר חוב שכירות להורדה.

איך ממלאים שטר חוב שכירות?

בנוסח השטר יש למלא את שמות השוכרים ות"ז וכתובת שלהם, שמות הערבים, תאריך ומקום החתימה, תאריך התשלום ומקום התשלום, וסכום השטר. כאמור, את החתימה כדאי לעשות אצל עורך דין שיאמת את החתימה.

שטר ערבות בנקאית שכירות דירה: מה זה וכמה עולה ערבות בנקאית?

ערבות בנקאית שכירות דירה, בדומה לשיק בנקאי, ניתנת למימוש ישירות מול הבנק. מקובל ליתן ערבות בנקאית במגוון מקרים בעסקים שונים. אחד המקרים הנפוצים בהם נדרשת ערבות בנקאית הוא בהגשת הצעה במכרז. מקרה נפוץ מאוד נוסף הוא ערבות בנקאית לשכירות דירה.

ערבות בנקאית היא בטוחה נפוצה מאוד בהסכמי שכירות, באשר היא הבטוחה הטובה ביותר למשכיר, שכן הוא אינו תלוי ביכולת התשלום של אדם פרטי, ואינו נזקק להליכים משפטיים טרם הגבייה.

הבנק המפיק ערבות בנקאית ידרוש מהשוכר בדרך כלל להפקיד פיקדון כספי להבטחת הערבות, וכן לשלם עמלה לא נמוכה.

ערבות בנקאית אוטונומית

ערבות בנקאית יכולה להיות אוטונומית. מה מיוחד בה ומדוע המשכיר דורש דווקא ערבות בנקאית אוטונומית?

ערבות בנקאית אוטונומית היא התחייבות של הבנק כלפי המוטב (המשכיר), שאינה תלויה בתנאי כלשהו. לכן בעת דרישה לחילוט ערבות בנקאית אוטונומית, הבנק לא יבדוק אם דרישת המשכיר צודקת, אלא ישלם לו מיד.

עלות ערבות בנקאית אוטונומית

עמלת ערבות בנקאית שונה בין הבנקים השונים, והיא נעה בדרך כלל בין 5% ל- 7% מגובה הערבות, וסכום המינימום הינו בסביבות 400 ₪ – 500 ₪. כדאי לנהל עם הבנק מו"מ על גובה העמלה, ולהורידה לסביבות 3%. לקוח מועדף, בעל נכסים או תזרים יציב יקבל בדרך כלל הנחה גדולה יותר.

מימוש ערבות בנקאית אוטונומית

מימוש ערבות בנקאית נעשה על ידי המוטב דהיינו המשכיר. עם פניית המשכיר לבנק בדרישה לקבל את הסכום הנקוב בערבות או חלק ממנו, הבנק מחויב, למעט במקרים חריגים, להעביר למוטב את הסכום האמור, מבלי לבדוק אם אכן יש חוב.

ביטול ערבות בנקאית

ערבות בנקאית בטלה בחלוף המועד הנקוב בה.

אם מבקשים לבטל ערבות בנקאית לפני המועד הנקוב, יש להחזיר לבנק את הערבות הבנקאית המקורית עם מכתב חתום על ידי המשכיר והשוכר המבקשים לבטל את הערבות הבנקאית.

שטר חוב מול ערבות בנקאית אוטונומית

כמובן ששטר חוב הינו בטוחה פחות טובה מערבות בנקאית, הן משום שהגבייה אינה מידית (יש צורך להגישו לביצוע בהוצאה לפועל), הן משום שניתן להגיש התנגדות לביצוע, והן משום שלא תמיד הגביה מצליחה.

לפיכך, ניתן בדרך כלל לקבל שטר בסכום גבוה יותר מאשר ערבות בנקאית.

מבחינה מעשית יש ערך רב בשטרות חוב אם השוכר והערבים הינם אנשים נורמטיבים, יש להם נכסים או שהם עובדים במקום מסודר, שאז ניתן יהא לגבות מהם את החוב. ולכן מאחר שבדרך כלל קשה לקבל משוכר דירה ערבות בנקאית, יש להסתפק לכל הפחות בשטר חוב. 

(נוסח ערבות אוואל / שטר ערבות לשכירות דירה להורדה / שטר ערבות לשכירות דירה להורדה / שטר ערבות אוואל)

שטר ערבות אוואל – טופס לדוגמה

אנו ערבים, ביחד ולחוד, לתשלום השטר הזה על ידי עושה השטר. ערבותנו זאת תהיה בתוקף עד תום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה הניתנת בחוזה השכירות ו/או עד פינוי המושכר על ידי השוכר, לפי המאוחר מביניהם. אחריות כל אחד מהערבים לא תיפגע על ידי ארכה, הקלה, ויתור או הנחות אחרות כלשהן שיינתנו לעושי השטר או מי מהם או לערבים האחרים ו/או מי מהם.

 פרטי הערבים:

שם __________ ת"ז ___________ מרחוב __________ חתימה ____________.

שם __________ ת"ז ___________ מרחוב __________ חתימה ____________.

 לקבלת טיפול משפטי אמין ואיכותי מאת עורך דין מקרקעין פנה בטלפון: 03-5758484.

דילוג לתוכן