רישום בית משותף

רישום בית משותף נעשה אצל מפקח על בתים משותפים בטאבו. המפקח על הבתים המשותפים אחראי על הבתים משותפים. המפקח/ת על הבתים המשותפים מטפל גם בתביעות המוגשות בין שכנים או נציגות הבית בבית שנרשם או בבית הראוי להירשם כבניין משותף. עו"ד מקרקעין מומחה לבתים משותפים מטפל ברישום הבתים המשותפים.

איזה בית יכול להירשם כבית משותף?

ניתן לרשום:

  • בית שיש בו שתי דירות נפרדות או יותר.
  • שני בתים או יותר שהנמצאים על חלקה אחת שלא ניתן לחלקה – על פי החלטתו של המפקח או על פי החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה – ואפילו אם בכל בית יש רק דירה אחת.
  • שני בתים או יותר שיש להם מיתקנים משותפים כמו חניון משותף.

הגשת בקשה למתן צו רישום בית משותף

בקשה לרישום בפנקס הבתים המשותפים מוגשת אל המפקח על הבתים המשותפים ע"י עורך דין בשם רוב בעלי הקרקע, או מחכיר הקרקע.

במהלך הרישום, הערות אזהרה, עיקולים ושעבודים יחולו על כל הדירות, אלא א"כ הוגש תצהיר לייחוד הערות אזהרה חתום על ידי בעלי הערות אזהרה או עו"ד, ולגבי שעבוד, המשעבד הסכים לייחד את שעבודו לדירה מסוימת.

זיקת הנאה שהייתה רשומה, תירשם לטובת או חובת הדירות, לפי עניין הזיקה.

תיקון צו רישום בית משותף

בעקבות שינויים שעשה דייר, כמו למשל הרחבת דירה (בהסכמה) או מכירת והעברת חניה או מחסן מדירה אחת לשנייה, יש צורך לתקן את צו הרישום, כך שישקף את המצב החדש. התיקון יבוצע לאחר שכל בעלי הדירות קיבלו הודעות וניתנה להם הזדמנות להתנגד תוך 15 יום מקבלת ההודעה.

ביטול רישום הבית המשותף

כל בעלי הדירות ביחד יכולים לבקש לבטל את רישום הבית המשותף. המפקח יכול לבטל את הרישום גם ללא בקשה של כל הבעלים, אם ראה שהבית אינו מתאים יותר לרישום כאמור, וזאת לאחר שכל בעל דירה קיבל הודעה על כך והזדמנות להתנגד.

לאחר ביטול הרישום, ירשמו כל בעלי הדירות, כשותפים בחלק בלתי מסוים בחלקה בחלקים לפי החלקים שהיו לכל בעלים בבית המשותף.

שעבוד או הערת אזהרה ירשמו על החלק הבלתי מסוים של הבעלים שהיו בעלי אותה דירה משועבדת.

דרך הגשת בקשה לרישום בית משותף בפנקס בתים משותפים

בקשה לרישום בית בפנקס בתים משותפים מוגשת למפקח המקרקעין שהבית בתחום סמכותו. לבקשה צריך לצרף בין היתר:

  • תשריט בית משותף. על התשריט להיות מאושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, או מאושר ע"י מודד או אדריכל.
  • תקנון בית משותף, או הודעה על אימוץ התקנון המצוי בחוק המקרקעין.
  • המלצה לאנשים שימונו לנציגות הזמנית של הבית המשותף.

יחוד הערות אזהרה בעת רישום בתים משותפים

יחוד הערות אזהרה נעשה באמצעות הצהרה בדבר ייחוד ההערות שנותנים בעלי הערות האזהרה או עו"ד שערך את החוזים.

יחוד הערות אזהרה לטובת בנקים נעשית באופן של קבלת הסכמת הבנק. 

פירוק שיתוף במקרקעין בדרך של רישום בית משותף

סעיף 42 לחוק המקרקעין קובע כי אחת מהדכים לעשות פירוק שיתוף מקרקעין היא בדרך של הפיכת השיתוף לבית משותף, ורישום דירות ע"ש השותפים לפי חלקם בשותפות. בית המשפט יכול להחליט על תשלום תשלומי איזון, אם הדבר נדרש, ונראה לו שזה נכון וצודק בנסיבות הקיימות.

תנאי לפירוק בדרך זו, שעיקר המקרקעין ראוי להירשם כבניין משותף. לפני החלטת בית משפט בעניין, תומצא חוות דעת המפקח כי ניתן לרשום את הבית כבית משותף.

מקורות

  • סעיפים 42, 141 – 148 של חוק המקרקעין חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.
  • תקנות 54 – 63 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011.
  • קובץ נהלי האגף לרישום והסדר מקרקעין בעריכת הנהלת האגף לרישום והסדר מקרקעין עדכון אחרון ביום 2018/12/0.
 

לקבלת שירות משפטי אמין ואיכותי מעורך דין רישום בתים משותפים ומקרקעין פנה בטלפון: 03-5758484.

למשרד עורכי דין למקרקעין יצחק גולדשטיין ידע נרחב וניסיון של עשרות שנים בתחום המקרקעין, בייצוג קבלנים, יזמים, קבוצות רכישה, הרחבות קיבוצים, הסכמי מכר ושכירות, פירוקי שיתוף מקרקעין, כינוסי נכסים, היטל השבחה וארנונה, רישומי בתים משותפים ופרצלציות.

משרדנו טיפל ומטפל בפרויקטים רבים, מורכבים ומגוונים בכל רחבי הארץ – תל אביב, ירושלים, אשדוד, בני ברק, חדרה, צפת, שלומי, נהריה, שעלבים ועוד.

דילוג לתוכן