מחירון נוטריון 2020

מחירון נוטריון 2020 הינו אחיד כפי שנקבע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978. שכר שירותים נוטריוניים מתעדכן אחת לשנה על ידי משרד המשפטים, בהתאם לשינוי במדד המחירים. על תעריף נוטריון יש להוסיף מע"מ כדין. 

להלן פירוט מחיר נוטריון כפי שנקבע ע"י משרד המשפטים לשנת 2020:

מחירון נוטריון לשנת 2020:

תעריף נוטריון – אימות חתימה (יפוי כח נוטריוני)

 • אימות חתימה של יחיד החותם ראשון – 167 ₪
 • כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך – 66 ₪
 • אישור שמי שחותם על המסמך בשם אחר היה מוסמך לכך, ישולם לכל חתימה נוסף לשכר האמור לעיל – 66 ₪
 • העתקים נוספים של אימות חתימה תגבה תוספת לכל העתק – 66 ₪
 • אם אימות החתימה (יפוי כח נוטריוני) מצריך תרגום של המסמך על ידי הנוטריון – תיווסף מחצית מהשכר שנקב לאישור תרגום, לפי מספר המילים שבמסמך.

תעריף נוטריון – אישור העתק צילום מסמך

 • אישור עמוד ראשון – 66 ₪
 • אישור כל עמוד נוסף – 5 ₪

העתקים נוספים של העתק צילומי, לכל אישור בנוסף לאישור ההעתק הראשון:

 • אישור עמוד ראשון – 21 ₪
 • אישור כל עמוד נוסף – 5 ₪

תעריף נוטריון – אישור נכונות תרגום (תרגום נוטריוני)

 • עד מאה מילים ראשונות באישור נכונות תרגום211 ₪
 • לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים – 167 ₪
 • לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות – 80 ₪
 • העתקים נוספים של אישור התרגום תגבה תוספת לכל העתק – 66 ₪

תעריף נוטריון – אישור צוואה שנערכת על פי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965

 • עבור חותם ראשון – 243 ₪
 • עבור כל חותם נוסף – 124 ₪
 • אם באותו מעמד ניתן יותר מאישור אחד לאותה הצוואה, לכל אישור – 74 ₪
 • אם אישור הצוואה כרוך בתרגום הצוואה על ידי הנוטריון, תשולם בנוסף מחצית מהשכר שנקבע לאישור תרגום לפי מספר המילים שבאותה צוואה.

תעריף נוטריון – אישור שפלוני בחיים

 • אישור שפלוני בחיים – 167 ₪

תעריף נוטריון – קבלת ואישור תצהיר אשר ניתן בשבועה או בדרך אחרת

 • מצהיר ראשון – 169 ₪
 • לכל מצהיר נוסף – 67 ₪
 • לכל אישור נוסף לאותו תצהיר, אשר ניתן במעמד אחד  – 66 ₪
 • אם אישור התצהיר מצריך תרגומו ע"י הנוטריון, תיווסף מחצית מהשכר לאישור תרגום בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך.

תעריף נוטריון – העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך

 • אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים – 1,067 ₪
 • עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים – 2,283 ₪
 • הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

מחירון נוטריון – רישום הערה על ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר בהתאם לתקנה 5 לתקנות הנוטריונים

 • קבלת הודעה על ביטול ייפוי כוח ורישום ההודעה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים – 179 ₪
 • הוצאת העתק מאושר של ייפוי כוח או מסמך אחר שנושא הערה על ביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים – 64 ₪
 • לכל העתק נוסף – 64 ₪

מחירון נוטריון עבור כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות

 • הסכום שנקבע לפעולה בתעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין, ובאין קביעה כאמור – הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין קביעה – 268 ₪

מחיר פעולות מחוץ למשרד הנוטריון

עבור פעולות שנוטריון יכול לעשותן שלא במשרדו, ולפי בקשה מפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר, בנוסף לשכר האמור לעיל, לפי הענין, יתווספו הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה וכן שכר כאמור להלן והדבר אינו תלוי במספר הפעולות שנדרשו:

 • עבור שעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו – 543 ₪
 • עבור כל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה – 167 ₪
 • אם הנוטריון נותן באותו מקום, בעת ובעונה אחת, אישורים למספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.
 • יצא הנוטריון ממשרדו בעקבות הזמנת מקבל שירות לשם עשיית פעולה, אך הפעולה שאותה התבקש לבצע לא בוצעה מסיבות אשר אינן תלויות בו, הנוטריון יהא זכאי לשכר המפורט לעיל ולהוצאות הנסיעה ממשרדו למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

עלות שרות בשעות וימי מנוחה

 • ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 08.00 למחרת או בימי מנוחה (למעט פעולה מחוץ למשרד הנוטריון) – יווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע, לפי העניין.

מחירון נוטריון אימות הסכם ממון

 • אימות הסכם ממון לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 – 371 ₪
 • אם באותו מעמד ניתן אימות עותקים נוספים של הסכם ממון, לכל אימות נוסף – 64 ₪
 • אם אימות הסכם ממון כרוך בתרגום של הנוטריון, תיווסף – מחצית מן השכר הקבוע לגבי תרגום נוטריוני בהתאם למספר המילים שבהסכם הממון.

מחירון נוטריון – עריכת אישור בשפה לועזית

 • ערך הנוטריון אישור נוטריוני, לפי העניין, בשפה לועזית, שאיננה אנגלית או ערבית, יווסף לשכר שקבוע לאותו אישור סך של – 89 ₪

שכר הנוטריון קבוע בתקנות ומתעדכן מפעם לפעם. הנוטריון אינו רשאי לגבות שכ"ט נמוך או גבוה מהקבוע בתקנות. הסיבה שמחירון נוטריון קבוע נובעת מהאחריות הרבה ותפקידו הרגיש של הנוטריון. תפקיד הנוטריון הינו מעין ציבורי, ובעבר אגרת הנוטריון הייתה משולמת לפקיד ציבור שהיה מפיק את האישורים. לשכר הנוטריון הקבוע בתקנות יש להוסיף מע"מ כדין.

למידע נוסף בעניין נוטריון מחירון ראה מאמרנו על שכר נוטריון.

במשרדו של יצחק גולדשטיין, עו"ד ונוטריון, ניתן לקבל את כל סוגי האישורים הנוטריונים, לרבות אישור חתימה, אישור תרגום נוטריוני מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית,  יפוי כוח נוטריוני, אישורי העתקי מסמכים, ועוד.

משרדנו ערוך לספק את האישורים במהירות, מקצועיות ובשירות מצוין.

לשם כך ניתן לפנות בטלפון 03-5758484 או במייל: main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן