ביטול צו קיום צוואה

ביטול צו קיום צוואה – צו קיום הוא אישור כמו פסק דין בית המשפט לענייני משפחה או רשם הירושה או בית הדין הרבני, כי יש תוקף לצוואה שהוצגה. סעיף 72 לחוק הירושה ותקנה 27 לתקנות הירושה מאפשרים לבית המשפט או רשם הירושה לבטל או לתקן את הצו.

ביטול צו קיום צוואה – מתי וכיצד?

סעיף 72 לחוק הירושה קובע כי אם הוגש ערעור על צו קיום צוואה, יש לבית המשפט או רשם הירושה סמכות לבטל או לתקן צו קיום צוואה שנתנו. אולם התיקון או הביטול יעשה רק על פי טענות ועובדות מוכחות, וכמו כן שלא היה ניתן להביאם או להציגם לפני מתן הצו. והיא הוצגה במועד הראשון שניתן.

הסיבה שעובדה או מסמך שלא הוצג בזמן לא יכול להביא לביטול צו שכבר ניתן היא – סופיות הדיון, והוודאות הנדרשת.

אם תוקן או בוטל הצו, הרשם יודיע על כך לזוכים לפי הצוואה.

הגשת בקשה לביטול צוואה

למי מגישים את הבקשה לביטול צו הקיום?

בקשת הביטול תוגש למי שנתן את הצו. כלומר צו שנתן בית המשפט רק הוא רשאי לבטלו. צו שנתן רשם הירושה רק הוא יכול לבטלו.

אולם, אם הועלו בפני רשם הירושה טענות טובות אך בשיהוי, כלומר שהיה ניתן להביאן לפני מתן הצו, אזי הרם יעביר את התיק להכרעת בית המשפט לענייני משפחה, האם לאשר הביטול או לדחות הבקשה עקב השיהוי.

את הבקשה לביטול צוואה יכול להגיש כל זוכה המופיע בצוואה שלגביה ניתן צו קיום הצוואה, וכן כל מי שנפגע מצו קיום הצוואה שניתן.

שיקולים בביטול קיום צוואה

בית המשפט צריך לשקול את השיקולים הבאים:

  • מבחן אובייקטיבי – האם מבקש הביטול או התיקון היה יכול להביא טענותיו או העובדות טרם מתן הצו?
  • מבחן סובייקטיבי – האם היה יכול להביא טענותיו מיד לאחר מתן הצו, ומדוע לא עשה זאת.
  • הכלל הוא שלא מבטלים צוואה. ביטול הוא חריג.
  • חוזק הטענות לביטול.
  • האם העיכוב פגע ביכולת הצדדים להבא ראיות.
  • נזק לצדדים מביטול הצוואה.
  • משך השיהוי.
  • סיבת העיכוב.
  • התיישנות בקשה לביטול צו קיום צוואה.
  • האם בקשת הביטול הוגשה לאחר חלוקת העיזבון, דבר שיגרום נזק.

ערעור על צו קיום צוואה

אם הנימוק לבקשת הביטול הוא התנגדות לצוואה, הרי שמלבד הבקשה לביטול יש להגיש גם את מסמך התנגדות לצוואה, ויחד איתם בקשה למתן אורכה להגשת התנגדות לביטול צוואה. כל זאת בשים לב לזמנים להגשת בקשה לפסילת הצוואה, השיהוי וההתיישנות.

דילוג לתוכן