ביטול מתנה לאפוטרופוס

ביטול מתנה למטפל או אפוטרופוס – כיצד ניתן לחזור ממתנה בחיי נותן המתנה? וכיצד ניתן לבטל מתנה לאחר פטירת נותן המתנה?

התחייבות לתת מתנה

חוק המתנה קובע את העקרונות המשפטיים לגבי מתנה. בעניין התחייבות לתת מתנה, סעיף 5 לחוק המתנה קובע כי:

דרישת הכתב

התחייבות לתת מתנה צריכה להיות בכתב, בדומה דרישת הכתב של עסקה במקרקעין (ס' 8 לחוק המקרקעין). דרישת הכתב נועדה להוכיח את רצינותו וגמירות דעתו של נותן המתנה, וכדי שלא תעשה בקלות דעת ופזיזות. בתי המשפט עמדו על דרישת הכתב אף במתנה לבן משפחה.

ביטול התחייבות לתת מתנה

נותן המתנה (זה שהתחייב לתת מתנה) יכול לחזור מהמתנה, אלא אם כן: מקבל המתנה שינה מצבו על סמך ההבטחה לתת מתנה, או אם נותן המתנה ויתר בכתב על האפשרות לחזור מהמתנה.

שימו לב: זכות זו לחזור ממתנה קיימת רק לנותן המתנה, ולא ליורשיו של נותן המתנה!

מהו שינוי מצב?

בהגדרת שינוי מצב, נקבע כי מדובר על שינוי משמעותי שנעשה על סמך המתנה. כך לדוגמה רכישת דירה ולקיחת חובות בהסתמך על ההתחייבות לתת מתנה.

מהו ויתור לחזור ממתנה?

נקבע כי ויתור יכול להיות מכללא ואף חתימה על יפוי כח בלתי חוזר לטובת מקבל המתנה מהווה ויתור.

חזרה ממתנה התנהגות מחפירה או שינוי מצבו הכלכלי של נותן המתנה

גם במקרים האמורים לעיל (שינוי מצב מקבל מתנה או ויתור של נותן המתנה), נותן המתנה יכול לחזור אם החזרה מוצדקת עקב התנהגותו המחפירה של מקבל המתנה אל נותן המתנה או בן משפחה של נותן המתנה דהיינו אם הוא לא נוהג בו בכבוד ובהכרת תודה, וכן במקרה של הרעה משמעותית במצב הכלכלי של נותן המתנה.

יחד עם זאת, נטל ההוכחה בעניינים אלו מוטל על נותן המתנה, המבקש לחזור מהתחייבותו. כמו כן, יתכן שאם ההתנהגות של מקבל המתנה נבעה מהתנהגות נותן המתנה, לא תהיה בכך עילה לביטול המתנה.

התחייבות לתת מתנה במקרקעין

סעיף 5 לחוק המתנה דן בחזרה מהתחייבות לתת מתנה. בעניין מתנה במקרקעין נקבע כי כל עוד הם לא נרשמו על שם מקבל המתנה הרי שמדובר רק בהתחייבות לתת מתנה במקרקעין. כלל זה נקבע לאור הוראת סעיף לחוק המקרקעין אשר קובע כי עסקה במקרקעין נגמרת ברישום ועד אז היא רק התחייבות לעשות עסקה. יחד עם זאת, במקרה של מקרקעין שלא ניתן לרושמם כמו במקרה של מקרקעין בבעלות קק"ל, הרי שהשלמת הפעולות להעברת הזכויות מהוות את השלמת המתנה.

הדרך לביטול מתנה

ביטול מתנה נעשה בהודעת ביטול הנמסרת למקבל המתנה, וזאת על מנת למנוע תקלות משפטיות.

ביטול מתנה שהושלמה – חזרה ממתנה שכבר ניתנה

האמור לעיל דן בעניין התחייבות לתת מתנה. כיצד ניתן לבטל מתנה במקרקעין שרישומה הסתיים?

במקרה של מתנה שגבר ניתנה, הדרך לביטול מתנה הוא על פי העילות לביטול כל חוזה, כמו טעות, הטעיה, עושק, כפיה, העדר גמירות דעת. כמו כן יש לבדוק קיום בתום לב כמו בכל חוזה וכיו"ב.

ביטול מתנה עקב העדר גמירות דעת במתנה

אחד מהיסודות של חוזה היא גמירות הדעת של הצדדים להתקשר בעסקה. גמירות הדעת היא יסוד חשוב ביותר, לצד יסודות אחרים כמו הצעה וקיבול, ויסוד מסוימות בחוזה.

גמירות דעת – בית המשפט יבחן האם 2 הצדדים התכוונו להתקשר בעסקה המדוברת.

הצעה וקיבול – חוזה נכרת רק אם ישנה הצעה של אחד הצדדים וקבלת ההצעה על ידי הצד השני.

מסוימות – חוזה נכרת רק אם ברור מהו ההסכם ולא מדובר בהסכם חסר פרטים מהותיים.

במקרה של מתנה עולה החשש הקבוע כי מאחר שמדובר בעסקה לטובת אחד מהצדדים, היא נעשתה לאחר כפיה, עושק, הטעיה, או השפעה בלתי הוגנת וללא גמירות דעת נותן המתנה. עם זאת למרות שבמתנה יש יותר נטיה לחשוד באי גמירות דעת, עדיין נטל ההוכחה מוטל על המבקש לבטל את המתנה ולא על מקבל המתנה.

ביטול מתנה באמצעות קביעת אפשרות חזרה בהסכם המתנה

פתרון נוסף שיש לנותן המתנה, הוא לערוך חוזה מתנה ברור ומדויק, הקובע את המקרים בהם הוא יוכל לחזור בו בכל שלב שהוא.

כך גם ניתן לקבוע בהסכם המתנה כי נותן המתנה יוכל לגור בדירה כל ימיו, או לקבל את דמי השכירות כל ימיו. כמו כן ניתן לקבוע שמכירת המקרקעין טעונה הסכמת נותן המתנה, ואף לרשום הערת אזהרה על כך.

ביטול מתנה של מנוח ל-מטפל, אפוטרופוס או בן משפחה

פעמים רבות קורה שמתברר ליורשים שהמנוח נתן לפני פטירתו מתנה משמעותית ל-מטפל שלו, אפוטרופוס שלו או לבן משפחה.

ביטול מתנה עקב השפעה בלתי הוגנת

כאשר בודקים האם באמת ניתנה מתנה, לא ניתן לשלול את האפשרות כי המתנה ניתנה כמו כל מתנה שניתנת לבן משפחה או כהכרת טובה למטפל. אך יחד עם זאת, פעמים רבות מתברר כי מדובר במתנה שניתנה עקב השפעה בלתי הוגנת ולחץ על הקשיש. כך למשל מתברר שפעמים המתנה ניתנת עקב חשש של הקשיש מאי טיפול בו כראוי או התנהגות לא ראויה כלפיו על ידי בן משפחה.

יתרה מכך לפעמים מתברר שהמתנה ניתנה אפילו כאשר לא נשאר רכוש רב לקשיש, דבר המלמד שהמתנה ניתנה תחת לחץ.

ביטול מתנה עקב כך שאינה מתנה

פעמים שניתן להביא לבטלות המתנה מכיון שהיורשים מצליחים להוכיח שהיא אינה מתנה אלא כספים שניתנו לצורך מטרה מסוימת כמו לצורך טיפול, או לרכישת נכס, ואם לא הגיעו ליעדם, הם עדיין חלק מעיזבון המוריש.

ביטול עקב מתנה לאחר פטירה –סעיף 8 לחוק הירושה

סעיף 8 לחוק הירושה קובע כי לא ניתן לתת מתנה בירושה, אלא בדרך של צוואה. לכן אם הייתה התחייבות לתת מתנה לאחר פטירה, המתנה בטלה.

ליצירת קשר עם עורך דין ירושה צוואה ועיזבון התקשרו 03-5758484 או פנו במייל main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן