התנגדות למינוי אפוטרופוס

התנגדות למינוי אפוטרופוס ניתן להגיש מהטעם שהאדם אינו זקוק לאפוטרופוס, או מהטעם שהאפוטרופוס אותו מבקשים למנות אינו ראוי לתפקיד. מהם הנימוקים והטענות הרלוונטיים? והאם ניתן להגיש בקשה להחלפת אפוטרופוס. יצחק גולדשטיין, עורך דין אפוטרופוס מסביר >

בקשה למינוי אפורטופוס

קרוביו של קטין שאין מי שידאג לו, פסול דין, או אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו, יגישו לבית המשפט בקשה למנות אפוטרופוס. תפקידו של האפוטרופוס לדאוג לאותו אדם.

בעת הגשת הבקשה יש 2 חששות: א. שאין צורך במינוי, והמינוי פוגע בחופש של האדם שמינו לו אפוטרופוס. ב. שהאדם שמבקשים למנות אינו ראוי לאמון ויפגע באדם או ברכוש עליו הוא מתמנה.

לכן בעת הגשת בקשה למינוי, בית המשפט בודק שאכן יש צורך חיוני במינוי, ולא ניתן לדאוג לאותו אדם ללא המינוי. כן הוא דואג לצמצם כמה שאפשר את המינוי.

צמצום המינוי

בית המשפט ישמע את האדם, ככל שהדבר ניתן. כן יבקש לקבל עמדת משרד הרווחה, הנשענת על בדיקת עו"ס ולעיתים עו"ד נוסף.

בית המשפט מגביל את היקף העניינים הנמסרים לטיפול האפוטרופוס.

בית המשפט יכול להגביל את תקופת המינוי.

בית המשפט יכול לתת הוראות לגבי פעילות האפוטרופוס.

במינוי למי שאינו קטין, בית המשפט יקבע אם המינוי הוא לכל או רק לחלק מהנושאים הבאים: עניין רפואי, רכוש, עניין אישי, או נושא ספציפי אחר.

בית המשפט ימנה את מי שנראה כמתאים ביותר לטובת האדם, וכן יתחשב ברצונו של האדם.

התנגדות למינוי אפוטרופוס עקב העדר צורך

קרובי משפחתו של אדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, יכולים להגיש התנגדות למינוי אפוטרופוס מן הטעם שאין צורך במינוי.

בא"פ 37708-07-15 בבית משפט לעניני משפחה תל אביב נפסק ע"י כב' השופטת איריס ארבל-אסל:

"מתן צו למינוי אפוט', מפקיע ניהול ענייניו של אדם מידיו ונותן לאחר את הסמכות לנהל את ענייניו במקומו. נוכח האמור, יש לנקוט במשנה זהירות עת שעל הפרק בקשה למינוי אפוט'. עמד על כך בית המשפט העליון בע"א 4377/04 הולצברג נ' מירז (22/7/07), כדלקמן:

"שני כללים רחבים קובע חוק הכשרות: האחד הינו כי "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו" (סעיף 1 לחוק הכשרות) והשני הינו כי "כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט" (סעיף 2 לחוק הכשרות).  בהיעדר ראיה לסתור, חזקה היא כי אדם כשר לפעולות משפטיות כל עוד לא הוכח אחרת. הנטל לסתור חזקה זו רובץ על הטוען כי אין האדם כשר לפעולות משפטיות". 

36. ראה לעניין זה גם דבריו של סגן הנשיא כב' השופט א. זגורי, א"פ (נצ') 34820-03-15 (ניתן ביום 6.7.15):

"לשיטתי, במתח בין פגיעה באוטונומיה של חסוי באמצעות מינוי אפוטרופוס (ולא כל שכן צד ג' שהיא עמותה ולא קרוב משפחה) לבין זכותו של כל אדם ליהנות מחירות מלאה ביחס לרכושו וענייניו, יש להקשות עם הצד המבקש לפגוע באוטונומיה ואף כאשר מוצא בית המשפט מקום לעשות כן, עליו לפעול במידתיות באופן שהפגיעה תהיה המינימליסטית ביותר שיכולה להיות.

לתיבה "יש להקשות" מספר משמעויות מעשיות: ראשית, נדרשות יותר מאשר שמועות כדי לבסס בקשה בדבר היעדר יכולת של האדם לנהל את ענייניו. שנית, יש לדרוש צבר של התרשמויות ולעתים אף הצלבת התרשמויות לעניין היעדר היכולת (התרשמות עו"ס לענייני חסויים מעבודתה בשטח, התרשמות אפוטרופא לדין, התרשמות בית המשפט מהאדם עצמו). שלישית, ומפאת הפגיעה בכבודו של האדם כתוצאה מהליך שכזה, ייתכן ויש להעלות את נטל הראיה מעל למאזן הסתברויות. רביעית, יש להראות מדוע חלופת מינוי אפוטרופוס היא הטובה ביותר עבור אותו אדם בנסיבות המקרה ויש לשאול מראש כיצד ישפיע הדבר על חייו של המשיב בשגרה. חמישית, יש לברר מדוע המשיב מתנגד ואינו מוסר הסכמה פוזיטיבית למהלך.

כמובן שכל זאת יש לבחון בעיקר "במקרי הגבול", אותם מקרים שבהם אין זה ברור לחלוטין האם המשיב שבעניינו מוגשת הבקשה אכן יכול לדאוג לענייניו".

37. כבר נפסק בעבר כי עצם הגיעו של אדם לגיל מבוגר, והקושי לדאוג לצורכי ופעולות היום יום הנובע מגיל זה, אינם מהווים, כשלעצמם, עילה לאפוטרופסות. ראה לעניין זה ע"א 1233/94 פלונית נ' היועמ"ש (17.12.95), כדלקמן:

"אין ספק שזכותה ואולי אף חובתה של החברה לדאוג לרווחת קשישיה… עם זאת, חזקה היא שאדם בוגר יכול לדאוג לענייניו. גיל כשלעצמו איננו עילה לערעור חזקה זו. ההתמודדות עם בעיית הזקנה מאפיינת את התרבות האנושית מקדמת דנא. הגיל המבוגר והתופעות הכרוכות בו יצרו סטריאוטיפים, המהווים לעתים גיבוי ליחס מפלה או פטרנליסטי כלפי הקשישים כקבוצה. גם אם יחס זה מודרך ע"י דאגה כנה לקשיש, עלול הוא לגרום לעתים לפגיעה בלתי מכוונת בו ובכבודו."

התנגדות למינוי אפוטרופוס ספציפי עקב חוסר אמון / בקשה להחלפת אפוטרופוס

גם אם יש חוות דעת רפואית כי יש צורך במינוי לאפוטרופוס, בית המשפט יכול למנות אפורופוס חיצוני ניטראלי במקרה של הבעת חוסר אמון באפוטרופוס המוצע.

כך לדוגמה אם בן משפחה מתבקש להתמנות כאפוטרופוס, אך בני משפחה אחרים חוששים שהוא ימעל בכספים.

מעילה בכספים על ידי אפוטרופוס

במקרה של חשש מעילה יש לבקש להחליף האפוטרופוס הקיים. האפוטרופוס החדש צריך לפעול בשביל החסוי, ולדרוש מתן חשבונות מהקודם, ולחקור האם הייתה מעילה ואם כן להגיש תביעה בשם החסוי. 


עורך דין אפוטרופוס יצחק גולדשטיין מטפל בהגשת בקשות למינוי אפוטרופוס והתנגדות למינוי אפוטרופוס. לקביעת פגישה, התקשרו לטלפון: 03-5758484 או פנו במייל: main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן