ביטול מתנה בחיים

האם ניתן לחזור ממתנה במקרקעין? האם ניתן לבטל מתנה כספית בחיים? מה ההבדל בין ביטול מתנה שלא הושלמה (התחייבות לתת מתנה) לבין ביטול מתנה שהושלמה? מהו ביטול מתנה התנהגות מחפירה?

ביטול מתנה שהושלמה -מתנה שהסתיימה ברישום וביטול מתנה כספית

הכלל הוא שלא ניתן לבצע הליך ביטול מתנה שהשולמה. לכן ביטול מתנה כספית אינו אפשרית שכן עם מתן הכסף הושלמה המתנה. כך גם ביטול מתנה במקרקעין שהסתיימה ברישום אינה אפשרית כיון שזו מתנה שהושלמה.

ביטול מתנה שלא הושלמה בחיים – חזרה מהתחייבות ליתן מתנה

ניתן לחזור בתנאים מסוימים ממתנה שטרם ניתנה בפועל אלא רק הייתה התחייבות לתת אותה. לפי ס' 5 לחוק המתנה התחייבות ליתן מתנה חייבת להיות במסמך בכתב. מהתחייבות למתנה ניתן לחזור באחד מהמקרים הבאים:

  • ביטול מתנה אם מקבל המתנה לא שינה מצבו – כאשר מקבל המתנה לא שינה מצבו בהסתמך על ההתחייבות, נותן המתנה רשאי לחזור בו, אלא א"כ הוא ויתר בכתב על האפשרות לחזור בו.
  • ביטול מתנה התנהגות מחפירה – נותן מתנה יכול לחזור בו כאשר מקבל המתנה נהג כלפיו או כלפי קרובו של נותן המתנה באופן מחפיר, וזאת אף אם מקבל המתנה שינה מצבו על סמך ההתחייבות.
  • ביטול מתנה הרעה במצב כלכלי – נותן מתנה יכול לחזור מהבטחתו אם במצבו הכלכלי של נותן המתנה חלה הרעה ניכרת, וזאת אף אם מקבל המתנה שינה מצבו על סמך ההתחייבות.

מה בין מתנה שהושלמה לבין מתנה שלא הושלמה (התחייבות ליתן מתנה)?

כאמור, לא ניתן לחזור ממתנה שהושלמה כלומר שהמתנה כבר ניתנה. אולם מהתחייבות ליתן מתנה ניתן לחזור במקרים מסוימים. כאשר המתנה הינה כסף או מטלטלין ברור מה ההבדל, מתנה זה כשהיא ניתנה לידי המקבל, והתחייבות היא לפני נתינה ביד.

אולם, במתנת מקרקעין, מהו רגע ההבדל בין מתנה בפועל לבין התחייבות ליתן את המקרקעין במתנה?

בפסיקה נקבע שרישום הדירה בלשכת רישום המקרקעין נחשב למתנה גמורה, ואילו השלבים שלפני רישום נחשבים אך להתחייבות לתת מתנה אפילו אם נחתם תצהיר מתנה, ניתן ייפוי כוח להעברה וכל הטפסים לצורך העברה ללא תמורה נחתמו.

ביטול מתנה שהסתיימה ברישום וביטול מתנה לאחר מות נותן המתנה עקב השפעה בלתי הוגנת

במצב של התנהגות מחפירה אחרי נתינת מתנה ניתן להעלות טענות של עושק או טעות מכוח דיני החוזים. בתי המשפט פסקו כי העילות לביטול צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת מאפשרות גם ביטול מתנה שניתנה על ידי אדם מבוגר.

חזרה ממתנה כאשר ניתן יפוי כח בלתי חוזר

מסמך ייפוי כוח בלתי חוזר ניתן בדרך כלל בעסקת מכר של נכס ספציפי לצד ג'. אולם, יפוי כוח שאינו חוזר יכול להינתן גם בהבטחה של מתנה לצד ג'.

במקרה של הבטחה לתת מתנה, חוק המתנה מאפשר חזרה במקרים מסוימים, כמו שינוי לרעה במצבו הכלכלי של נותן המתנה. אולם אם ישנו יפוי כח בלתי חוזר, הרי שאף שהרישום טרם הושלם, נותן המתנה נמצא במלכוד שאינו מאפשר לו לחזור מהמתנה.

בהפ (נצ') 41901-11-15 איריס בת אור נ' נוי צור קשישה שאושפזה במחלקה סיעודית בעקבות התדרדרות במצבה, הוחתמה על מתנה, ועל יפוי כח בלתי חוזר. העסקה הושלמה אף שהתובעת הודיעה לעורך הדין שטיפל בעסקה על רצונה לבטל את ההסכם. בית המשפט קבע כי התובעת שהייתה קשישה הוכיחה כי לא הייתה לה גמירת דעת להתקשר בהסכם המתנה, לפיכך דינו להתבטל.

חתימתה של התובעת על ייפוי הכוח הבלתי חוזר, כאשר התובעת לא ידעה כלל כי חתמה על ייפוי כוח ומבלי שהוסבר לה כי בחתימתה היא מוותרת על זכותה החוקית לחזור בה מהמתנה, אינה יכולה להיות מעשה ויתור על זכות החזרה מהמתנה. לא יעלה על הדעת שמסמך ששורבב לחתימת הקשישה בין כל המסמכים עליהם התבקשה לחתום יהפוך באחת למלכודת ממנה אין ביכולתה להיחלץ.

בית המשפט מוסיף כי בעת מתן מתנה על ידי קשיש לזרים חובה לבדוק בקפדנות אם הבינה את משמעות המעשה, האם הוצגו בפניה ההשלכות והאלטרנטיבות למעשה, והאם הושפעה מאחרים.

הפתרון – הסכם מתנה בנוסף לתצהיר המתנה

על מנת לשמור על זכויותיו נותן מתנה, וכדי לאפשר לו חזרה מהמתנה במצב של התנהגות מחפירה, כדאי לערוך הסכם מתנה. בהסכם יכתב מפורשות, שאם תהיה התנהגות מחפירה, נותן המתנה רשאי לחזור בו בכל עת, אפילו אחרי שהמתנה כבר ניתנה.

כמו כן אפשר להכניס בתצהיר המתנה תנאים שונים.

מתנה בתנאים

בחוזה מתנה ניתן להתנות תנאים בדומה לכל הסכם. תנאים במתנה נעשים בדרך כלל במקרה של מתנה לצורך תכנון מס. למשל כאשר נותן המתנה רוצה להיות קשור או לשלוט בדירה. הוא יכול להתנות שתהיה לו זכות לגור בדירה כל ימי חייו, או לקבל דמי שכירות מן הדירה כל חייו. כך גם אפשר להתנות שמקבל המתנה לא יוכל למכור, להעביר את הדירה ללא תמורה, או לשעבד אותה ללא הסכמת נותן המתנה. נותן המתנה רשאי גם לרשום הערת אזהרה בגין התחייבות להימנע מעסקה.

תשומת לב, כי שף שאפשר להתנות מתנה בתנאים, אין ערובה שרשות המסים תכיר בכך כמתנה. רשות המסים עלולה לטעון שהדירה בפועל נשארה אצל נותן המתנה. התוצאה של כך תהיה שאם נותן המתנה ירכוש דירה נוספת הוא יתחייב בתשלום מס רכישה דירה שנייה, ואם  הוא ימכור דירה הוא לא יקבל פטור ממס שבח במכירת דירה יחידה.

דילוג לתוכן