ביטול מתנה בחיים

האם ניתן לחזור ממתנה במקרקעין? האם ניתן לבטל מתנה כספית בחיים? מה ההבדל בין ביטול מתנה שלא הושלמה (התחייבות לתת מתנה) לבין ביטול הסכם מתנה שהושלמה? מה נחשב התנהגות מחפירה שמביאה לבטלות המתנה? כיצד ניתן לחזור ממתנה בחיי נותן המתנה? וכיצד ניתן לבטל מתנה לאפוטרופוס או מטפל לאחר פטירת נותן המתנה?

התחייבות לתת מתנה

חוק המתנה, תשכ"ח-1968 קובע את העקרונות המשפטיים לגבי מתנה. בעניין התחייבות לתת מתנה, סעיף 5 לחוק המתנה קובע כי:

דרישת הכתב

התחייבות לתת מתנה צריכה להיות בכתב, בדומה דרישת הכתב של עסקה במקרקעין (ס' 8 לחוק המקרקעין). דרישת הכתב נועדה להוכיח את רצינותו וגמירות דעתו של נותן המתנה, וכדי שלא תעשה בקלות דעת ופזיזות. בתי המשפט עמדו על דרישת הכתב אף במתנה לבן משפחה.

ביטול מתנה שהסתיימה ברישום

הכלל הוא שלא ניתן לבצע הליך ביטול מתנה שהושלמה. לכן ביטול מתנה במקרקעין שהסתיימה ברישום אינה אפשרית כיון שזו מתנה שהושלמה.

ביטול מתנה כספית

 כאמור, אי אפשר לבטל מתנה שהושלמה. מטעם זה גם ביטול מתנה כספית אינו אפשרי שכן עם מתן הכסף הושלמה המתנה.

ביטול מתנה שלא הסתיימה ברישום – ביטול התחייבות לתת מתנה

ניתן לחזור בתנאים מסוימים ממתנה שטרם ניתנה בפועל אלא רק הייתה התחייבות לתת אותה. לפי ס' 5 לחוק המתנה התחייבות ליתן מתנה חייבת להיות במסמך בכתב. מהתחייבות למתנה ניתן לחזור באחד מהמקרים הבאים:

  • ביטול מתנה אם מקבל המתנה לא שינה מצבו – כאשר מקבל המתנה לא שינה מצבו בהסתמך על ההתחייבות, נותן המתנה רשאי לחזור בו, אלא א"כ הוא ויתר בכתב על האפשרות לחזור בו. מהו שינוי מצב? בהגדרת שינוי מצב, נקבע כי מדובר על שינוי משמעותי שנעשה על סמך המתנה. כך לדוגמה רכישת דירה ולקיחת חובות בהסתמך על ההתחייבות לתת מתנה. מהו ויתור על אפשרות חזרה? נקבע כי ויתור יכול להיות מכללא ואף חתימה על יפוי כח בלתי חוזר לטובת מקבל המתנה מהווה ויתור.
  • ביטול מתנה התנהגות מחפירה – נותן מתנה יכול לחזור בו כאשר מקבל המתנה נהג כלפיו או כלפי קרובו של נותן המתנה באופן מחפיר, וזאת אף אם מקבל המתנה שינה מצבו על סמך ההתחייבות.
  • ביטול מתנה הרעה במצב כלכלי – נותן מתנה יכול לחזור מהבטחתו אם במצבו הכלכלי של נותן המתנה חלה הרעה ניכרת, וזאת אף אם מקבל המתנה שינה מצבו על סמך ההתחייבות.

התחייבות לתת מתנה במקרקעין

סעיף 5 לחוק המתנה דן בחזרה מהתחייבות לתת מתנה. בעניין מתנה במקרקעין נקבע כי כל עוד הם לא נרשמו על שם מקבל המתנה הרי שמדובר רק בהתחייבות לתת מתנה במקרקעין. כלל זה נקבע לאור הוראת סעיף לחוק המקרקעין אשר קובע כי עסקה במקרקעין נגמרת ברישום ועד אז היא רק התחייבות לעשות עסקה. יחד עם זאת, במקרה של מקרקעין שלא ניתן לרושמם כמו במקרה של מקרקעין בבעלות קק"ל, הרי שהשלמת הפעולות להעברת הזכויות מהוות את השלמת המתנה.

הדרך לביטול מתנה

ביטול מתנה נעשה בהודעת ביטול הנמסרת למקבל המתנה, וזאת על מנת למנוע תקלות משפטיות.

מה בין מתנה שהושלמה לבין מתנה שלא הושלמה (התחייבות לתת מתנה)?

כאמור, לא ניתן לחזור ממתנה שהושלמה כלומר שהמתנה כבר ניתנה. אולם מהתחייבות ליתן מתנה ניתן לחזור במקרים מסוימים. כאשר המתנה הינה כסף או מטלטלין ברור מה ההבדל, מתנה זה כשהיא ניתנה לידי המקבל, והתחייבות היא לפני נתינה ביד.

אולם, במתנת מקרקעין, מהו רגע ההבדל בין מתנה בפועל לבין התחייבות לתת את המקרקעין במתנה?

בפסיקה נקבע שרישום הדירה בלשכת רישום המקרקעין נחשב למתנה גמורה, ואילו השלבים שלפני רישום נחשבים אך להתחייבות לתת מתנה אפילו אם נחתם תצהיר מתנה, ניתן ייפוי כוח להעברה וכל הטפסים לצורך העברה ללא תמורה נחתמו.

ביטול מתנה שהושלמה – חזרה ממתנה שכבר ניתנה

האמור לעיל דן בעניין התחייבות לתת מתנה. כיצד ניתן לבטל מתנה במקרקעין שרישומה הסתיים?

יש מצבים בהם ניתן לבטל מתנה שהסתיימה ברישום בחיי נותן המתנה או לאחר מות נותן המתנה.

במקרה של מתנה שכבר ניתנה, הדרך לביטול מתנה הוא על פי העילות לביטול כל חוזה, כמו טעות, הטעיה, עושק, כפיה, העדר גמירות דעת. כמו כן יש לבדוק קיום בתום לב כמו בכל חוזה וכיו"ב.

ביטול מתנה עקב העדר גמירות דעת במתנה

אחד מהיסודות של חוזה היא גמירות הדעת של הצדדים להתקשר בעסקה. גמירות הדעת היא יסוד חשוב ביותר, לצד יסודות אחרים כמו הצעה וקיבול, ויסוד מסוימות בחוזה.

גמירות דעת – בית המשפט יבחן האם 2 הצדדים התכוונו להתקשר בעסקה המדוברת.

הצעה וקיבול – חוזה נכרת רק אם ישנה הצעה של אחד הצדדים וקבלת ההצעה על ידי הצד השני.

מסוימות – חוזה נכרת רק אם ברור מהו ההסכם ולא מדובר בהסכם חסר פרטים מהותיים.

במקרה של מתנה עולה החשש הקבוע כי מאחר שמדובר בעסקה לטובת אחד מהצדדים, היא נעשתה לאחר כפיה, עושק, הטעיה, או השפעה בלתי הוגנת וללא גמירות דעת נותן המתנה. עם זאת למרות שבמתנה יש יותר נטיה לחשוד באי גמירות דעת, עדיין נטל ההוכחה מוטל על המבקש לבטל את המתנה ולא על מקבל המתנה.

ביטול מתנה באמצעות קביעת אפשרות חזרה בהסכם המתנה

פתרון נוסף שיש לנותן המתנה, הוא לערוך חוזה מתנה ברור ומדויק, הקובע את המקרים בהם הוא יוכל לחזור בו בכל שלב שהוא.

כך גם ניתן לקבוע בהסכם המתנה כי נותן המתנה יוכל לגור בדירה כל ימיו, או לקבל את דמי השכירות כל ימיו. כמו כן ניתן לקבוע שמכירת המקרקעין טעונה הסכמת נותן המתנה, ואף לרשום הערת אזהרה על כך.

ביטול מתנה של מנוח ל-מטפל, אפוטרופוס או בן משפחה

פעמים רבות קורה שמתברר ליורשים שהמנוח נתן לפני פטירתו מתנה משמעותית ל-מטפל שלו, אפוטרופוס שלו או לבן משפחה.

ביטול מתנה עקב השפעה בלתי הוגנת

במצב של התנהגות מחפירה אחרי נתינת מתנה ניתן להעלות טענות של עושק או טעות מכוח דיני החוזים. בתי המשפט פסקו כי העילות לביטול צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת מאפשרות גם ביטול מתנה שניתנה על ידי אדם מבוגר.

כאשר בודקים האם באמת ניתנה מתנה, לא ניתן לשלול את האפשרות כי המתנה ניתנה כמו כל מתנה שניתנת לבן משפחה או כהכרת טובה למטפל. אך יחד עם זאת, פעמים רבות מתברר כי מדובר במתנה שניתנה עקב השפעה בלתי הוגנת ולחץ על הקשיש. כך למשל מתברר שפעמים המתנה ניתנת עקב חשש של הקשיש מאי טיפול בו כראוי או התנהגות לא ראויה כלפיו על ידי בן משפחה.

יתרה מכך לפעמים מתברר שהמתנה ניתנה אפילו כאשר לא נשאר רכוש רב לקשיש, דבר המלמד שהמתנה ניתנה תחת לחץ.

ביטול מתנה עקב כך שאינה מתנה

פעמים שניתן להביא לבטלות המתנה מכיון שהיורשים מצליחים להוכיח שהיא אינה מתנה אלא כספים שניתנו לצורך מטרה מסוימת כמו לצורך טיפול, או לרכישת נכס, ואם לא הגיעו ליעדם, הם עדיין חלק מעיזבון המוריש.

ביטול עקב מתנה לאחר פטירה –סעיף 8 לחוק הירושה

סעיף 8 לחוק הירושה קובע כי לא ניתן לתת מתנה בירושה, אלא בדרך של צוואה. לכן אם הייתה התחייבות לתת מתנה לאחר פטירה, המתנה בטלה.

חזרה ממתנה כאשר ניתן יפוי כח בלתי חוזר

מסמך ייפוי כוח בלתי חוזר ניתן בדרך כלל בעסקת מכר של נכס ספציפי לצד ג'. אולם, יפוי כוח שאינו חוזר יכול להינתן גם בהבטחה של מתנה לצד ג'.

במקרה של הבטחה לתת מתנה, חוק המתנה מאפשר חזרה במקרים מסוימים, כמו שינוי לרעה במצבו הכלכלי של נותן המתנה. אולם אם ישנו יפוי כח בלתי חוזר, הרי שאף שהרישום טרם הושלם, נותן המתנה נמצא במלכוד שאינו מאפשר לו לחזור מהמתנה.

בהפ (נצ') 41901-11-15 איריס בת אור נ' נוי צור קשישה שאושפזה במחלקה סיעודית בעקבות התדרדרות במצבה, הוחתמה על מתנה, ועל יפוי כח בלתי חוזר. העסקה הושלמה אף שהתובעת הודיעה לעורך הדין שטיפל בעסקה על רצונה לבטל את ההסכם. בית המשפט קבע כי התובעת שהייתה קשישה הוכיחה כי לא הייתה לה גמירת דעת להתקשר בהסכם המתנה, לפיכך דינו להתבטל.

חתימתה של התובעת על ייפוי הכוח הבלתי חוזר, כאשר התובעת לא ידעה כלל כי חתמה על ייפוי כוח ומבלי שהוסבר לה כי בחתימתה היא מוותרת על זכותה החוקית לחזור בה מהמתנה, אינה יכולה להיות מעשה ויתור על זכות החזרה מהמתנה. לא יעלה על הדעת שמסמך ששורבב לחתימת הקשישה בין כל המסמכים עליהם התבקשה לחתום יהפוך באחת למלכודת ממנה אין ביכולתה להיחלץ.

בית המשפט מוסיף כי בעת מתן מתנה על ידי קשיש לזרים חובה לבדוק בקפדנות אם הבינה את משמעות המעשה, האם הוצגו בפניה ההשלכות והאלטרנטיבות למעשה, והאם הושפעה מאחרים.

הפתרון – הסכם מתנה בנוסף לתצהיר המתנה

על מנת לשמור על זכויותיו נותן מתנה, וכדי לאפשר לו חזרה מהמתנה במצב של התנהגות מחפירה, כדאי לערוך הסכם מתנה. בהסכם יכתב מפורשות, שאם תהיה התנהגות מחפירה, נותן המתנה רשאי לחזור בו בכל עת, אפילו אחרי שהמתנה כבר ניתנה.

כמו כן אפשר להכניס בתצהיר המתנה תנאים שונים.

מתנה בתנאים

בחוזה מתנה ניתן להתנות תנאים בדומה לכל הסכם. תנאים במתנה נעשים בדרך כלל במקרה של מתנה לצורך תכנון מס. למשל כאשר נותן המתנה רוצה להיות קשור או לשלוט בדירה. הוא יכול להתנות שתהיה לו זכות לגור בדירה כל ימי חייו, או לקבל דמי שכירות מן הדירה כל חייו. כך גם אפשר להתנות שמקבל המתנה לא יוכל למכור, להעביר את הדירה ללא תמורה, או לשעבד אותה ללא הסכמת נותן המתנה. נותן המתנה רשאי גם לרשום הערת אזהרה בגין התחייבות להימנע מעסקה.

תשומת לב, כי שף שאפשר להתנות מתנה בתנאים, אין ערובה שרשות המסים תכיר בכך כמתנה. רשות המסים עלולה לטעון שהדירה בפועל נשארה אצל נותן המתנה. התוצאה של כך תהיה שאם נותן המתנה ירכוש דירה נוספת הוא יתחייב בתשלום מס רכישה דירה שנייה, ואם  הוא ימכור דירה הוא לא יקבל פטור ממס שבח במכירת דירה יחידה.

סיכום

בכל מקרה בו נדרש ביטול מתנה או נתקלתם בבקשה של חזרה ממתנה, תפנו לעורך דין מנוסה שידריך אתכם בסבך הטענות המשפטיות, וידאג לזכויותיכם.

דילוג לתוכן