בקשה למינוי אפוטרופוס

קטין שאין לו הורים או אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו, ימונה לו אפוטרופוס לדאוג לו. המינוי נעשה על פי צו בית המשפט. מה חשוב לדעת בעת הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס?

בקשה למינוי אפוטרופוס – למי ממנים אפוטרופוס?

נושא שאדם שמונה לו אפוטרופוס מוסדר ב- חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

בית המשפט ימנה אפוטרופוס לאחד מאלה:

  • קטין ששני הוריו נפטרו או שאינם יכולים לדאוג לו, לדוגמה אם הם פסולי דין, או שנשללה מהם זכות האפוטרופסות לקטין. 
  • פסול דין.
  • קשיש או אדם אחר שאינו יכול, באופן זמני או קבוע, לדאוג לענייניו, כולם או חלקם, ואין מי שיכול ומסכים לדאוג לענייניו במקומו.
  • מי שמאושפז בבית חולים ולא יכול לקבל החלטה לגבי הליך רפואי שהוא צריך לעבור.
  • אדם שלא מצליחים לזהותו.
  • עובר.

מי מגיש בקשה למינוי אפוטרופוס?

בקשה למינוי אפוטרופוס, מוגשת על ידי אחד מקרוביו של האדם, או בן זוגו, וכן על ידי ב"כ היועמ"ש לממשלה.

שמיעת האדם בעת בקשה למינוי אפוטרופוס

טרם החלטה בבקשה, בית המשפט ישמע את דעת האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, אם הוא יכול להבין בעניין זה, וניתן להבין את דעתו.

מהם השיקולים במינוי אפוטרופוס לאדם בגיר?

בעת הגשת בקשה למינוי, בית המשפט לא ימנה אפוטרופוס לבגיר, אלא א"כ נוכח כי:

  • המינוי חיוני על מנת שלא יפגעו אינטרסים, זכויות, או צרכים של אותו אדם.
  • לא הופקד ייפוי כוח מתמשך.
  • אי אפשר לדאוג לאותו אדם בדרך שפחות מגבילה את זכויותיו, את חירותו ואת עצמאותו, וזאת אחרי שבחן את החלופות האפשריות.

שיקולים נוספים בעת מינוי לאדם שאינו פסול דין

אם מדובר באדם שאינו פסול דין, ושהבקשה הוגשה רק משום שאינו יכול לדאוג לענייניו, אף שהוא יכול לקבל החלטות, בית המשפט לא ימנה אפוטרופוס אלא רק בנסיבות מיוחדות, ואחרי שראה שלא ניתן לדאוג לו ללא שימונה לו אפוטרופוס. בכל מקרה מינוי כזה לא יכלול קבלת החלטות בשמו של אותו אדם בניגוד לרצונו.

בקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש או לגוף

צו בית המשפט למינוי האפוטרופוס לבגיר מפרט אילו עניינים מהבאים נמסר לאפוטרופוס: עניינים רפואיים; עניינים אישיים; ענייני רכוש; עניין ספציפי או מספר עניינים ספציפיים שיקבע בית המשפט.

נטיית בית המשפט היא לצמצם את המינוי אך לדברים הנצרכים ולא באופן כללי, כשאין צורך בכך.

תקופת מינוי האפוטרופוס

בית המשפט יצמצם את תקופת האפוטרופסות, אם אפשר לדאוג לאותו אדם גם בתקופה יותר קצרה.

הגבלות במינוי

בית המשפט יכול לכלול בצו מינוי האפוטרופוס הוראות שונות הקשורות לפעולתו כאפוטרופוס, ולקבוע הגבלות או תנאים בנוגע לפעולתו.

מי יכול להתמנות לאפוטרופוס

אפוטרופוס יכול להיות יחיד, תאגיד, או האפוטרופוס הכללי.

בבחירת האפוטרופוס  בית המשפט ימנה את מי שנראה כמתאים ביותר לטובת האדם. בעניין זה בית המשפט יתחשב ברצון האדם שממנים לו אפוטרופוס.

ככלל, בית המשפט יעדיף למנות קרוב משפחה, אלא אם כן טובתו של האדם למנות אדם אחר, כגון שאין קרוב משפחה שיכול לקחת את התפקיד, או שאין אמון בקרוב המשפחה. חשוב לדעת שניתן להגיש התנגדות למינוי אפוטרופוס.

תפקידי האפוטרופוס

אפוטרופוס ידאג לצרכים של האדם עליו התמנה, ישמור על נכסיו, ניהולם ופיתוחם. כן ישמור על הקטין או פסול הדין, יקבע את מקום מגוריו, וייצג אותו בכל עניין לרבות בהליכים משפטיים. אפוטרופוס לקטין ידאג גם לחינוכו, ללימודיו, והכשרתו לעבודה.

היקף התפקיד יכול ויוגבל העניינים מסוימים על ידי בית המשפט.

תהליך הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט

הבקשה מוגשת לבית משפט לענייני משפחה, שיש לו את הסמכות המקומית במקום מגורי האדם שלו מבקשים למנות אפוטרופוס.

בבקשה למינוי צריך לכתוב את פרטי החסוי, ובני משפחתו מדרגה ראשונה. כמו כן יפורט מדוע יש צורך באפוטרופסות, מהי עמדת האדם אשר לו מבקשים למנות אפוטרופוס (ובמקרה שלא ניתן לקבל את דעתו, הסבר לאי קבלת עמדתו). במקרה שמבוקש למנות אפוטרופוס מסוים יש לכתוב את פרטיו, וכי הוא מסכים להתמנות.

חוות דעת רפואית

בבקשת למנות לאדם שאינו קטין, תצורף חוות דעת רפואית לכך שהאדם במצב של פסול דין או שהוא לא יכול לדאוג לענייניו. בתוך חוות הדעת ייכתב האם האדם מבין את משמעות המינוי.

פרטים נוספים שבית המשפט דורש

בית המשפט מבקש לקבל את עמדת משרד הרווחה, באמצעות עובד סוציאלי מטעמו. כן לעתים מתמנה עו"ד לבדיקת הצורך במינוי.

בית המשפט גם יבדוק האם אותו אדם השאיר הנחיות בקשר למי הוא מבקש שיתמנה כאפוטרופוס, וכן האם השאיר ייפוי כוח מתמשך.

פיקוח על האפוטרופס

צו מינוי אפוטרופוס נשלח גם לאפוטרופוס הכללי, שתפקידו לפקח על האפוטרופוס. הפיקוח כולל בין השאר, חובת האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי פרטה של הנכסים במועד בו התמנה, דוחות שנתיים ועוד. 

ייפוי כוח מתמשך

בתיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הוכנס אפשרות לחסוך את האפוטרופסות באמצעות ייפוי כוח מתמשך. כשהאדם עדיין כשיר הוא חותם על בקשתו למינוי פלוני או מספר אנשים לטפל בענייניו המשפטיים ו/או האישיים. מיופה הכוח הוא מי שקבע האדם שיהיה מוסמך לבצע פעולות כאשר כבר לא יהיה כשיר. האדם גם יכול לתת לו הוראות שונות לגבי פעולות והחלטות. פעולות מיופה הכוח אינן מפוקחות ע"י האפוטרופוס הכללי, והוא אינו חייב בדיווחים. כמו כן הוא יכול לבצע פעולות משפטיות רבות, ללא צורך בהגשת בקשה לאישור בית המשפט.


נוטריון עורך דין אפוטרופסות יצחק גולדשטיין מטפל בהגשת בקשות למינוי אפוטרופוס והתנגדות למינוי אפוטרופוס. לקביעת פגישה, התקשרו לטלפון: 03-5758484 או פנו במייל: main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן