שכר נוטריון 2022

מחירון נוטריון תעריף 2022 הוא אחיד לפי הקבוע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978. משרד המשפטים מעדכן את תעריפי שכר שירותי נוטריון פעם בשנה, כפי שינוי מדד המחירים. אל מחיר אישור נוטריוני יתווסף מע"מ כדין. 

תוכן עניינים

שכר נוטריון לשנת 2022:

מצ"ב מתומצתת של מחיר שירותים נוטריונים נפוצים:

מחיר אישור נכונות תרגום – 100 מילים ראשונות

213 ₪

אישור נכונות תרגום כל מאה מילים מ-100 עד 1,000

169 ₪

אישור צוואה נוטריונית – חותם יחיד

246 ₪

אישור צוואה נוטריונית – 2 חותמים (הדדית)

372 ₪

אישור הסכם ממון

375 ₪

מחיר ייפוי כוח נוטריוני – חותם יחיד

169 ₪

ייפוי כוח נוטריוני – 2 חותמים

236 ₪

להלן פירוט מחיר חתימת נוטריון ציבורי כפי שנקבע ע"י משרד המשפטים לשנת 2022:

תעריף שכר נוטריון אימות חתימה

 • אימות חתימה של יחיד החותם ראשון – 169 ₪
 • עבור כל חותם נוסף על המסמך – 67 ₪
 • אישור שמי שחותם על המסמך בשם אחר הוא מוסמך לכך, ישולם לכל חתימה נוסף לשכר האמור לעיל – 67 ₪
 • העתקים נוספים של אימות חתימה תגבה תוספת לכל העתק – 67 ₪
 • אם אימות החתימה (יפוי כח נוטריוני) מצריך תרגום של המסמך על ידי הנוטריון – יש להוסיף מחצית מהשכר שנקב לאישור תרגום, לפי מספר המילים שבמסמך.

שכר נוטריון – אישור העתק צילום מסמך

 • אישור עמוד ראשון – 67 ₪
 • לכל עמוד נוסף באישור – 5 ₪

העתקים נוספים של העתק צילומי, לכל אישור בנוסף לאישור ההעתק הראשון:

 • אישור עמוד ראשון – 22 ₪
 • אישור כל עמוד נוסף – 5 ₪

תעריף נוטריון 2022 – אישור נכונות תרגום (תרגום נוטריוני)

 • עד 100 מילים ראשונות באישור נכונות תרגום – 213 ₪
 • לכל 100 מילים נוספות או חלקן, עד 1,000 מילים – 169 ₪
 • לכל 100 מילים נוספות או חלק מהן, מעל 1,000 המילים הראשונות – 81 ₪
 • העתקים נוספים של אישור התרגום תגבה תוספת לכל העתק – 67 ₪

תעריף נוטריון 2022 – אישור צוואה שנערכת על פי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965

 • עבור חותם ראשון – 246 ₪
 • עבור כל חותם נוסף – 126 ₪
 • לכל עותק נוסף לאישור הצוואה באותו מועד – 75 ₪
 • אם אישורה של הצוואה מצריך תרגום הצוואה על ידי הנוטריון, תשולם בנוסף מחצית מהשכר שנקבע לאישור תרגום לפי מספר המילים שבאותה צוואה.

תעריף נוטריון 2022 – אישור שפלוני בחיים

 • אישור שפלוני בחיים – 169 ₪

שכר נוטריון – קבלת ואישור תצהיר אשר ניתן בשבועה או דרך אחרת

 • מצהיר ראשון – 169 ₪
 • לכל אדם נוסף שמצהיר – 67 ₪
 • לכל אישור נוסף לאותו תצהיר באותו מעמד  – 67 ₪
 • אם אישור התצהיר מצריך תרגומו ע"י הנוטריון, יש להוסיף מחצית מהשכר לאישור תרגום לפי מספר המילים שבמסמך.

שכר נוטריון 2022- העדת מסמך סחיר, וכן תרגום כשיש הצורך

 • אם הסכום עליו נדרשת ההעדה אינו מעל 76,800 ש"ח – 1,081 ₪
 • אם הסכום מעל 76,800 ש"ח – 2,313 ₪
 • בנוסף יש לשלם הוצאות נסיעה ממשרד הנוטריון למקום של ההעדה ובחזרה.

מחירון נוטריון 2022 – רישום הערה על ביטול ייפוי כוח או מסמכים אחרים לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים

 • קבלת הודעה על ביטול ייפוי כוח ורישום ההודעה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים – 181 ₪
 • הוצאת עותק מאושר של יפוי כח או מסמך אחר הנושא הערה על ביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים – 65 ₪
 • לכל עותק נוסף – 65 ₪

מחירון נוטריון לכל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות בהתאם לכל דין, ושכרה לא נקבע בתקנות

 • הסכום שנקבע עבור פעולה בתעריף המינימאלי של לשכת עוה"ד, ואם אין קביעה – אז הסכום שנקבע לפעולה הכי דומה לה – 273 ₪

מחיר אישור נוטריוני פעולות מחוץ למשרד הנוטריון

עבור פעולות שנוטריון יכול לעשותן שלא במשרדו, ולפי בקשה מפורשת של מי שמקבל את השירות לתת אותו במקום אחר, בנוסף לשכר האמור לעיל, לפי הענין, יתווספו הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה וכן שכר כאמור להלן והדבר אינו תלוי במספר הפעולות שנדרשו:

 • עבור שעה הראשונה או חלקה מעת יציאת הנוטריון ממשרדו עד שובו – 550 ₪
 • עבור כל חצי שעה נוספת או חלק ממנה – 169 ₪
 • אם הנוטריון נותן באותו המקום, ובאותו זמן, אישורים למספר אנשים, יתחלקו ביניהם מבקשי השירות בהוצאות הנסיעה לפי חלקו של כל אחד מהם בסך כל מבקשי השירות במעמד.
 • יצא הנוטריון ממשרדו בעקבות הזמנת מקבל שירות לשם פעולה, אך הפעולה שאותה התבקש לבצע לא נעשתה מסיבות שאינן תלויות בו, הנוטריון יהא זכאי לשכר המפורט לעיל ולהוצאות הנסיעה ממשרדו למקום שהיה אמור לתת את השירות וחזרה למשרדו.

מחיר נוטריון 2022 – שרות בשעות וימי מנוחה

 • אם השירות ניתן בין שעה 19:00 לשעה 8:00 או בימי המנוחה (אך לא כולל פעולה מחוץ משרד הנוטריון) – יתווסף לשכר מחצית מהשכר הקבוע, לאותו עניין.

מחיר אישור נוטריוני – אימות הסכם ממון

 • אימות הסכם ממון לפי ס' 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973 – 375 ₪
 • אם באותו מעמד ניתן אימות עותקים נוספים של הסכם הממון, עבור כל אימות נוסף ישולם65
 • אם אימות הסכם ממון כרוך בתרגום נוטריוני, תיווסף – חצי מהשכר הקבוע לגבי תרגום נוטריוני בהתאם למספר מילים בהסכם הממון.

מחירון נוטריון 2022 – עריכת אישור בשפה לועזית

 • ערך הנוטריון אישור נוטריוני, בשפה לועזית, שאיננה אנגלית או ערבית, יווסף לשכר שקבוע לאותו אישור סך של – 90 ₪.

אישור נוטריוני – מחיר קבוע

שכר הנוטריון קבוע בתקנות ומתעדכן מפעם לפעם. הנוטריון אינו רשאי לגבות עבור חתימתו שכ"ט נמוך או גבוה מהקבוע בתקנות. הסיבה שמחירון נוטריון קבוע נובעת מהאחריות הרבה ותפקידו הרגיש של הנוטריון. תפקיד הנוטריון הינו מעין ציבורי, ובעבר אגרת הנוטריון הייתה משולמת לפקיד ציבור שהיה מפיק את האישורים. לשכר הנוטריון הקבוע בתקנות יש להוסיף מע"מ כדין.

במשרדו של יצחק גולדשטיין, עו"ד נוטריון, ניתן לקבל את כל סוגי האישורים הנוטריונים, לרבות אישור חתימה, אישור תרגום נוטריוני מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית,  יפוי כוח נוטריוני, אישורי העתקי מסמכים, ועוד.

משרדנו ערוך לספק את האישורים במהירות, מקצועיות ובשירות מצוין.

לשם כך ניתן לפנות בטלפון 03-5758484 או במייל: main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן