מנהל עיזבון – מדריך על ניהול עיזבון

מנהל עיזבון הוא אדם או גוף שמונה על ידי בית משפט לשם ניהול עיזבון. כלומר, על מנת לרכז את נכסי העיזבון, לנהלם עד לחלוקתם, לשלם את חובות העיזבון ולחלק ליורשים את נכסי העיזבון. מה ההבדל בין מנהל עזבון קבוע לבין מנהל עיזבון זמני, כיצד להגיש בקשה למינוי מנהל העזבון, מה לעשות במקרה שיש למנהל העזבון ניגוד עניינים? על שאלות אלו ועוד, במאמר שלפניכם.

תוכן עניינים

ההבדל בין מנהל עיזבון קבוע לבין מנהל עיזבון זמני

מנהל עיזבון קבוע

מנהל עיזבון

ככלל, מכונה מנהל עיזבון קבוע המתמנה על ידי בית המשפט במועד בו ניתן צו ירושה / צו לקיום צוואת המנוח או לאחר מכן. תוקף המינוי בדרך כלל לשנתיים, ובית המשפט יכול להאריך את המינוי בהתאם לצורך והנסיבות. עו"ד מנהל עזבון קבוע מאתר את היורשים, מרכז את נכסי העיזבון, מטפל בתביעות של העיזבון, בתביעות חוב המוגשות למנהל העיזבון, מנהל את נכסי העיזבון, משלם את חובות העיזבון ומחלק את נכסי העיזבון ליורשים על פי חוק או הזוכים על פי צוואה או על פי הסכם בין יורשים.

מנהל עיזבון זמני

מנהל עיזבון זמני ממונה בתקופה שלאחר פטירת המנוח ולפני שניתן צו ירושה או צו לקיום צוואה, וזאת רק כאשר קיים צורך דחוף לטפל בנכסי העיזבון, כגון כאשר יש חשש לנזקים לנכסי העיזבון, צורך דחוף לגבות חובות, חשש מפעולות וקיפוח יורש קטין וכו'. מינוי מנהל עיזבון זמני נעשה לזמן קצר, עד ששה חודשים, או עד למתן צו קיום הצוואה או צו ירושה. ככל שישנו צורך בהמשך ניהול העיזבון מוגשת בקשה למינוי מנהל עזבון קבוע.

מנהל עזבון זמני לא מטפל בחלוקת נכסי העיזבון. בפס"ד ע"א 474/65 טראובר נ' מנהיים נקבע כי אין הבדל בין תפקידו של מנהל עזבון קבוע לתפקידו של מנהל עיזבון זמני, למעט העובדה שמנהל קבוע מחלק את נכסי העיזבון בין היורשים, ומנהל זמני לא מוסמך לכך.

תביעה בשם העיזבון על ידי מנהל עזבון זמני

אחד מתפקידיו של מנהל העיזבון זמני ואחת מהסיבות השכיחות למינויו היא ניהול הליכים משפטיים. עיזבון אינו מחשב לישות משפטית ולכן הוא לא יכול לתבוע ולהיתבע. לאחר שניתן צו קיום ירושה או צוואה, אנחנו יודעים מי היורשים והם יכולים לתבוע בשם המנוח או להיתבע במקום המנוח. אולם כיצד מגישים תביעה בשם העיזבון או תביעה כנד העיזבון לפני שניתן צו?

הפתרון לכך הוא מינוי מנהל עזבון זמני. עו"ד מנהל עזבון זמני יכול לתבוע ולהיתבע ולנהל הליכים משפטיים במקום העיזבון עצמו. אין מדובר רק בהליך פורמלי, שבמקום לתבוע עיזבון שאינו ישות משפטית נמנה מישהו ונשלם לו כסף. מנהל עזבון זמני ייצג את העיזבון בעצמו או ע"י עו"ד שישכור כך שישמור על האינטרסים של העיזבון.

מנהל עזבון זמני יכול אף להגיש תביעת היקף עיזבון כנגד אחד מהיורשים שקיבל מתנות מהמנוח בחייו, כאשר הוא כבר לא היה כשיר קוגנטיבית. ראה: ביטול מתנה מחיים וביטול מתנה לאחר פטירה.

פרסום הודעה לנושים

מנהל עזבון זמני אינו מחלק נכסים ליורשים, אך יכול לשלם את חובות העיזבון. לכן עם מינויו הוא צריך לפרסם הודעה לנושים להגיש תביעות חוב תוך 90 יום.

בקשה למינוי מנהל עיזבון

על פי ס' 78 לחוק הירושה, יכול בית המשפט, לבקשתו של מעוניין בדבר, לתת צו מינוי מנהל עזבון, אפילו בלי הסכמת כל בעלי העניין. אם בקשה למינוי מנהל עזבון מוגשת בהסכמתם של כל הצדדים שנוגעים בדבר, תוגש הבקשה לרשם הירושה, שבסמכותו לתת צו למינוי מנהל עיזבון.

מינוי מנהל עזבון זמני נעשה לתקופה של 6 חודשים. מינוי מנהל עזבון קבוע הינו לתקופה של שנתיים ובית המשפט יכול להאריך את המינוי.

תפקידו של מנהל עזבון קבוע

בהתאם לסעיף 82 לחוק הירושה, עו"ד מנהל עזבון צריך לכנוס את הנכסים של העיזבון, לשלם את חובות העזבון, לנהל את העזבון, ולחלק את יתרת העיזבון (לאחר תשלום החובות) ליורשים על פי צו הירושה או על פי צו קיום צוואה. כן מתפקידו של מנהל העיזבון לעשות כל הנדרש לביצוע צו ירושה או צו קיום הצוואה. תפקידים אלו של מנהל העיזבון הוא צריך לעשות בכפוף להוראות שיקבל מבית המשפט.

התפקידים במהלך ניהול עיזבון קבוע מתחלקים לשלושה קטגוריות עיקריות:

  1. ניהול נכסי העיזבון – בכלל זה ניתן למנות את פעולות הבירור מהם נכסי העיזבון, רישום מנהל עיזבון בטאבו, רישום הערה בדבר מינוי מנהל עזבון, הגשת דוח "פרטה" לאפוטרופוס הכללי אודות נכסי העיזבון, שמירה על נכסים, ביטוחם, השקעת כספים, השכרת נכסים, מכירת נכס על ידי מנהל עזבון במקרה הצורך, ועוד. מנהל העיזבון בא במקום המנוח לכל זכות, לכן הוא יפעל לגבית חובות שהיו חייבים למנוח.
  2. תשלום חובות העיזבון – בכלל זה ניתן למנות את החובה לפרסם הודעה לנושים, בירור התביעות כנגד העיזבון, ותשלום החובות. מנהל העיזבון נכנס בנעלי המנוח גם לכל חובה, לכן הוא צריך לפרוע את חובות הנפטר מתוך נכסי העיזבון.
  3. חלוקת נכסי העיזבון – מנהל העיזבון יחלק את נכסי העיזבון בהתאם לקבוע בצו הירושה או בצו קיום הצוואה.

על מנהל העיזבון מוטלים תפקידים רבים נוספים. הוא צריך לפעול לאיתור  יורשים. מנהל העיזבון צריך גם לטפל בתביעות חוב המוגשות לו.

מתי להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון קבוע

מתי יש צורך להגיש בקשה למינוי מנהל עזבון? מתי כדאי למנות מנהל עיזבון? האם חייבים מנהל עיזבון?

במרבית המקרים אין צורך במינוי, שכן היורשים יכולים לנהל את העיזבון בעצמם או על ידי מיופה כוח מטעמם ואין צורך שאותו אדם ימונה באופן רשמי כמנהל. גם הסכמה של היורשים למנות מנהל העיזבון אינה מחייבת את בית המשפט למנותו כמנהל.

עו"ד מנהל עזבון יתמנה רק כאשר קיים צורך במינויו, כגון כאשר: קיימים לעיזבון חובות רבים המצריכים אדם שיטפל בתשלומם; היורשים אינם יכולים לנהל את העיזבון בעצמם; קיים קטין או חסוי בין היורשים ויש לשמור על האינטרסים שלו; יש סכסוך בין היורשים; יש יורשים רבים במיוחד; לא כל היורשים אותרו; יש בצוואה מטרה ציבורית; יש צורך לשמור על נכסי העיזבון; ועוד.

מי רשאי לבקש מינוי מנהל עזבון?

חוק הירושה קובע כי בקשה למינוי מנהל העיזבון יכול להגיש כל מי שמעוניין בדבר, לכן, זוכה על פי הצוואה, יורש על פי דין, נושה של הנפטר או האפוטרופוס הכללי יכולים להגיש בקשה למינוי.

מי יתמנה כמנהל עזבון?

למנהל העיזבון יכולים להתמנות אדם, תאגיד או האפוטרופוס הכללי. אין מניעה שיהיה מנהל עזבון שהוא יורש. מכיוון שהאפוטרופוס הכללי מפקח על מנהלי עיזבון, בד"כ הוא לא יתמנה בעצמו.

מנהל עיזבון ניגוד עניינים

בית המשפט לא ימנה יורש או מישהו אחר שיש לו ניגוד עניינים, למרות העדר הוראת חוק האוסרת זאת במפורש. למידע נוסף ראה התנגדות למינוי מנהל עיזבון / פיטורי מנהל עיזבון בניגוד עניינים.

מינוי מנהל עיזבון בצוואה

פעמים רבות המנוח כותב בצוואה את מינוי מנהל העיזבון, כיון שהוא רוצה שדווקא יורש מסוים או עו״ד ניהול עזבון ינהל את הנדרש. מינוי של מנהל העזבון בצוואה נעשה בדרך כלל משום שהמנוח סומך על שיקול הדעת וכושר הניהול של אותו אדם.

אם המנוח קבע בצוואתו את זהות מנהל העיזבון, בית המשפט או רשם הירושה ימנה אותו, אלא א"כ המועמד לא יכול להתמנות, הוא מסרב להתמנות, או שבית משפט או רשם הירושה השתכנעו שיש סיבות שלא למנותו.

בית-המשפט לא מחויב להצעת היורשים באשר לזהות מנהל העיזבון, אך אם כל הקשורים לדבר הסכימו עליו, יטה בית המשפט למנותו. במקרה של חילוקי דעות, רשאי בית המשפט למנות מישהו אחר, ניטראלי. בית המשפט לא ימנה מראש לתפקיד אדם שכל שיתוף פעולה בינו לבין היורשים נדון לכישלון מראש, ושפעולותיו יגררו כנראה מחלוקות והתדיינויות.

צד שאינו מרוצה מזהות מנהל העיזבון שמונה יכול להגיש ערעור על כך.

סמכויות מנהל עזבון

סמכויותיו של מנהל עזבון רחבות ביותר, והיורשים לא יכולים לפעול בעיזבון ללא רשותו או רשות בית המשפט.

מנהל העזבון מתמנה לכלל העיזבון, ולכלל היורשים או הזוכים עפ"י צוואה. חריג הוא, אם חלק מהעיזבון בחו"ל.

פיקוח על מנהל העיזבון

מנהל העזבון חייב בדיווח לאפורטופוס הכללי במועדים שנקבעו בחוק ובתקנות. בין השאר חייב מנהל העיזבון להגיש "פרטה" המפרטת את נכסי העיזבון, להגיש דיווח על ניהול נכסי העיזבון וחלוקתם, ולדווח על ביצוע מטרות ציבוריות.

ניהול עזבון – נאמנות ושיקול דעת

מנהל העיזבון ממונה על ידי בית המשפט והינו שליחו וידו הארוכה של בית המשפט. הוא מחויב בנאמנות רק כלפי בית המשפט שמינהו, והוא אינו שליחם של היורשים או אחרים, וזאת גם גם אם מינויו הגיע מבקשתו של אדם מסוים. מנהל העיזבון מפוקח ומקבל הוראות מבית המשפט בקשר לניהול וחלוקת נכסי העיזבון. בכל שאלה שמתעוררת, על מנהל העיזבון לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות.

מטרתו של מנהל העיזבון היא לקיים את רצון המנוח ולא של מי מהיורשים. כאשר קיימת מחלוקת בין יורשים, על מנהל העיזבון מוטל לבצע את אשר היה ברצון המנוח כפי שהוא בא לידי ביטוי בצוואה, ולא את רצון היורשים.

משרד נוטריון ועו"ד יצחק גולדשטיין, מתמחה בשירותים המשפטיים שקשורים לשמירת עושר משפחתי, עריכת צוואות, בקשות קיום צוואה, התנגדות לצוואות, ניהול עיזבון, עריכת הסכמים בין יורשים, ניהול הליכים משפטיים בבתי המשפט למשפחה ורשם הירושות, תוך ליווי משפטי אישי ומסור.

הידע המשפטי והכלכלי והניסיון הרב של משרדנו עומד לרשות לקוחותינו בתיקי עיזבונות בהם מעורבים היבטים מסחריים ועסקיים משמעותיים.

אם אתם מחפשים עורך דין ניהול עזבון מקצועי ושירות אישי בתחומי ירושה, צוואות ועזבונות, משרדנו עומד לרשותכם.

עו"ד אבי גולדשטיין

עורך דין אבי גולדשטיין – עורך דין משנת 2012, מוסמך במנהל עסקים (MBA) מטעם אוניברסיטת תל אביב, יו"ר (משותף) של ועדת ירושה במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין. עוסק במשפט אזרחי-מסחרי, בדגש על מקרקעין, ירושות, צוואות ועיזבונות, וניהול תיקי ליטיגציה מורכבים.

דילוג לתוכן