עמוד הבית >> נוטריון >> ייפוי כוח נוטריוני >> ביטול ייפוי כח נוטריוני

ביטול ייפוי כוח נוטריוני

ביטול יפוי כח נוטריוני כללי – ייפוי כוח הוא הרשאה לביצוע פעולה משפטית על ידי השלוח בשם המשלח. מתי מסתיים תוקפו, האם ניתן לבטל אותו? מה הפרוצדורה הנדרשת לביטול ייפוי כוח נוטריוני?

ביטול ייפוי כוח רגיל

הכלל לגבי ייפוי כוח רגיל (כלומר, שאינו ייפוי כוח בלתי חוזר), שניתן לבטלו בכל עת.

ביטול ייפוי כח נוטריוני

מייפה הכוח ייקח את ייפוי הכוח שביטל מהמחזיק בו, ועליו להודיע על הביטול לשלוח ולעיתים גם לצד ג'.

לפי סעיף 15 לחוק השליחות, כל עוד לא ידע השלוח על סיום השליחות, זכאי הוא כלפי השולח לראותה כנמשכת. כמו כן, כל עוד לא ידע הצד השלישי על סיום השליחות, זכאי הוא לראותה כנמשכת. פעולה שבוצעה על ידי מיופה הכח, לפני הביטול, אף אם התחייב לפעולה משפטית עתידית – אין הביטול מבטל אותה.

בהתאם לסעיף 14 (א) לחוק השליחות, התשכ"ה-1965, תוקפו של ייפוי כוח רגיל תוקפו יפוג במקרים הבאים גם ללא ביטולו על ידי המשלח: ביטול על ידי השלוח, מות המשלח או השלוח, גריעת כשרותו או בפשיטת רגלו של אחד מהם, או – אם היה תאגיד – בפירוקו. ייפוי כוח נוטריוני רגיל פוקע גם אם ניתן לתקופה מוגבלת.

כמו כן, לפי סעיף 6 (א) לחוק להגנת רכוש מופקד, תשכ"ה-1964, לא תירשם בפנקס מקרקעין, או בכל פנקס אחר המתנהל על פי חיקוק, פעולה שתקפה תלוי ברישום, אם צד לפעולה מיוצג על ידי ממונה או על ידי מורשה על פי מינוי או הרשאה הניתנים לחזרה, ומיום המינוי או ההרשאה עברו עשר שנים, אלא אם הוגשה בכתב הסכמת הממנה או המרשה לפעולה ולא עברה שנה מיום מתן ההסכמה, או אם בית המשפט התיר את הרישום.

האם ניתן לבטל ייפוי כוח בלתי חוזר?

כפי ששמו מרמז, אינו ניתן לביטול. הטעם לאי אפשרות הביטול, מכיוון שייפוי כוח זה ניתן להבטחת זכויותיו של צד שלישי, שבדרך כלל אף נתן כבר כסף עבור זכות זו. לכן הוא אינו ניתן לביטול בהתקיים אחד המקרים שפורטו לעיל והוא ימשיך לעמוד בתוקפו.

יודגש כי בהתאם לסעיף 14 (ב) לחוק השליחות, נקבע כך לפי תיאורו בכותרת אלא רק לפי מהותו, האם הוא להבטחת זכותו של אדם אחר או של השלוח עצמו וזכותם תלויה בביצוע נושא השליחות.

במקרים נדירים ביטל בית המשפט ייפוי כוח בלתי חוזר, למשל כאשר הוכיח המבטל שלא נתן הסכמתו, שאולץ לחתום על ייפוי הכוח, מרמה.

בהתאם לפסק דין של כב' השופט צבי זילברטל ב-תא (י-ם) 6342/04 רוקייה אבו עוון נ' עבד אלנאסר תאופיק שורטי, בכהנו כשופט בית המשפט המחוזי בירושלים, ייפוי כוח אינו יוצר זכות ואין בו "פן חוזי" אלא משקף "פן שליחותי" בלבד. במקרה בו "העסקה" שמכוחה ניתן היה לטעון לקיומה של זכות, לא הוכחה כלל, ייפוי הכוח יצר שליחות בלבד. שליחות כזו אף אם נעשתה מרצון חופשי ומתוך הבנה, ניתן לחזור ממנה, כקבוע בסעיף 14(ב) לחוק השליחות, וניתן להביאה לידי סיום בביטולה על-ידי השולח.

ייפוי כוח נוטריוני

סעיף 20 (א) לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 קובע: "יפוי-כוח כללי ויפוי-כח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו; הוראה זו אינה גורעת מסעיף 91 לחוק הלשכה."

ביטול יפוי כח נוטריוני רגיל

לפי סעיף 14 לחוק השליחות כל ייפוי כוח, שאינו בלתי חוזר, ניתן לביטול על ידי המשלח. ביטול ייפוי כח נוטריוני רגיל אינו חריג לכלל זה.

אולם אופן ביטול ייפוי כוח נוטריוני הינו מעט שונה. על פי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז – 1977, יש להודיע לנוטריון שבפניו נעשה ייפוי הכוח, על הביטול. ההודעה לנוטריון תהא בהודעה בפני הנוטריון, או בכתב כשחתימתו של המבטל על מסמך "ביטול יפוי כח נוטריוני" תאומת ע"י נוטריון אחר.

נוטריון שקיבל הודעת הביטול, ירשום אותה כהערה בעותק ייפוי הכוח השמור בידיו, ויציין בהערה את תאריך קבלת ההודעה. הנוטריון לא יוציא העתק מאושר מייפוי הכוח מהם אלא בתוספת ההערה על הביטול. בהערה יכתב שאין בה אישור על תקפו של הביטול. האזהרה נדרשת למשל למקרה שמיופה הכוח פעל על פי ייפוי הכוח הנוטריוני טרם ביטולו, ובמסגרת זו התחייב לפעולות משפטיות עתידיות, שאז הביטול לא מבטל אותן אוטומטית.

ביטול יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר

גם במקרה של ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר, לא ניתן לבטל את ייפוי הכוח. ביטול ייפוי כוח בלתי חוזר רגיל או נוטריוני יכול להיעשות רק על ידי בית המשפט, שיקבע כי נפל פגם בייפוי הכוח.

בית המשפט יבטל את ייפוי הכוח הבלתי חוזר, למשל כאשר ייפוי הכוח נקרא בשם "בלתי חוזר", אבל במהותו אינו לטובת אחר. כמו כן כאשר המבטל הוכיח שחלה טעות בזיהוי המייפה ע"י הנוטריון, שלא נתן את הסכמתו, שאולץ לחתום על ייפוי הכוח או מרמה.

קשה יותר לבטל ייפוי כוח בלתי חוזר נוטריוני מאשר ייפוי כוח בלתי חוזר רגיל, שכן הנוטריון הסביר לצדדים את משמעויות החתימה ואת ההשלכות הנובעות מכך, ולכן המשלח ידע כי הוא חותם על ייפוי כוח בלתי חוזר על ההשלכות הכרוכות בכך.


במשרדו של עו"ד יצחק גולדשטיין – עורך דין ונוטריון ברמת גן, בני ברק והסביבה, ניתן לקבל את כל סוגי האישורים הנוטריונים, לרבות ייפוי כוח נוטריוני כללי, ייפוי כוח נוטריוני מקרקעין, ייפוי כוח נוטריוני למשכנתא לבנק, אישור תרגום נוטריוני, אישורי העתקי מסמכים, ועוד.

משרדנו ערוך לספק את האישורים במהירות, מקצועיות ובשירות מצוין.

דילוג לתוכן