עמוד הבית >> נוטריון >> ייפוי כוח נוטריוני >> תוקף ייפוי כח נוטריוני

תוקף ייפוי כוח נוטריוני

מה תוקף ייפוי כוח נוטריוני? האם הוא בטל מעצמו? האם תוקף ייפוי כוח 10 שנים? האם ניתן להגבילו בזמן? יש הבדל בין יפויי כוח נוטריוני שונים, חוזר, בלתי חוזר, ומוגבל בזמן. 

מהו יפוי כח ומהו יפוי כח נוטריוני?

מהו ייפוי כוח? ייפוי כוח הוא הרשאה לביצוע פעולה משפטית על ידי השלוח בשם המשלח.

ייפוי כוח נוטריוני הוא ייפוי כוח כללי או ייפוי כוח לביצוע עסקה במקרקעין הניתן למי שאינו עו"ד, כפי שנקבע בסעיף 20 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976. על פי החוק, יפוי-כוח כללי וייפוי-כח לצורך ביצוע עסקה במקרקעין שטעונה רישום אצל רשם המקרקעין, אינם ברי-תוקף אלא אם כן נוטריון ערך אותם או אימת את החתימות עליהם, מלבד אם מדובר בייפוי כוח שניתן לעורך דין. הרחבה בעניין  ניתן למצוא במאמרנו אודות יפוי כוח נוטריוני.

ייפוי כוח נוטריוני יכול להיות אחד משלושת הסוגים הללו:

  • ייפוי כוח נוטריוני שאינו בלתי חוזר
  • ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר
  • ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר מוגבל בזמן

תוקף ייפוי כוח נוטריוני שאינו בלתי חוזר

כשמו כן הוא, ניתן לחזור ממנו (בפרוצדורה מסוימת – להרחבה ראה: ביטול ייפוי כוח נוטריוני) והוא בטל לאחר פטירת מייפה הכוח.

בייפוי כוח רגיל (לא בלתי חוזר) שמקנה לשליח כוח לרשום פעולה ברשם המקרקעין או בתוך פנקס אחר שמתנהל לפי חיקוק, נקבע בסעיף 6 לחוק להגנת הרכוש מופקד, התשכ"ה- 1964 כי לא תירשם על ידי מיופה הכוח פעולה כזו, למשל רישום בטאבו, אם עברו 10 שנים מעת מתן ייפוי הכוח, אלא אם כן הוגשה הסכמתו בכתב של הממנה וטרם עברה שנה ממתן ההסכמה, וכן אם ביהמ"ש התיר לבצע את הרישום. פעולות אחרות שאפשר לבצע באמצעות ייפוי הכוח, ניתן לבצע גם לאחר 10 שנים.

תוקף ייפוי כוח בלתי חוזר נוטריוני תוקף ייפוי כח נוטריוני

רוב יפויי הכוח הנוטריונים שניתנים מוגדרים כבלתי חוזרים, כלומר שלא ניתן לחזור מהם, ושאין להם הגבלת תוקף.

ייפוי כוח בלתי חוזר רגיל ניתן להבטחת זכויות של צד-ג' (לרוב בעסקאות נדל"ן), והוא מוגדר כבר בכותרתו כ"בלתי חוזר". כמו כן כתוב בו כי הוא תקף אף לאחר מותו של מייפה-הכוח ויחייב את יורשיו או חליפיו.

תוקף ייפוי כוח בלתי חוזר לאחר פטירה

תוקפו של יפוי כח בלתי חוזר ולא משנה אם הוא רגיל או נוטריוני, כשמו כן הוא. הוא בלתי חוזר, הוא לא מוגבל בזמן, מייפה הכוח לא יכול לבטל אותו והוא תקף אף לאחר פטירתו של מייפה הכוח, והוא מחייב את יורשיו ואת באי כוחו החוקיים.

תוקף ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר מוגבל בזמן

כאמור, מעצם הגדרתו, הינו בעל תוקף בלתי מוגבל, אלא אם נאמר בו אחרת.

אולם, בתוך הגדרת ייפוי כוח בלתי חוזר ישנו ייפוי כוח מיוחד, ייפוי כוח בלתי חוזר מוגבל בזמן, שבו אין מניעה שייפוי כוח יוגבל בזמן, ואז יהיה בלתי חוזר רק לתקופה הנקובה בו. למניעת הטעיה צריך לציין בכותרת ייפוי הכוח, כי הוא "בלתי חוזר לתקופה מוגבלת" ולציין את תקופת ההגבלה.


במשרדו של עו"ד יצחק גולדשטיין – עורך דין ונוטריון ברמת גן, בני ברק והסביבה, ניתן לקבל את כל סוגי האישורים הנוטריונים, לרבות תרגום נוטריוני. משרדנו ערוך לספק את האישורים במהירות, מקצועיות ובשירות מצוין.

דילוג לתוכן