עמוד הבית >> נוטריון >> ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח נוטריוני – רכשתם דירה ופניתם לבנק לקבל משכנתא? יש להניח כי בין שאר דרישות הבנק נדרשתם להמציא יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר. מה זה יפו"כ הזה ובמה הוא שונה מיפו"כ רגיל? מדוע הוא חייב להיעשות בפני נוטריון דווקא? על זאת ועוד במדריך מאת עו"ד יצחק גולדשטיין.

חוק השליחות

חוק השליחות, התשכ"ה-1965 קובע את המסגרת המשפטית של ייפוי כוח. שליחות היא ייפוי כוחו של שלוח לעשות בשמו או במקומו של המשלח פעולה משפטית כלפי צד שלישי. ניתן לייפות את כוחו של אדם לבצע שליחות, בכתב, בעל פה או בהתנהגות, כלפי השלוח או בהודעה לצד השלישי. בדרך כלל ייפוי הכוח הינו בכתב.

יפוי כוח נוטריוני

יפוי כוח נוטריוני מהו?

יפוי כוח הינו מסמך בו מסמיך אדם את השליח–מיופה הכוח, לשמש כשלוחו ולבצע בשמו ובמקומו פעולה משפטית מסוימת או מגוון פעולות, למעט פעולה שלפי מהותה או על פי דין יש לבצעה אישית. כל פעולה שעושה השליח על פי יפוי הכוח, וכן ידיעתו וכוונתו, מזכה ומחייבת את השולח כאילו הוא ביצע אותה בעצמו.

ייפוי הכוח משקף "פן שליחותי" בלבד ואינו חוזה, ולכן אינו יוצר זכות. במקרה בו לא הוכחה קיומה של עסקה, יפוי הכוח מקנה שליחות בלבד ולא זכות, ולכן קבע בית המשפט כי ניתן לבטל אף ייפוי כוח בלתי חוזר.

קיימים יפויי הכוח מסוגים שונים, כגון: יפוי כוח בלתי חוזר, יפוי כוח ספציפי, יפוי כוח כללי, יפוי כוח לביצוע עסקה במקרקעין, ועוד.

חוק הנוטריונים קובע כי יפוי כוח כללי ויפוי כוח לביצוע עסקה במקרקעין לא יהיו ברי תוקף אלא אם נערכו בפני נוטריון (למעט יפוי כח הניתן לעורך דין).

ייפוי כוח נוטריוני ספציפי

יפוי כוח יכול שייפה את כוחו של השלוח למטרה ופעולה מסוימת ולזמן מוגבל, כגון קבלת מסמכים, חתימה על מסמך מסוים, מכירת נכס מסוים או הצבעה באסיפה כלשהי. יפוי כוח מסוג זה, החתום על ידי מייפה הכוח, אינו מחייב לרוב אישור עו"ד או נוטריון.

יפוי כוח מאפשר לשליח ביצוע פעולות סבירות אשר נדרשות לביצוע השליחות. יחד עם זאת, אם לא נרשם בהרשאה באופן מפורש, ההרשאה לא כוללת הליכים בבית משפט, הליכים בבית דין או בפני בורר, ולא על פשרה או ויתור או לביצוע פעולות ללא תמורה.

ייפוי כוח נוטריוני כללי

מיועד בדרך כלל למקרים בהם אדם נעדר מהארץ לתקופה ארוכה וכן למקרים בהם אדם מתקשה לטפל בעצמו בענייניו, והוא מעוניין שמיופה הכח יטפל בנכסיו בהעדרו ו/או עקב מצבו.

יפוי כוח כללי מאפשר לשליח ביצוע מגוון פעולות משפטיות בשם השולח, למעט פעולה החייבת להיעשות באופן אישי ע"י המשלח. ייפוי כח נוטריוני כללי יינתן כמובן רק מקום בו מייפה הכח נותן אמון מלא ובלתי מסויג במיופה הכח, שכן הוא מאפשר למיופה הכח, בכפוף לניסוחו, לבצע באמצעותו פעולות רבות בתחומים רבים ובחופש פעולה ללא הגבלה, כגון קנייה, מכירה, נטילת הלוואה, פתיחת חשבון בנק, ביצוע פעולות בחשבון בנק של מייפה הכוח, ניהול הליכים משפטיים ועוד.

יפוי כוח כללי תקף רק אם נערך בפני נוטריון, אלא א"כ מיופה הכח הינו עורך דין המאשר חתימת מייפה הכח.

איזה יפוי כוח עדיף לתת – ספציפי או כללי

כאמור, יפוי כוח, ובמיוחד ביפוי כוח כללי, מעניק לשליח כוח רב ולכן קיים חשש אמיתי לנזק העשוי להיגרם למשלח מפעולות אותן עלול לבצע מיופה הכח. החשש ביפוי כוח ספציפי נמוך יותר, מכיוון שהסמכות הניתנת לשלוח מוגבלת לפעולות מוגדרות בלבד.

בשל כך עדיף ככלל לתת יפוי כוח ספציפי, אשר יתמקד ככל האפשר בנושא לו הוא נצרך, כמו דירה ספציפית, חשבון ספציפי, אסיפה ספציפית וכו', ותוך ציון הפעולה הספציפית, כגון גבית דמי שכירות, הפקדה לחשבון בנק, או הצבעה באסיפה באופן מסוים.

לאור הכוח הרב הניתן למיופה הכח ביפוי הכוח הכללי, מומלץ להימנע מלתתו אלא במידת הצורך, ובהתאם למידת האמון במיופה הכח.

ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר

תוקפו של יפוי כוח רגיל מוגבל, ותוקפו פג במקרים שונים ולכן הוא נקרא גם ייפוי כוח חוזר. כך למשל תוקפו פג כאשר הוא ניתן לתקופה מוגבלת, בביטולו ע"י המשלח, בפטירת המשלח או בפגיעה בכשרותו המשפטית. כך גם אם חלפו למעלה מעשר שנים ממועד החתימה על יפוי הכוח לא ניתן לבצע רישום על פיו אלא אם הוגשה בכתב הסכמת הממנה או המרשה לפעולה ולא עברה שנה מיום מתן ההסכמה, או אם בית המשפט התיר את הרישום.

לעומת זאת, תוקפו של יפוי כוח בלתי חוזר אינו מוגבל, והוא מתבטל רק במקרים ספציפיים. כך למשל תוקפו יפקע על פי החלטת בית משפט או בהסכמת הצד השלישי לטובתו ניתן יפוי הכוח. ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר אינו ניתן לביטול ע"י מייפה הכח, והוא אינו בטל גם אם מייפה הכח נפטר, נפגעה כשרותו המשפטית, ואף אם חלפו שנים רבות מאז הינתנו.

ייפוי כוח בלתי חוזר ניתן בדרך כלל במקרים בהם יש צורך להבטיח קיום התחייבות המשלח לביצוע פעולה לטובת צד ג'. כך למשל בעסקת מכר דירה יש להבטיח רישום הדירה על שם הקונה לאחר תשלום מלוא התמורה, ויפוי הכוח הבלתי חוזר מטעם המוכר יאפשר לעו"ד ב"כ הקונה לרשום את הדירה על שם הקונה ללא צורך בשיתוף פעולה של המוכר, ומבלי שהמוכר יוכל לחזור בו.

יודגש, יפוי כוח בלתי חוזר אינו נקבע ככזה על פי כותרתו, אלא בהתאם למהותו. כך למשל אם צד ג' לטובתו ניתן יפוי הכוח ואשר עלול להינזק מביטולו אינו מוגדר, יפוי הכוח לא ייחשב כבלתי חוזר.

יפוי כוח לעסקה במקרקעין

יפוי כוח לצורך ביצוע עסקה במקרקעין, ניתן פעמים רבות ע"י אדם הנמצא בחו"ל ומעוניין שמקורבו יטפל במכירת או רכישת מקרקעין עבורו, ויחתום על החוזה, יפויי כוח ושאר מסמכים שנדרשים בעסקה.

יפוי הכוח הנפוץ לעסקה במקרקעין הינו יפוי הכוח הניתן לעורך דין של הקונה, אשר יאפשר לו להשלים את רישום הנכס על שם הקונה.

ייפוי כוח נוטריוני

סעיף 20 (א) לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 קובע שיפוי כח כללי צריך להיות יפוי כח נוטריוני. כך גם יפוי כח לעסקה במקרקעין שנרשמת בטאבו צריך להיות נוטריוני. זאת למעט יפוי כח לעורך דין שאינו צריך להיות נוטריוני כקבוע בסעיפ 91 לחוק לשכת עורכי הדין.

בשל הכוח הרב והסמכות הרחבה הניתנים למיופה הכח ביפוי כוח כללי, וכן לאור המשמעות הכלכלית הנכבדה במתן יפוי כוח לביצוע עסקה במקרקעין הטעונה רישום, נקבע כי יפוי כוח כללי או יפוי כוח לעסקה במקרקעין, הניתן למי שאינו עורך דין צריך להיות מאושר ע"י נוטריון המוסמך על ידי משרד המשפטים.

הנוטריון יבדוק את זהות מייפה הכוח-החותם, יוודא כי יפוי הכוח ניתן בצלילות הדעת ומרצון, וכי מיופה הכוח הבין את המשמעויות הנרחבות של חתימתו על יפוי הכוח.

יפוי כח בלתי חוזר לעורך דין

בהתאם לסעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין, יפוי כוח כללי או יפוי כוח לעסקה במקרקעין הניתן לעו"ד מהווים חריג לכלל האמור, והם אינם צריכים להיות מאושרים ע"י נוטריון.

ייפוי כוח קונסולרי

מה יעשה אדם השוהה מחוץ לישראל ומבקש לעשות עסקה במקרקעין בישראל או ליתן ייפוי כוח כללי? בהתאם לסעיף 50א לחוק הנוטריונים, הפתרון הוא לערוך יפוי כוח נוטריוני אצל נציג דיפלומטי או קונסול ישראלי בחוץ לארץ. מדובר בנציג  בקונסוליה שקיבל סמכות לתת אישורים נוטריונים לאחר שעבר השתלמות מיוחדת.

אפשרות נוספת היא חתימה מול נוטריון ישראלי בחו"ל אשר יאמת את החתימה.

יפוי כח נוטריוני לבנק

מקרה נפוץ של יפוי כוח נוטריוני במקרקעין, הינו יפוי כוח נוטריוני הניתן לבנק בעת נטילת הלוואת משכנתא. להבטחת פירעון הלוואת המשכנתא ניתנת לבנק בטוחה – היא המשכנתא. הואיל ובטוחה זו מפחיתה את הסיכון לבנק, הוא יכול לתת הלוואה בריבית שהינה מהנמוכות בשוק ההלוואות. יחד עם זאת על מנת שהבנק יוכל לממש את הבטוחה ככל שיידרש לכך, הוא דורש לקבל יפוי כוח באמצעותו יוכל לרשום הערת אזהרה ומשכנתא ככל שהלווה לא יעשה זאת, וכן יוכל לפעול למכירת הנכס במקרים הקבועים בהסכם ההלוואה. מכיוון שיפוי כוח זה נועד להבטיח את זכויות הבנק, הוא אינו ניתן לביטול ע"י הלווה – "יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר".

מאחר שיפוי הכוח ניתן לבנק עצמו ופקידיו שאינם עו"ד, הוא אינו תקף אם לא נעשה בפני נוטריון.

יפוי כח נוטריוני – חובת הנאמנות של השלוח

אדם שקיבל עליו להיות שלוח, חייב לנהוג בנאמנות כלפי השולח ולפעול בהתאם להוראותיו. בין שאר חובותיו, השלוח לא ישתמש לרעת השולח בידיעות או במסמכים שבאו לידו עקב השליחות. כמו כן שלוח לא יהא שלוח של שולחים שונים לנושא שליחות אחד שלא על דעת שולחיו, אלא בהסכמתם המפורשת.

איך להתגונן מפני פעולות לא הגונות של השליח?

בכל מקרה בו ניתן יפוי כוח קיים חשש לניצול לרעה של יפוי הכוח ושל האמון שניתן במיופה הכח. לכן יש לבדוק היטב למי נותנים יפוי כוח, ושהוא ניתן רק בהיקף הסמכויות הנדרש.

כאשר נעשה יפוי כוח נוטריוני, יבדוק הנוטריון את זהות החותם, את רצונו האמיתי ואת הבנתו את ההשלכות האפשריות שבנתינת יפוי הכוח. בדיקות אלו עשויות להפחית את המקרים בהם יוחתם אדם על ייפוי כוח שלא ברצונו האמיתי למטרת שימוש לרעה.

במקרים בהם לא ניתן להחתים אדם על יפוי כוח עקב מצבו המנטלי, יש לפעול בדרך של מינוי אפוטרופוס לרכושו.

מחיר יפוי כח נוטריוני

תקנות הנוטריונים קובעות את התעריף אותו יגבה הנוטריון בעד פעולותיו, והוא אינו רשאי לגבות סכום גבוה יותר או נמוך יותר מזה הקבוע בתקנות. כך למשל אימות חתימה של יחיד כחותם ראשון יעלה 167 ₪, ואימות חתימה של כל חותם נוסף על אותו מסמך יעלה 66 ₪. לסכומים אלו יש להוסיף מע"מ כדין. הסכום שבתקנות צמוד למדד ומשתנה מעת לעת כפי שמתפרסם ע"י משרד המשפטים.

היכן לעשות יפוי כח נוטריוני?

יפוי כוח נוטריוני ניתן לערוך אצל נוטריון המוסמך ע"י משרד המשפטים. בבואכם למשרד הנוטריון הקפידו להביא כל מסמך הקשור לנושא, את נוסח יפוי הכח הנוטריוני שקיבלתם מהבנק, וכמובן תעודת זהות בתוקף.

במשרדו של עו"ד ונוטריון יצחק גולדשטיין ניתן לקבל את כל סוגי האישורים הנוטריונים, לרבות אימות חתימה, יפוי כוח נוטריוני כללי, יפוי כוח נוטריוני מקרקעין, יפוי כוח למשכנתא לבנק, אישור תרגום נוטריוני, אישורי העתקי מסמכים, ועוד.

משרדנו ערוך לספק את האישורים במהירות, מקצועיות ובשירות מצוין.

על מנת לקבל שירות מקצועי התקשרו: 03-5758484 או פנו במייל: main@ygoldlaw.co.il.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן