פינוי שוכר מדירה: תביעה לפינוי מושכר

פינוי שוכר מדירה – שוכר סרבן התנחל בדירתכם ואינו מתפנה? אתם צריכים להגיש תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר. מה ההליך וכמה זמן לוקח לפנות שוכר סרבן? כל המידע הרלוונטי על פינוי שוכר בהליך מהיר לפניכם!

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

להליך פינוי שוכר מדירה ישנם 2 שלבים עיקריים: א. קבלת פסק דין בהקדם המורה על פינוי השוכר. ב. לאחר שניתן פסק דין, יש לפתוח תיק הוצל"פ למימוש פסק הדין ופינוי השוכר בפועל.

פרק ט"ז4 (סעיפים 215ז – 215יג) לחוק סדר הדין האזרחי דן בתיקון לחוק משנת 2008, אשר קיצר את הזמנים בדיון בעת הגשת תביעה לפינוי מושכר המוגשת על ידי משכיר של דירה שהושכרה בשכירות רגילה שאינה מוגנת לפי חוק הגנת הדייר.

יצוין כי התובע יכול להגיש את התביעה גם בסדר דין מקוצר, כיון שהיא מבוססת על חוזה. היתרון במקרה זה לסדר דין מקוצר, שאין לנתבע בכלל רשות להתגונן, אלא מקסימום להגיש בקשה לקבל רשות להתגונן. מצד שני אם יקבל רשות להתגונן, התביעה יכולה להימשך שנים, לעומת צפי לסיום זריז בניהול ההליך בסדר דין מהיר.

חשוב לציין כי מאמר זה דן בשוכר שאינו דייר מוגן, שכן פינוי דייר מוגן נעשה בדרך כלל בהסכמה.

מועדי המינימום בהליך פינוי שוכר מדירה לאחר הגשת תביעה לפינוי מושכר

  • 30 יום – הגשת כתב הגנה.
  • 30 יום (או פחות) – דיון בתביעה לפינוי מושכר.
  • 14 יום (או פחות) – פסק דין.
  • 15 יום – פתיחת תיק הוצל"פ.
  • 10 יום – נקוב באזהרה כחובה לביצוע הפינוי.
  • 14 יום – פינוי לאחר סיום התקופה הנקובה באזהרה.

אופן הגשת תביעה לפינוי מושכר

התביעה לפינוי שוכר מוכתרת בכינוי "תביעה לפינוי מושכר" והיא כוללת רק את סעד הפינוי. סעדים נוספים שניתן לתבוע כמו תשלום דמי שכירות, ניתן לתבוע רק בתביעה נפרדת, אף ללא צורך בבקשה מיוחדת לפיצול סעדים.

בכתב התביעה על התובע לפרט את טיעוניו כנגד השוכר. כמו כן, כבר לכתב התביעה יצורף תצהיר עדות ראשית מטעם עדי התובע, חו"ד מומחה, פסקי דין וספרות התומכת בטיעוני התובע, ואת כל המסמכים שיש לו, או שהיו לו בנוגע לעניין.

על התובע להמציא את התביעה לשוכר-הנתבע.

התגוננות מפני תביעת פינוי שוכר בהליך מהיר

על הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 30 יום לאחר שקיבל את התביעה.

בכתב ההגנה על הנתבע לפרט את מלוא טיעוניו, לצרף תצהירי עדות ראשית מטעם עדי ההגנה, חוו"ד מומחה ככל שישנה, פסיקה וספרות משפטית, ואת כל המסמכים שיש לו או שהיה לו בנוגע לעניין, .

נתבע בתביעת פינוי מושכר אינו רשאי להגיש הודעת צד ג', או תביעה שכנגד.

קביעת מועד דיון בתביעת פינוי מושכר

בית המשפט קובע דיון בתובענה, לא יאוחר מ-30 יום מהמועד האחרון להגשת כתב הגנה אחרון בתיק.

פסק דין בהליך מהיר צריך להינתן תוך 14 יום מהדיון.

מועד פתיחת תיק הוצל"פ לצורך פינוי שוכר מדירה

מועד פתיחת תיק הוצל"פ רגיל – 30 יום לאחר שניתן פסק הדין או שהומצא לחייב.

לעומת זאת, בפסק דין לפינוי מושכר, ניתן לפתוח תיק הוצל"פ לאחר 15 יום, ובלבד שאם נקבע בפסק הדין מועד לביצועו – חלף אותו מועד.

מועד המצאת אזהרה לשוכר

בתיק הוצל"פ רגיל – כתוב באזהרה כי על החייב לשלם את חובו או להגיש בקשה לחלוקת החוב לתשלומים, תוך 20 יום מהמצאת האזהרה.

בתיק הוצל"פ לפינוי מושכר – הרשם יכול לקבוע תקופה שונה, שלא תהיה פחות מ-20 ימים אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו. בפינוי דירת מגורים, הרשם יכול לקבוע תקופה שלא תפחת מ-10 ימים.

בתיק לביצוע פסק דין של פינוי מושכר, האזהרה תכלול הודעה לחייב כי עליו למלא אחר פסק הדין ואם לא יעשה כן בתוך התקופה האמורה, מנהל לשכת ההוצ"לפ, או קבלן מטעמו יכנס לדירה, יפנה אותה וימסור אותה למשכיר.

המצאת אזהרה בביצוע פס"ד לפינוי מקרקעין מושכרים, תהיה לחייב ולצד שלישי שמחזיק במקרקעין או בחלקם, בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה ע"י מנהל ההוצאה לפועל או שליחו. אם הדירה נעולה, ואי אפשר היה להמציא את האזהרה, היא תודבק על דלת הדירה, ויוגש על כך תצהיר מסירת אזהרה.

פינוי שוכר מדירה על ידי קבלן מוסמך על ידי מנהל ההוצאה לפועל

אם השוכר לא פינה תוך התקופה הנקובה באזהרה, רשם ההוצאה לפועל יקבע מועד פינוי בתוך 14 ימים מתום התקופה שנקבעה באזהרה. ההודעה על מועד הפינוי תימסר לשוכר ולצד ג' שמחזיק (אם מחזיק) בדירה. ואם המקרקעין לא יפונו עד אותו מועד, הקבלן מטעם מנהל ההוצל"פ יפנה את המקרקעין במועד שנקבע, וימסור אותם למשכיר.

את המטלטלין שהיו בדירה בעת הפינוי, ימסור מנהל לשכת ההוצל"פ לשמירה, והוא יכול למוכרם לאחר תקופה סבירה.


יצחק גולדשטיין עורך דין פינוי שוכר מטפל בהגשת תביעות פינוי מושכר ופינוי דירה בהוצאה לפועל. לקביעת פגישה, התקשרו לטלפון: 03-5758484 או פנו במייל: main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן