פינוי שוכר מדירה: תביעה לפינוי מושכר

עורך דין תביעה לפינוי מושכר – שוכר סרבן התנחל בדירתכם ואינו מתפנה? השוכר לא משלם דמי שכירות או יושב בנכס ללא הסכם שכירות? אינכם רשאים לפנותו בכוח. אתם צריכים להגיש תביעת פינוי שוכר מהדירה בהליך מהיר. מה ההליך וכמה זמן לוקח לפנות שוכר סרבן? מה העלות והאגרה? כל המידע הרלוונטי על פינוי שוכר בהליך מהיר לפניכם!

חשוב לציין שמדריך זה עוסק בהליך תביעה לפינוי שוכר בשכירות רגילה (שאינה דיירות מוגנת) לפי תקנה 81 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018. שוכר כזה צריך להוציא כאשר הוא יושב בנכס ללא הסכם בתוקף, או כאשר הוא מפר את ההסכם כגון שאינו משלם דמי שכירות. המדריך אינו דן בפינוי דייר מוגן שזה נושא נפרד. הוצאת שוכר שאינו משלם או שיושב ללא הסכם חשוב שתעשה במהירות ע"י עורך דין מומחה בתחום.

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

להליך פינוי שוכר מדירה ישנם 2 שלבים עיקריים: א. קבלת פסק דין בהקדם המורה על פינוי השוכר. ב. לאחר שניתן פסק דין, יש לפתוח תיק הוצל"פ למימוש פסק הדין ופינוי השוכר בפועל.

תקנה 81 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 קיצר את הזמנים בדיון בעת הגשת תביעה לפינוי מושכר המוגשת על ידי משכיר של דירה שהושכרה בשכירות רגילה שאינה מוגנת לפי חוק הגנת הדייר.

יצוין כי התובע יכול להגיש את התביעה גם בסדר דין מקוצר, כיון שהיא מבוססת על חוזה. היתרון במקרה זה לסדר דין מקוצר, שאין לנתבע בכלל רשות להתגונן, אלא מקסימום להגיש בקשה לקבל רשות להתגונן. מצד שני אם יקבל רשות להתגונן, התביעה יכולה להימשך שנים, לעומת צפי לסיום זריז בניהול ההליך בסדר דין מהיר.

חשוב לציין כי מאמר זה דן בשוכר שאינו דייר מוגן, שכן פינוי דייר מוגן נעשה בדרך כלל בהסכמה.

כמה זמן לוקח לפנות שוכר?

מועדי המינימום לאחר הגשת תביעה לפינוי מושכר הינם:

  • 30 יום – הגשת כתב הגנה.
  • 30 יום (או פחות) – דיון בתביעה לפינוי מושכר.
  • 14 יום (או פחות) – פסק דין.
  • 15 יום – פתיחת תיק הוצל"פ.
  • 21 יום – נקוב באזהרה כחובה לביצוע הפינוי.
  • 14 יום – פינוי לאחר סיום התקופה הנקובה באזהרה.

הליך הגשת תביעה לפינוי מושכר

התביעה לפינוי שוכר מוכתרת בכינוי "תביעה לפינוי מושכר" והיא כוללת רק את סעד הפינוי. סעדים נוספים שניתן לתבוע כמו תשלום דמי שכירות, ניתן לתבוע רק בתביעה נפרדת, אף ללא צורך בבקשה מיוחדת לפיצול סעדים.

בכתב התביעה על התובע לפרט את טיעוניו כנגד השוכר. כמו כן, כבר לכתב התביעה יצורף תצהיר עדות ראשית מטעם עדי התובע, חו"ד מומחה, פסקי דין וספרות התומכת בטיעוני התובע, ואת כל המסמכים שיש לו, או שהיו לו בנוגע לעניין.

על התובע להמציא את התביעה לשוכר-הנתבע.

התגוננות מפני תביעת פינוי שוכר בהליך מהיר

על הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 30 יום לאחר שקיבל את התביעה.

בכתב ההגנה על הנתבע לפרט את מלוא טיעוניו, לצרף תצהירי עדות ראשית מטעם עדי ההגנה, חוו"ד מומחה ככל שישנה, פסיקה וספרות משפטית, ואת כל המסמכים שיש לו או שהיה לו בנוגע לעניין, .

נתבע בתביעת פינוי מושכר אינו רשאי להגיש הודעת צד ג', או תביעה שכנגד.

קביעת מועד דיון בתביעת פינוי מושכר

בית המשפט קובע דיון בתובענה, לא יאוחר מ-30 יום מהמועד האחרון להגשת כתב הגנה אחרון בתיק.

פסק דין בהליך מהיר צריך להינתן תוך 14 יום מהדיון.

הוצאה לפועל פינוי מושכר

בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר יש להגיש אל הוצאה לפועל 30 יום לאחר שניתן פסק הדין או שהומצא לחייב.

לעומת זאת, בפסק דין לפינוי מושכר, ניתן לפתוח תיק הוצל"פ לאחר 15 יום, ובלבד שאם נקבע בפסק הדין מועד לביצועו – חלף אותו מועד.

מועד המצאת אזהרה לשוכר

בתיק הוצל"פ רגיל – כתוב באזהרה כי על החייב לשלם את חובו או להגיש בקשה לחלוקת החוב לתשלומים, תוך 20 יום מהמצאת האזהרה.

בתיק הוצל"פ לפינוי מושכר – הרשם יכול לקבוע תקופה שונה, שלא תהיה פחות מ-20 ימים אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו. בפינוי דירת מגורים, הרשם יכול לקבוע תקופה שלא תפחת מ-10 ימים.

בתיק לביצוע פסק דין של פינוי מושכר, האזהרה תכלול הודעה לחייב כי עליו למלא אחר פסק הדין ואם לא יעשה כן בתוך התקופה האמורה, מנהל לשכת ההוצאה לפועל, או קבלן מטעמו יכנס לדירה, יפנה אותה וימסור אותה למשכיר.

המצאת אזהרה בביצוע פס"ד לפינוי מקרקעין מושכרים, תהיה לחייב ולצד שלישי שמחזיק במקרקעין או בחלקם, בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה ע"י מנהל ההוצאה לפועל או שליחו. אם הדירה נעולה, ואי אפשר היה להמציא את האזהרה, היא תודבק על דלת הדירה, ויוגש על כך תצהיר מסירת אזהרה.

פינוי שוכר מדירה על ידי מנהל ההוצאה לפועל

אם השוכר לא פינה תוך התקופה הנקובה באזהרה, רשם ההוצאה לפועל יקבע מועד פינוי בתוך 14 ימים מתום התקופה שנקבעה באזהרה. ההודעה על מועד הפינוי תימסר לשוכר ולצד ג' שמחזיק (אם מחזיק) בדירה. ואם המקרקעין לא יפונו עד אותו מועד, הקבלן מטעם מנהל ההוצל"פ יפנה את המקרקעין במועד שנקבע, וימסור אותם למשכיר. בפינוי צריכה להיות נוכחות של משטרה (בתאום מראש).

את המיטלטלין שהיו בדירה בעת הפינוי, ימסור מנהל לשכת ההוצל"פ לשמירה, והוא יכול למוכרם לאחר תקופה סבירה.

עלות פינוי שוכר

עלות ההליך כוללת אגרת בית משפט ושכר טרחת עורך דין:

  • אגרה בתביעה לפינוי מושכר – נכון לשנת 2022 האגרה להגשת התביעה הינה 669 ש"ח. 
  • עלות שכר הטרחה נמצאת בטווח רחב לפי סוג הנכס, טיב השוכרים, האם קיימת מחלוקת בין הצדדים ומהי, ניסיון ומקצועיות עורך הדין בתחום. באופן כללי ניתן לומר שהשכר נא בין 10,000 ש"ח + מע"מ עד 20,000 + מע"מ וצפונה.

חשוב לציין כי בדרך כלל בית המשפט פוסק שכר ראוי לטובת המשכיר ולחובת השוכר.


עורך דין פינוי שוכר

יצחק גולדשטיין עורך דין פינוי שוכר מטפל בהגשת תביעות פינוי מושכר ופינוי דירה בהוצאה לפועל. לקביעת פגישה, התקשרו לטלפון: 03-5758484 או פנו במייל: main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן