מס על השכרת דירה 2024

מה הוא חיוב מס על השכרת דירה למגורים על ידי יחיד? איך לא לשלם מס על השכרת דירה? אילו פטורים והנחות ניתן לקבל? מהם מסלולי חיוב תשלום מיסים בהשכרת דירה? מהו שכר דירה פטור 2024 – תקרת הפטור משכר דירה 2022?

משכיר דירה יכול לבחור באחת מ-3 חלופות אפשריות, פטור ממס (חלקי או מלא), 10% מס, מס מלא לפי מדרגות להכנסה שאינה מיגיעה אישית.

פטור ממס על השכרת דירה 2024

משכיר דירה למגורים בישראל זכאי לפטור עד תקרה של כ-5,471 ₪. שכר דירה פטור לשנת 2024 – 5,471 ש"ח. על מנת לקבל את הפטור יש לעמוד בתנאים הקבועים בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים), התש"ן – 1990 (להלן: "החוק") כדלהלן:

  • לפי טיבה, הדירה מיועדת לשימוש למגורים.
  • הדירה לא רשומה כחלק מעסקו של המשכיר.
  • השוכר הוא יחיד ולא חברה, או חברה שלא למטרות רווח שעיקר פעילותה הוא אחד מאלה: דיור לזכאי משרד השיכון, קליטת עליה, בריאות, סעד, והתקבל אישור רשות המסים לחברה.
  • הדירה תשמש את השוכר רק למטרת מגורים. על המשכיר להחתים את השוכר על הצהרה כי ישתמש רק למגורים או חוזה שממנו ברור כי השימוש הוא רק למגורים.

תקרת הפטור הינה לכלל הכנסות התא המשפחתי (בני הזוג וילדים עד גיל 18) מהשכרת דירות מגורים. גם דירת מגורים שהושכרה שלא למגורים (כגון למשרד) או שלא במסלול פטור, תפחית את תקרת הפטור.

תקרת הפטור משכר דירה 2024 – שכר דירה פטור

תקרת הפטור משכר דירה 2024 היא 5,471 ₪. מעל סכום זה אין שכר דירה פטור אלא חייב בתשלום מיסים בהשכרת דירה.

פטור חלקי מחיוב מס על השכרת דירה

אם סכום ההכנסה משכירות עולה על תקרת הפטור (כ-5,196 ₪) אך אינו מגיע לכפל התקרה (כ-10,392 ₪) המשכיר יקבל פטור חלקי ממס. הפטור מחושב באופן הבא:

מסך כל ההכנסות משכירות מפחיתים את תקרת הפטור. הפרש זה יקרא סכום עודף על התקרה. מתקרת הפטור מפחיתים את העודף על התקרה. התוצאה היא הסכום הפטור ממס.

הסכום שחייב במס ממוסה בהתאם למס השולי של המשכיר, כאשר מדרגה ראשונה היא 31% מס כמו הכנסה שאינה מיגיעה אישית, למעט משכיר בן 60 ומעלה שהמדרגה הראשונה שלו היא 10%.

ניתן לנכות מדמי השכירות החייבים הוצאות כמו שכ"ט עו"ד, תיקונים וכיו"ב. יותר רק ניכוי חלק יחסי מההוצאות כחלק היחסי החייב במס. אולם, פחת מבנה 2% בשנה שניתן לנכות בשכירות חייבת, לא ניתן לנכות אם נעשה שימוש בפטור מלא או חלקי.

 אם הדירה תימכר בעתיד באופן שלא יינתן פטור ממס שבח, משווי הרכישה יופחת הפחת של הדירה. 

מסלול מס השכרת דירה בחיוב מופחת של 10% מס

מסלול אפשרי נוסף הוא תשלום 10% על כל ההכנסה מדירות, בהתאם לסעיף 122 לפקודת מס הכנסה. הטבה זו ניתנת רק לדירה בישראל שמשמשת למגורים, ואם דמי השכירות אינם הכנסה מעסק.

מסלול מס 10% אינו מאפשר הפחתת הוצאות. כמו כן אם הדירה תימכר בעתיד באופן שלא יינתן פטור ממס שבח, יתווסף הפחת לשווי המכירה של הדירה.

תשלום המס יבוצע תוך 30 מסיום שנת המס בה התקבלו ההכנסות משכר דירה. התשלום על ידי מי שאין לו תיק במס הכנסה מבוצע באמצעות שובר של דיווח מקוצר רק לעניין מס על השכרת דירה.

מסלול חיוב מס על השכרת דירה לפי מדרגות המס

אפשרות שלישית היא תשלום מס לפי מדרגות מס שולי כמו מס על הכנסה מהשכרת מקרקעין שאינו דירה. מדרגת המס הראשונה תהיה 31%, למעט מי שהוא מעל גיל 60, שאצלו המדרגה הראשונה היא 10%.

ניתן לדרוש הפחתת הוצאות שוטפות שנדרשו ליצור ההכנסה.

אם הדירה תימכר בעתיד באופן שלא יינתן פטור ממס שבח, משווי הרכישה יופחת הפחת של הדירה.

מסלול זה מחייב הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

למי כדאי לבקש מסלול זה? למשל מי שמלאו לו 60, ורוצה להפחית הוצאות ופחת בנוסף לזה שהוא משלם רק 10%.

שילוב מסלולים

אי אפשר לבקש פטור ותשלום מס 10% על אותה דירת מגורים.

אפשר לבקש לשלם על דירה אחת 10%, ועל דירה שנייה פטור. אם ההכנסה מ-2 הדירות עולה על תקרת הפטור, הפטור הוא חלקי, שכן חישוב העודף על התקרה נעשה בהפחתת התקרה מסכום ההכנסה מ-2 הדירות.

מס דירה שלישית

בתקופת כחלון כשר אוצר הוא ניסה לחייב במס מיוחד על החזקת דירה שלישית, וזאת כדי לצנן את שוק הדיור ולהרחיק משקיעים. אלא שתוכנית זו נגנזה.

מס על השכרת דירה לעסק

פטור על השכרת דירה או תשלום מס מופחת של 10% ניתן רק על השכרת דירה לצורך מגורים. אם הדירה מושכרת לצורך עסק, היא תחויב במס לפי מסלול חיוב רגיל, מדרגה ראשונה 31% ומעל גיל 60 – 10%. כמו כן אם ההשכרה היא לעסק עלול לחול מע"מ. כמו כן השכרת דירה שלא למגורים, עלולה לפגוע בזכות לפטור דירה מגורים במס שבח.

לצורך תכנון איך לא לשלם מס על השכרת דירה ולקביעת פגישת יעוץ, עם יצחק גולדשטיין, עורך דין מקרקעין ונוטריון התקשרו לטלפון: 03-5758484 או פנו במייל: main@ygoldlaw.co.il.

תוכן עניינים

דילוג לתוכן