מכתב התראה

מכתב מעורך דין הוא כלי רב עוצמה, שיש להשתמש בו בחכמה. מהי התראה לפני תביעה או דרישה לתשלום חוב לפני נקיטת הליכים משפטיים? מה מחיר מכתב התראה מעו"ד? כל המידע + נוסח מכתב דרישה לתשלום חוב / התראה לחייב (pdf,doc,word) לדוגמא להורדה.

מכתב התראה לפני תביעה

ברוב המקרים לא ניתן לפתוח הליכים משפטיים, בלי פניה קודמת לנתבע. אי עמידה בכלל זה עלולה להיחשב חוסר תום לב. לכן חשוב לשלוח לו לפני כן מכתב התראה מעורך דין.

בנוסף, יתכן שמכתב זה ישפיע על הנתבע לחזור בו או לתקן את העוולה, כך שימנעו הליכים משפטיים מיותרים.

פניה ללא איום לא תביא בדרך כלל לתוצאה, שכן לאחר שמוצו הדיבורים לא יעזרו עוד מגעים אלא רק מכתב דרישה חריף מעו"ד, שיזעזע את הצד השני ויבהיר לו שאתם מחושים לעמוד על זכויותיכם.

מכתבי דרישה לפי נקיטת הליכים משפטיים

ישנם סוגים שונים של התראות או דרישות. להלן נציין כמה סוגים נפוצים:

 • מכתב התראה לפני תובענה בסכום קצוב לפי ס' 81 לחוק ההוצל"פ – זהו מכתב חובה שבלעדיו לא ניתן לפתוח בהליך.
 • מכתב התראה לעובד.
 • מכתב דרישה לתשלום חוב.
 • מכתב דרישה לפיצוי.
 • דרישת תשלום חוב.
 • מכתב לדייר המאחר בתשלום.
 • דרישה לפינוי מושכר.
 • דרישה לתשלום דמי שכירות.
 • דרישה לחברות הביטוח.

מכתב תגובה למכתב התראה חריף

אם קיבלתם מכתב התראה, אל תהיו אדישים. עליכם לפנות בהקדם לעו"ד שיכתוב מכתב תשובה. אי מתן תגובה עלול להישמע במקרים מסוימים כאילו אתם מודים שטענות כלפיכם. כמו כן מתן תגובה יכולה להשהות ההליכים או להפסיקם בכלל.

אם קיבלתם מכתב חריף שלא במקום, תרצו גם להשיב באופן דומה, ע"י עו"ד מטעמכם.

שאלה נפוצה היא תוך כמה זמן צריך לכתוב מכתב תשובה? בדרך כלל בפנייה אליכם נכתב תוך כמה זמן עליכם להגיב או לשלם את החוב וכיו"ב. אבל בפועל זה תלוי במשתנים רבים, כמו מהות הדרישה; אלו הליכים עלולים לנקוט כלפיכם; ועוד.

ניסוח המכתב

חשוב לשים לב להוראות כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986:

 1. עורך דין לא ינקוט באיומים בפנותו לצד שכנגד, אך רשאי הוא –

(1) לפרט אמצעים אשר מרשו ינקוט למימוש זכויותיו;

(2) להפנות את תשומת לבו של הצד שכנגד להוראות כל דין.

כמה עולה מכתב התראה לפני תביעה

מחיר מכתב של עורך דין נע בדרך כלל בין 600 ₪ + מע"מ ועד 1,500 ₪ + מע"מ ואף יותר. השוני הגדול נובע בעיקר במהות המכתב, האם מדובר במכתב דרישה פשוט או במכתב בן כמה עמודים, שהוא כמעט כתב תביעה; האם יש עובדות מורכבות; מהות הסכסוך, סכומו ועוד.

דוגמא מכתב התראה מעו"ד דרישה לתשלום חוב – (doc, pdf)

מצ"ב דוגמא לתבנית נוסח מכתב התראה. אין לעשות שימוש ללא ייעוץ מוקדם עם עו"ד.

לכבוד
מר _____
רחוב ________                  

א.ג.נ.,

הנדון: חוב כספי – התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים

בשם מרשי, __________, הנני לפנות אליך כדלהלן:

 1. ביום ______ מרשתי הלוותה לך סך של _________ ₪, ועל פי ההסכם היה עליך להחזירו עד יום __________. העתק הסכם ההלוואה מצ"ב לנוחותך.
 2. למרות פניות חוזרות ונשנות אליך, לא החזרת את החוב.
 3. הנך נדרש, להשיב את החוב למרשי, מיידית. אם החוב לא יוחזר תוך 7 ימים ממועד מכתבי זה, יאלץ מרשי לנקוט בהליכים משפטיים, שעלולים לגרום לך להוצאות כספיות.
 4. דרישה נוספת לא תשלח.
 5. אין באמור במכתבי זה כדי למצות את טענות מרשיי או להוות הודאה בטענות.

בברכה,  עו"ד ________________

נוסח מכתב התראה לחייב טרם פתיחת תיק סכום קצוב

עפ"י טופס 19 א (תקנה 109 א)

אל הנתבע ______________ ת"ז ______________

הנדון : התראה בטרם הגשה לביצוע של תביעה על סכום קצוב לפי הוראות סעיף 81 א1 לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז-1967

דע לך כי אם לא תסדיר, בתוך 30 ימים מיום שנשלחה אליך התראה זו, את חובך בסכום של ______________שקלים חדשים, לפי הפירוט שלהלן – הנובע מ______________, לפי חוזה ______________ , הרי שבכוונתו של המבקש, ______________ , להגיש כתב תביעה בגין חוב זה לביצוע בהוצאה לפועל בלא הליך קודם בבית המשפט;

לתשומת לבך, החוב שאותו אתה חייב לפי התראה זו, הוא חוב בשל חיוב מתמשך בעד_______;

אם עד מועד פתיחת התיק בהוצאה לפועל ייצבר חוב נוסף בשל החיוב האמור, עלול תיק ההוצאה לפועל להיפתח בסכום חוב גבוה יותר הכולל גם סכומי חוב נוספים אשר הצטברו לאחר שליחת התראה זו ועד למועד פתיחת התיק. מפורטים בזה המסמכים התומכים בעובדות העיקריות המהוות את עילת התביעה: _________________________________________________;

פרטים נוספים ניתן לקבל או להסדיר את החוב אצל המבקש שפרטיו להלן: __________________ וזאת עד יום _____________________ [המועד שינקב לא יפחת מ 30- ימים מיום משלוח ההתראה].

דילוג לתוכן