עורך דין פשיטת רגל

יש לציין כי הכותרת אינה מדויק מאחר ומדובר בעורך דין אשר מומחיותו פשיטת רגל, למען הנוחות, נכנה זאת – עורך דין פשיטת רגל.

הליך פש"ר שכיום מכונה הליך חדלות פריעון הינו סבוך במיוחד, הן מבחינת ההליכים והן מבחינת החוק והפסיקה, ומצריך התמחות מיוחדת של עורך הדין על מנת למצות זכויות הלקוח, הן כאשר עורך הדין מייצג נושה, והן כאשר עורך הדין מייצג חייב.

עורך דין חדלות פירעון

שימוש באשראי הינו חלק מהותי מהחיים הכלכליים. כמעט כל תאגיד או אדם משתמשים באשראים במהלך פעילותם, כגון: משכנתה לרכישת דירה, רכישת מטלטלין (כמו מכונית) בתשלומים, וכן עסקאות מימון שונות ועוד. נותן האשראי נוטל סיכון שהמשאבים של המקבל לא יספיקו לשלם את מלוא חובותיו. סיכון זה הוא חלק מובנה כל עסקת אשראי. התרחשות הסיכון נקראת חדלות פירעון.

מה זה פשיטת רגל?

פשיטת רגל היא סוג של חדלות פירעון כאשר אדם לא יכול לשלם את חובותיו.

הסוג הנוסף הוא חדלות פירעון של תאגיד, כגון חברה או עמותה, ובמקרה זה מפרקים את התאגיד או מבריאים אותו.

חדלות פירעון הינו ארוע משפטי וכלכלי עם משתתפים רבים אשר כרוך בבעיות כלכליות וערכיות מורכבות. דיני חדלות פירעון צריכים לקבוע איזון בין האינטרסים של צדדים רבים: אינטרס הנושים – למצות הגביה; אינטרס החייבים – למנוע נגישה ולהתחיל חיים חדשים; האינטרס הציבורי להביא את החייב לפעילות פרודוקטיבית. על דיני חדלות פירעון ליצור תמריצים כדי לסייע לחייבים ליישב את חובותיהם בהקדם האפשרי ולצאת לחיים חדשים.

עורך דין פשיטת רגל

מטרות הליך פשיטת רגל

המעמד של פשיטת הרגל משיג שתי מטרות:

  • כינוס נכסי החייב – הסדרת כינוס נכסי החייב, מניעת הברחת נכסים והעדפת נושים, מימוש הנכסים באופן הממקסם את ערכם וחלוקתם באופן שווה לנושים.
  • שיקום החייב – לאפשר לחייב, חדל הפירעון, לשמור על כבודו, למנוע נגישה קשה ומתמשכת, ולפתוח דף חדש לאחר קבלת הפטור.

לציבור אינטרס בקיומו של תהליך מסודר של פשיטת רגל, שכן לנושים אין עניין לפגוע בחוב, אלא לשפר את שיעור החזר החוב, ולחברה עניין במתן הזדמנות נוספת.

הנאמן לנכסי החייב בפשיטת רגל

במועד מתן צו הכינוס ממנה בית המשפט בעל תפקיד שהינו מנהל מיוחד לנכסי החייב. מתמנה בעל תפקיד מטעם הכונס הרשמי, הוא המנהל המיוחד. במענה הכרזת פשיטת הרגל ממנה בית המשפט נאמן לנכסי החייב (בדר"כ מי שהיה לפני כן המנהל המיוחד). הנושים יכולים לבקש מבית המשפט מועמד מסוים לבעל תפקיד, ולרוב בית המשפט  יעתר לבקשה.

בעל התפקיד אחראי על כינוס נכסי החייב , בבירור החובות וחלוקת דיבידנד לנושים.

תפקיד כונס הנכסים הרשמי בפשיטת רגל

הכונס הרשמי, הינו אגף באפוטרופוס הכללי, והוא המפקח על הליכי פשיטת הרגל. כמו כן במקרה שלא מונה נאמן, הכונס הרשמי הוא הנאמן בפש"ר.

הצורך בפיקוח נולד מהעובדה שחדלות פירעון מערבת צדדים רבים אשר לא מיוצגים כראוי ועניינם מיוצג בצורה הטובה ביותר בידי צד שלישי מטעם המדינה.

סמכות בית משפט בהליך פשיטת הרגל

כל תיקי פשיטת הרגל מתנהלים בבית המשפט המחוזי (הצעת חוק חדלות פירעון מעבירה את הסמכות לחדלות של אדם לבית משפט שלום).

פשיטת רגל וההקבלה לשמיטת כספים

ההוראה התורנית על שמיטת כספים הינה מקור רעיוני, אידיאולוגי וערכי לחקיקה בנושא פשיטת הרגל (אם כי שם, נמחקו גם חובות של מי שאינו עני).

לפי התורה, חוב שהגיע מועד פירעונו ולא שולם עד השנה השביעית – שנת השמיטה, וטרם נמסר לגביה של בית הדין, יישמט ולא ניתן יותר לגבותו. שמיטת הכספים מונעת נגישה תמידית ובלתי יעילה בחייב כאשר הוא חדל פירעון.

בניגוד לשמיטת הכספים, החוק האזרחי בחו"ל ראה בעבר את פושט הרגל כעבריין, ורק עם השנים, השתנתה הגישה לסלחנית יותר, כפי שמתבטאת כיום בחוק ובהצעת חוק חדלות פירעון.

money-2180330_640

פקודת פשיטת הרגל – חוק חדלות פירעון

עד לאחרונה החוק לגבי פשיטת רגל היה פקודת פשיטת הרגל, כאשר פירוק חברה נדון בחוק החברות. לאחרונה עבר חוק חדלות פירעון הכולל את כל סוגי חדלות הפירעון. בסעיף הראשון של החוק מובא מטרת החוק: להביא במידת האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב; להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים; לקיים הליכים השומרים על כבודו של חייב שהוא יחיד ולקדם את שילובו מחדש במרקם החיים הכלכליים.

הצעת החוק מבקשת לכנס ולאסוף את החוקים והדינים הקיימים לגבי חדלות הפירעון של יחיד ושל תאגיד, ולסדר אותם באופן חדש, עדכני ומקיף, ובכך לבטל את החוקים והתקנות הישנים, והסעיפים הקיימים בנושא בחוק החברות.

שלבי הליך פשיטת הרגל

1. בקשה לפשיטת רגל

בקשת חייב לפשיטת רגל

ברוב המקרים, החייב, באמצעות עורך דין פשיטת רגל, הוא המבקש את הפש"ר על מנת לקבל הגנה מנושיו ועל מנת לקבל הפטר מחובותיו ולפתוח "דף חדש". בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל, רשם ההוצל"פ יכול לעכב את הליכי הוצאה לפועל, לצורך הגשת בקשה לפשיטת רגל.

פשיטת רגל עקב בקשת נושה

בחלק קטן מהמקרים, הליך פש"ר הרגל מתחיל בבקשת נושה, באמצעות עורך דין פשיטת רגל. פש"ר היא בסך הכל לא היתרון הכי גדול לנושה, שכן הוא מוכנס להסדר נושים שכלל לא בטוח שייצא ממנו עם כסף ביד. יחד עם זאת, אם מדובר בנושה בדין קדימה (כמו עובד) או שיש סיכוי לקבל את החוב יותר מהר ובקלות, יפנה הנושה להליך הפש"ר.

ישנם שיקולים רבים בשאלה האם על נושה לפנות להליך פשיטת רגל, כמו מהם הנכסים, מיהם הנושים, מה יכולת הנשייה של הנושים האחרים, ועוד. בכל מקרה כשאי לקבל יעוץ משפטי מקצועי מעורך דין פש"ר.

2. צו הכינוס

בדיון שאחר הגשת בקשה לפשיטת רגל, יחליט בית המשפט אם ינתן צו כינוס. אם הבקשה למתן צו כינוס נדחתה, מסתיים ההליך באותו דיון.

צו הכינוס מעכב את ההליכים המשפטיים כנגד החייב, כמו הוצאה לפועל או תביעות שונות. צו כינוס מחיל על החייב מגבלות על פעילות כלכלית ויציאה מהארץ. מטרת ההגבלות למנוע מהחייב לצבור חובות נוספים, וכן שיישאר בארץ לשלם את החובות הקיימים. בצו הכינוס נקבע תשלום חודשי קבוע שעל החייב לשלם לקופת כונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר).

בתקופה שבין צו הכינוס לבין פש"ר, עורך המנהל המיוחד חקירות על נסיבות כניסת החייב להליכי פש"ר, ועל יכולותיו הכלכליות. בתקופה זו הנושים מגישים תביעות חוב.

3. הכרזת פשיטת רגל

כבר בהחלטה על מתן צו כינוס נקבע מועד לדיון הכרזת הפש"ר. לעיתים בית המשפט מפעיל שיוקל דעת ונמנע מלהכריז על החייב כפושט רגל (מסיבות שונות כמו אי חדלות פירעון, הונאה ועוד). לאחר שניתן צו פשיטת רגל, בעל התפקיד (המנהל המיוחד או הנאמן) דואג ל"שים יד" על נכסי החייב ולחלקם לנושים.

חלוקת נכסי החייב לנושים

העיקרון בחלוקה: עדיפות לקבוצות נושים מיוחדות ושוויון בין הנושים באותה קבוצה.

סדר הקדימויות: חובות לנושים מובטחים, הוצאות פשיטת הרגל, חובות בדין קדימה (שכר עבודה, ניכוי במקור משכר עבודה, מסים, דמי שכירות וחוב מזונות), כלל החובות.

לפי עקרון השוויון, כל הנושים שבאותה דרגת עדיפות יקבלו חלק שווה, בהתאם לאחוז הנשייה שלהם מכל החובות באותה דרגת עדיפות.

4. צו הפטר

צו הפטר הינו התחנה הסופית בהליך. אם בית המשפט משתכנע כי מוצו הליכי הגביה מהחייב, הוא ייעתר לבקשת החייב לקבל צו הפטר. לאחר קבלת צו הפטר, החייב מתחיל חיים חדשים, ללא חובות העבר וללא הגבות שהוטלו בהליך פשיטת הרגל.

תפקידו של עורך דין פשיטת רגל

עורך דין פשיטת רגל מייצג חייב – עורך דין פשיטת רגל יכול לייצג את החייב פשוט הרגל. עורך דין מקצועי בתחום ידאג שתקופת פשיטת הרגל תהיה קצרה יותר, שהליכי הגביה יהיו קלים יותר, ושנכסים של קרובי החייב לא יפגעו.

עורך דין פשיטת רגל מייצג נושה – עורך דין פשיטת רגל יכול לייצג את הנושה על מנת למצות את הליכי הגביה מול החייב. עורך דין מקצועי ידאג: שתביעת החוב תכלול את כל רכיבי הנשייה האפשריים; שתביעת החוב תתקבל לאחר שימסור הסברים לנאמן; שהכסף יגבה ויחולק לנושים במהירות האפשרית.

על מנת לשמור על זכויותיכם תאמו פגישה עוד היום בטלפון 03-5758484.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן