דוח ניהול עיזבון

חוק הירושה קובע הוראות לעניין חלוקת עיזבון אדם שנפטר, והוראות לעניין אופן ניהולו של עיזבון המנוח. סעיף 86 לחוק הירושה קובע חובות דיווח אשר חלות על מנהל עיזבון, והחובה  להגיש פרטה וכן דוח ניהול עיזבון (דין וחשבון כספי על ניהול עיזבון) לאפוטרופוס הכללי, אשר מפקח על ניהול רכוש העיזבון על ידי מנהל עיזבון זמני ומנהל עיזבון קבוע.

עיזבון – מהו?

עיזבון הוא כל הנכסים, הזכויות והחובות שהיה לאדם בשעת הפטירה ושאותן השאיר ליורשיו, למעט כספים שמשלמים לאחר פטירה מכח חברות בקרן פנסיה, קופת גמל או חוזה ביטוח, אשר לא כלולים במסת נכסי העיזבון.

העיזבון, לאחר תשלום החובות מתחלק לזוכים על פי הצוואה, לפי ההוראות הצוואה. אם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, העיזבון מחולק ליורשיו (קרובי משפחתו) בהתאם להוראות חוק הירושה.

מנהל עיזבון – מהו?

מנהל עיזבון הוא אדם או תאגיד שממונה ע"י בית משפט לענייני משפחה, בית דין רבני או רשם הירושה, לשם ניהול עיזבונו של המנוח. כאמור להלן יש מנהל עיזבון זמני ומנהל עיזבון קבוע, ושניהם חייבים בהגשת דוח ניהול עיזבון.

פיקוח על מנהלי עיזבון – חובת דיווח לאפוטרופוס הכללי

בחוק הירושה ובתקנות הירושה נקבעו חובות דיווח של מנהל עיזבון. אגף הפיקוח של האפוטרופוס הכללי הוא המוסמך לפקח על ניהול רכוש העיזבון ע"י מנהל העיזבון. הוא בודק שמנהלי עיזבון מבצעים תפקידם כראוי, במיוחד כאשר יש יורש או זוכה שלא מסוגל לפקח בעצמו. הפיקוח נעשה ע"י מפקחים מקצועיים במחוזות השונים של האפוטרופוס הכללי בת"א, ירושלים, חיפה ובאר שבע. הפיקוח הוא בעיקר בדרך של בדיקת פרטה ודוחות כספיים שנתיים, שמגיש מנהל עיזבון לאפוטרופוס הכללי.

מנהל עיזבון צריך לדווח למחלקת הפיקוח באפוטרופוס הכללי בדרך של הגשת פרטה ודוחות כספים של העיזבון כדלהלן:

פרטת העיזבון – סעיף 84 לחוק הירושה

תוך שישים יום מהמינוי, צריך מנהל עזבון להגיש פרטה של נכסי העיזבון עם תצהיר ואסמכתאות. למידע מפורט על הגשת פרטה ראה במאמר פרטת עיזבון.

דו"ח כספי בעניין ניהול עיזבון – דוח ניהול עיזבון

מנהל עיזבון צריך להגיש לאפוטרופוס הכללי דו"ח פעולות מדי שנה ובסיום תפקידו. דין וחשבון כספי על ניהול עיזבון צריך לכלול פרטי תקבולים לעיזבון ותשלומים מהעיזבון וכן פרטים נוספים בקשר לניהול נכסי. לדוח יצורפו אסמכתאות.

דוח מנהל עיזבון צריך לכלול בין השאר:

 • ריכוז תקבולים ותשלומים.
 • תנועה בחשבונות ניירות ערך, מט"ח ותוכניות חסכון.
 • חלוקת נכסים או כספים ליורשים או לנהנים.

מסמכים שיש לצרף בהגשת דוח ניהול עיזבון

לדוח ניהול עיזבון צריך לצרף את המסמכים אשר שימשו כבסיס להכנת הדוח, ובכלל זה:

 • צילום של דפי חשבון הבנק (למשל עובר ושב, מטבע חוץ ועוד) שמראים מהם יתרות פתיחה וסגירה בחשבון הבנק, ואת התנועות הכספיות בחשבון.
 • אישור הבנק בעניין רכישת ני"ע או מט"ח וכן מכירתם.
 • אישורים או קבלות לתשלומים שבוצעו.
 • אישורי היורשים והנהנים על כך שקיבלו את חלקם בעיזבון.
 • מסמכים וחוזים אשר קשורים לניהול עיזבון.
 • החלטות בית משפט בנוגע לניהול העיזבון.
 • אישורי פתיחת כספת ופרוטוקול פתיחת כספת הכולל מידע על התכולה.
 • הערכה של מטלטלין ודברי ערך.

האפוטרופוס הכללי רשאי לדרוש ממנהל עיזבון להגיש דו"ח ניהול עיזבון מאושר ומבוקר על ידי רו"ח.

פטור מבדיקת דוח ניהול עיזבון

על פי תקנה 4 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודו"חות כספיים של מנהלי עזבונות), 
תשמ"ט-1988, האפוטרופוס הכללי יכול לפטור מבדיקה במקרים הבאים:

 • אין בין היורשים קטין, חסוי או נעדר.
 • שווי נכסי העזבון אינו מצדיק את ההוצאות הכרוכות בבדיקת הדו"ח.
 • נראה מעיון ראשוני בדוח שהוא נערך ובוקר כראוי.

גם במקרים האמורים, האפוטרופוס הכללי יכול להורות על בדיקת פרטה ודוחות אם מצא סיבה מיוחדת לכך.          

הוראות בנושא הגשת דוח ניהול עיזבון

מנהל עיזבון חייב להגיש דוחות במועדים הקבועים בחוק, אף ללא דרישה מאת האפוטרופוס הכללי. אי דיווח עלול לגרור בקשה לבית המשפט להורות למנהל עיזבון להגיש דוחות, ואף בקשה לביטול המינוי.

מנהל עיזבון זמני

מינוי מנהל עיזבון זמני נעשה לפני שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, אם יש צורך דחוף בניהול העיזבון לביצוע פעולה לשמירת נכסי העיזבון. מינוי מנהל עיזבון זמני מוגבל עד ששה חודשים או עד שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה המוקדם מביניהם. תקופת 6  חודשים ניתנת להארכה בנסיבות מיוחדות.

תפקיד מנהל עיזבון זמני הוא:

כינוס נכסי עיזבון.

פרסום של הודעה לנושי העיזבון.

תשלום חובות העיזבון.

השקעת כספי העיזבון.

השכרת, ביטוח ושמירת נכסי העיזבון. 

ביצוע פעולות לפי הוראת בית המשפט.

מנהל עיזבון זמני נדרש למלא אחר חובות דיווח לאפוטרופוס הכללי בהתאם לחוק, ולהגיש פרטה ודוחות כספיים במועד.

כאשר בקשת מינוי מנהל עזבון זמני מוגשת בהסכמת כל היורשים או הזוכים. הבקשה מוגשת לבית משפט לענייני משפחה, בית דין רבני או לרשם הירושה. כאשר בקשת מינוי מנהל עזבון זמני מוגשת ללא הסכמת כל היורשים או הזוכים אין לרשם הירושה סמכות אלא רק לבית משפט לענייני משפחה.

מנהל עיזבון קבוע

מינוי מנהל עיזבון קבוע נעשה לאחר שניתן צו קיום צוואה או צו ירושה. תוקף צו מינוי מנהל עיזבון הוא שנתיים ובית המשפט יכול להאריך את תקופת המינוי.

מינוי מנהל עיזבון קבוע נעשה כאשר יש צורך במינויו, למשל כשיש הקדש בצוואה, יש הוראות לגבי קטין או חסוי, אחד היורשים נעדר, הרבה יורשים, הרבה נכסים, יש סכסוך בין היורשים ועוד.

הוראה בצוואה על מינוי פלוני למנהל עיזבון, אינה מחייבת למנותו כמנהל העיזבון ואינה מחייבת למנות את מי שרשום בצוואה. לתפקיד מנהל העיזבון יכול להתמנות אדם תושב הארץ או תאגיד או אפוטרופוס הכללי.

בקשה למינוי מנהל עיזבון 

כל אחד מהאמורים להלן יכול לבקש מינוי מנהל עיזבון: יורש לפי דין, זוכה מכח צוואה, נושה בעיזבון, נושה ביורש, האפוטרופוס הכללי כב"כ היועמ"ש לממשלה. בקשת מינוי מנהל עיזבון קבוע שמוגשת בהסכמת הנוגעים בדבר מוגשת לערכאה אשר נתנה את הצו קיום צוואה או צו הירושה.  בקשת מינוי מנהל עיזבון קבוע אשר מוגשת בלי הסכמת היורשים או הזוכים מוגשת רק לבית משפט לענייני משפחה, שכן במקרה זה אין לרשם הירושה סמכות.

תפקידיו של מנהל עיזבון קבוע הם:

כינוס נכסי עיזבון, פרסום של הודעה לנושי העיזבון, תשלום של חובות העיזבון, השקעת כספים, השכרת, ביטוח ושמירת נכסי העיזבון, חלוקת נכסי העיזבון וביצוע פעולות לפי הוראת בית המשפט או בית דין רבני. מנהל עיזבון צריך לקבל אישור בית המשפט לפעולות שונות, כמו למשל עסקה במקרקעין, השקעת כספים וכו'. מנהל עיזבון יכול לפנות לבית משפט בבקשה למתן הוראות בעניין שקשרו בתפקידו שאין בו הוראה בחוק.

מנהל עזבון קבוע נדרש לעמוד בחובות הדיווח לאפוטרופוס הכללי לפי החוק ולהגיש במועד פרטה ודוחות כספים.


משרד יצחק גולדשטיין עורכי דין ונוטריון, עו"ד צוואה וירושה, מתמחה במגוון נושאים משפטיים לשמירת עושר משפחתי, וביניהם כתיבת צוואות מורכבות, בקשות לקיום צוואה ומתן צו ירושה, התנגדויות לצוואה, ניהול עיזבונות, עריכת הסכמים בין יורשים, ניהול הליכים בבית משפט למשפחה, בבית הדין הרבני וברשם הירושה, וליווי משפטי מסור ואישי.

הידע הכלכלי עם הניסיון המשפטי הרב של משרדנו עומד לרשות לקוחותינו בתיקי ירושות ועיזבונות גדולים ומורכבים.

אם אתם צריכים עורך דין ירושות וצוואות מיומן ומקצועי עם שירות מעולה, משרדנו עומד לרשותכם. ניתן לפנות בטלפון 03-5758484 ובמייל: main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן