מנהל עזבון שהוא יורש

מנהל עזבון שהוא יורש – מי יכול להתמנות למנהל עזבון, והאם יכול להתמנות מנהל עזבון שהוא יורש? התשובה היא חיובית, אולם תחילה נבין מהו עזבון, מיהו מנהל עזבון ובאילו מקרים ותנאים יורש יכול להתמנות כמנהל העזבון.

מהו עזבון?

עזבון הוא מסת הנכסים שהשאיר אחריו המנוח מפטירתו ועד לחלוקתו ליורשים. העזבון יכול לכלול נכסי מקרקעין, כספים, ני"ע, מיטלטלין, זכויות שונות וחובות. תשומת לב כי יש נכסים שמשאיר אחריו המנוח שאינם נכללים בעזבון, כמו זכויות ביטוחיות המגיעות ל"מוטב" הפוליסה, ולא ליורשים.

מיהו מנהל עזבון?

מנהל עזבון הוא אדם או גוף המתמנה על ידי בית משפט לצורך כינוס נכסי עזבון, ניהולם, סילוק חובות העזבון וחלוקת נכסי העזבון ליורשים.

מי יכול להיות מנהל עזבון?

כאשר קיים צורך למינוי מנהל עזבון, בית המשפט ימנה לכך אדם כשיר ומתאים, חיצוני וניטראלי, בדרך כלל עורך דין. הדבר נכון במיוחד כאשר אין הסכמת היורשים על זהות מנהל העזבון.

האם יורש יכול להיות מנהל עיזבון?

אם יש הסכמה של היורשים על זהות מנהל עזבון, או אם הייתה הוראה על כך במסגרת הצוואה, בית המשפט ימנה את אותו אדם ובלבד שהוא מתאים לתפקיד. ניתן למנות גם מנהל עזבון שהוא יורש.

יורש כמנהל עזבון זמני

הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה יכולים למנות יורש למנהל עזבון זמני לפני מתן צו ירושה או צו קיום צוואה. יורש שהוא מנהל עזבון זמני מתמנה כאשר יש צורך בביצוע פעולות דחופות לשמירת העזבון. המינוי הינו ל-6 חודשים, וניתן לבקש להאריכו בשל נסיבות מיוחדות. מנהל עזבון זמני יכנס, ישמור ויבטח את נכסי העזבון ואף ישלם חובות, אולם לא יפעל לחלוקת העזבון.

מנהל עזבון שהוא יורש – חובות דיווח

חוק הירושה מחייב את מנהל העזבון לדווח לאפוטרופוס הכללי, אשר מפקח על פעולותיו של מנהל העזבון בקשר לניהול העזבון. בין היתר נדרשת הגשת פרטה, ודיווח על השלמת פעולות מנהל העזבון. כמו כן במסגרת בקשות שונות לבית המשפט, על מנהל העזבון לפרט על פעולות שונות.

האם יורשים יכולים לדרוש ממנהל עזבון לדווח על פעולותיו?

למנהל עזבון אין חובת דיווח ליורשים, אולם אם אין סיבה מיוחדת להימנע מדיווח להם (כגון במקרה של צד חסוי), ראוי שניהול העזבון יעשה באופן גלוי לכל הצדדים. אם היורשים חוששים מהסתרה מכוונת הם יכולים לפנות לבית המשפט בבקשה להורות למנהל העזבון לשלוח גם להם את הדוחות.

מי ממנה מנהל עזבון שהוא יורש?

מינוי מנהל עזהון נעשה על ידי רשם הירושה או בית המשפט לענייני משפחה.

המינוי נעשה על פי בקשת בעל עניין כמו יורש או נושה של עזבון, או האפוטרופוס הכללי או היועץ המשפטי לממשלה.

מתי נדרש מינוי מנהל עזבון?

לא בכל מקרה ימונה מנהל עזבון. מנהל עזבון מתמנה רק כשיש בכך צורך, כמו במקרה של סכסוך בין יורשים שעלול לפגוע בנכסי העזבון, יורשים רבים, נכסים רבים, מטרה ציבורית בצוואה, או אם בין היורשים יש קטינים, חסויים או נעדרים.

תפקידיו וסמכויותיו של מנהל עזבון

סעיף 82 לחוק הירושה קובע כי מנהל עזבון יכנס את נכסי העזבון, ינהל את העזבון, יפרסם הודעה לנושים ויסלק את חובות העזבון. לבסוף מנהל העזבון יחלק את יתרת העזבון בין היורשים בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה.

מנהל העזבון נדרש לשמור על נכסי העזבון ולבטחם, ולרשום הערות על מינויו. מנהל העזבון משמש כידו הארוכה של בית המשפט, ולא של היורשים, ולכן הוא מגיש לבית המשפט בקשות לאישור פעולותיו.

שכר מנהל עזבון שהוא יורש

שכר מנהל עזבון מורכב מפרמטרים ושיקולים שונים. להרחבה בנושא עיין במאמר שכר מנהל עזבון.

בקשה למינוי מנהל עזבון שהוא יורש

לפי סעיף 78 לחוק הירושה, בית המשפט רשאי, לפי בקשת מעוניין בדבר, אף ללא הסכמת כל בעלי העניין, ליתן צו למינוי מנהל עזבון. אם הבקשה למינוי מנהל עזבון הינה בהסכמת כל הצדדים הנוגעים בדבר, הבקשה תוגש לרשם לענייני ירושה, אשר רשאי ליתן צו למינוי מנהל עזבון.

סעיף 81 לחוק הירושה קובע כי אם המוריש קבע בצוואה את האדם שיבצע את צוואתו או שינהל את עזבונו, ימנה אותו בית המשפט או הרשם לענייני ירושה, אלא אם כן הוא אינו יכול או לא מסכים לקבל את המינוי, או אם בית המשפט או הרשם לענייני ירושה השתכנעו, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שיש סיבות מיוחדות שלא למנותו.

מנהל עזבון שהוא יורש – ניגוד עניינים

כאשר יש ניגוד עניינים מובהק, היורשים יכולים להתנגד למינוי של אותו אדם למנהל העזבון.

כך למשל במקרה של מנהל עזבון שהוא יורש, קיים חשש אפשרי לניגוד עניינים והעדפה. אם יוכח שהחשש אמיתי, ניתן להתנגד לבקשת מינוי מנהל עזבון שהוא יורש.

מינוי מנהל עזבון בצוואה – כאשר אין צורך

אם המנוח כתב למנות את פלוני לניהול עיזבונו, אך אין בכך צורך, במקרה זה מתנגש העיקרון של כיבוד רצון המת כנגד הצורך לאפשר ניהול יעיל של העזבון.

סעיף 81 קובע, כי ככלל בית המשפט יכבד את רצון המת, אלא אם כן בית המשפט השתכנע שיש טעמים מיוחדים שלא למנות מנהל עזבון.

כיצד ינוהל העזבון ללא מנהל עזבון?

כאשר מדובר בעזבון שאינו מורכב ויש שיתוף פעולה בין היורשים, הם יכולים לחלק את כנסים בהסכמה בהתאם לצו הירושה או צו קיום הצוואה.

במקרה שהם נדרשים לסיוע עורך דין, הם יכולים לפנות לעורך דין ירושה ולהיעזר בו.

אולי יעניין אותך גם: 

על מנת לקבל שירות עורך דין ירושה מקצועי ומהיר התקשרו: 03-5758484.

דילוג לתוכן