עמוד הבית >> עורך דין ירושות וצוואות >> צו ירושה >> תיקון צו ירושה / תיקון צו קיום צוואה

תיקון צו ירושה

האם ניתן להגיש בקשה לתיקון צו ירושה או ביטול צו קיום צוואה שכבר ניתן? מהי הפרוצדורה לכך? הוראות סעיף 72 לחוק הירושה ותקנה 27 לתקנות הירושה, קובעות את הדרך להגשת בקשה לביטול או תיקון צווי ירושה או קיום צוואה שניתנו.

מי יכול להגיש בקשה לתיקון צו ירושה ולמי היא מוגשת?

אחד מהיורשים המופיעים במסמך צו הירושה, בצוואה, או מעוניין בדבר הרואה עצמו נפגע מהצו, יכול לבקש תיקון צווי ירושה או צו קיום צוואה שכבר ניתן.

רשם הירושה או בית משפט שנתנו צו קיום צוואה או צו ירושה, יכולים לתקן או לבטל צו שנתנו.

מהם המקרים בהם נדרש תיקון או ביטול צו קיום צוואה?

תיקון צו ירושה או צו קיום צוואה נדרש בין היתר במקרים הבאים:

 • תיקון טעות סופר רשם הירושה.
 • טעות במספר ת"ז.
 • הוספת מספר ת"ז.
 • שינוי דרכון.
 • הוספת יורש שנשמט מהצו.
 • טענות או עובדות חדשות לביטול הצו. לדוגמה, ניתן צו ירושה והתגלה שהייתה צוואה, או ניתן צו קיום צוואה והתגלה שהייתה צוואה מאוחרת, או שהתגלו עובדות המביאות לידי פסילת צוואה.

מהם הנימוקים לבקשת תיקון צו ירושה?

התיקון או הביטול יעשה בהתאם לטענות או עובדות שלא היו לפני רשם הירושה או בית המשפט כאשר נתנו את הצו.

אם מובאת בפני רשם הירושה טענה או עובדה שהיה אפשר להביא לפניו לפני מתן הצו או לאחר מתן הצו, וחלף זמן רב והדבר לא נעשה, הוא יכול שלא לדון בעניין אלא להעבירו לבית המשפט.

אופן הגשת הבקשה

הבקשה תוגש בכתב לרשם הירושה או לבית המשפט שנתנו את הצו. בבקשה יצוינו:

 • פרטי המבקש.
 • פרטי המנוח.
 • כתובות של כל היורשים על פי צו הירושה או הנהנים על פי הצוואה.
 • תצהיר לאימות עובדות, חתום ע"י המבקש, או אדם אחר אם העובדות אינן בידיעתו.
 • אם הבקשה היא לתיקון טעות סופר בצו, כגון טעות במספר ת"ז, טעות בשם או טעות בעניין אחר שאפשר לאמתו על פי מסמך רשמי, אין חובה להגיש תצהיר, וניתן להסתפק בהצגת מסמך רשמי שמאמת את המידע שעל בסיסו מבוקש התיקון.
 • אישור תשלום אגרה.
 • ייפוי כוח לעורך דין מטפל.

התנגדות לבקשת תיקון צו ירושה או צו קיום צוואה

הבקשה לתקן תשלח בדואר רשום לכל מי שצוין בצו כיורש, והוא יוכל להגיב ולהתנגד לבקשה בתוך 14 יום מהמצאת ההודעה.

החלטת רשם הירושה בבקשה לתיקון צו או ביטול צו

הבקשה לתקן תעבור לבדיקה של עוזר רשם הירושה או ב"כ היועמ"ש לממשלה. לאחר הבדיקה יתכנו אחת מההחלטות הבאות: יינתן צו מתוקן; הבקשה תעבור לבית המשפט למשפחה; הבקשה תדחה.

לאחר התיקון, רשם הירושה יודיע על כך ליורשים על פי דין או לנהנים על פי הצוואה, וכן יעדכן בכך את המרשם הארצי.

הגנת רוכש בתום לב

אם הייתה רכישה של זכות לפני התיקון, בהסתמך על נוסח הצו שלפני התיקון, לא ניתן לפגוע בזכותו של הרוכש בתום לב ובתמורה, אף שאחר כך תוקן הצו.

מקורות:

 • סעיף 72 לחוק הירושה, התשכ"ה – 1972.
 • תקנה 27 לתקנות הירושה, התשנ"ח – 1998.

על מנת לקבל יעוץ וטיפול מקצועי של עורך דין ירושה צוואה ועיזבון התקשרו: 03-5758484.

תוכן עניינים

דילוג לתוכן