עריכת צוואה בעדים

אחד מהצורות לעריכת הצוואה, היא עריכת צוואה בעדים. צוואה זו נערכת בפני שני עדים, אשר מוכיחים את אמיתות הצוואה ושהיא נעשתה מרצונו החופשי של המצווה.

עדי הצוואה אינם צריכים לדעת את תוכן הצוואה, אלא רק להיות עדים למעשה עריכת הצוואה.

כשרות עדים לצוואה

עד בצוואה בעדים צריך להיות:

  • מעל גיל 18 ושאינו פסול דין.
  • הוא אינו נהנה מן הצוואה.

עריכת צוואה בעדים בפני עורך דין

האם עורך דין שעורך את הצוואה יכול להיות עד בצוואה? התשובה היא שעורך דין שעורך צוואה בעדים יכול להיות עד לאותה צוואה, ובלבד שאין לו אינטרסים אחרים בירושה.

צורת עריכת צוואה בעדים

צוואה בעדים צריכה:

  • להיות בכתב.
  • יצוין בה תאריך עריכתה.
  • המצווה יצהיר בפני העדים שזו צוואתו.
  • לאחר מכן הצוואה תיחתם ביד המצווה לפני שני עדים (כדאי שהמצווה יחתום על כל עמוד בצוואה).
  • סמוך לאחר חתימת המצווה, יאשרו העדים בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

תוכן צוואה עדים

בצוואה יכול המצווה לצוות, לזוכה או כמה זוכים, חלקים מהעיזבון או את כולו.

כמו כן בצוואה יכול המצווה להורות גם על מינוי וזהות מנהל עיזבון.

צוואה בעדים

פגמים בצוואה בפני עדים

צוואה שערוכה לפי דרישות צוואה בפני עדים ואין בצורתה פגם – חזקה שהיא תקפה, והטוען כנגדה עליו להביא ראיה.

צוואה שיש בצורתה פגם או חסר – סעיף 25 לחוק הירושה קובע כי אם אפשר לדעת בבירור את רצון המצווה, בידי בית המשפט להתגבר על פגמים בצוואה ובלבד שעמדה בתנאים בסיסיים. לעניין צוואה בפני עדים נקבע שאם נעשתה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים, הרי שהתקיימו מרכיבי היסוד של הצוואה. במקרה זה, אם ברור לבית המשפט כי היא משקפת את רצון הנפטר, רשאי בית המשפט, בהחלטה מנומקת, לקיימה אף אם נפל פגם בפרט מן הפרטים המפורטים לעיל.

על מנת לקבל יעוף וטיפול מקצועי של עורך דין צוואות התקשרו: 03-5758484.

דילוג לתוכן