מס רכוש

חוק מס רכוש וקרן פיצויים דן בשתי נושאים עיקריים. הראשון הוא תשלום מס רכוש על קרקע פנויה, כאשר אי תשלום המס יכול לעכב רישום מקרקעין על שם קונה. החלק השני של החוק דן בפיצוי שנותנת המדינה לתושבים שניזוקו מפעולות מלחמה, ממעשי איבה או נזקי בצורת. עו"ד יצחק גולדשטיין מגיש מדריך מפורט:

מתחילת שנת 2000 שיעור המס הזה הוא 0%. אולם למס זה השלכות עד היום כיון שבעת רישום בטאבו של  מכירת קרקע לפני שנת 2000 יש להביא אישור שאין חובות במס הרכוש.

מהו מס רכוש?

זהו מס שמוטל על קרקע פנויה שאיננה קרקע חקלאית, אף אם טרם ניתן היתר בנייה. כן חל חיוב בקרקע פנויה שיש עליה מבנה זמני. כן חל חיוב בקרקע שנבנה עליה מבנה קבע אם הוא פחות מ-30% מהיקף הבניה המותרת.

פטור ממס רכוש על אדמה חקלאית

קרקע חקלאית פטורה מתשלום המס הזה. מה מוגדר כקרקע חקלאית? כקרקע חקלאית מוגדרת קרקע שהיעוד שלה הוא חקלאות בהתאם לתכנית בניין עיר (תב"ע). הפטור קיים אף אם הקרקע לא משמשת בפועל לחקלאות.

בנוסף יש פטור לקרקע שאינה מוגדרת בתב"ע כקרקע חקלאית, אך משמשת לחקלאות במשק של בעל הקרקע שעיקר הכנסתו היא מחקלאות.

מי חייב בתשלום מ­ס רכוש?

תשלום מיסי רכוש חל על בעל הקרקע. בעל קרקע מוגדר אחד מאלה: מי שהמקרקעין רשומים על שמו; חוכר ל- 25 שנה או יותר; מי שקיבל היתר שימוש ממדינת ישראל או רשות מקרקעי ישראל.

מס רכוש – כמה משלמים?

המס משולם מדי שנה, לפי ערך הקרקע ביום 1 בספטמבר שלפני תחילת השנה. ערך הקרקע נקבע לפי שווי שוק, (מוגדר כמחיר בו קונה ומוכר מוכנים לעשות עסקה). הערכת שווי הקרקע נעשית על ידי מנהל מס רכוש פעם בחמש שנים. המנהל יכול לתקן אותה כל שנה, ביוזמתו או ביוזמת בעל הקרקע, אם היה שינוי דרסטי (לפחות 20%). כמו כן אם חל שינוי בבניה, הריסה או שינוי יעוד בתב"ע מאדמה חקלאית ליעוד אחר, ההערכה תתוקן ממועד השינוי.

לאחר בניה על הקרקע וקבלת אישור כי הוא מתאים לשימוש שהוא מיועד לו, אין יותר חבות בתשלום המס.

שיעור מס רכוש

שיעור המס על קרקע הינו כדלהלן:

  • עד יום 31.12.1999 שיעור המס 2.5% מערך הקרקע.
  • אם הקרקע היא מלאי עסקי (למס הכנסה) שיעור המס 1.2% מערך הקרקע.

הכרזה על שינויים במקרקעין

בהתאם להוראות חוק מס רכוש, יש להודיע למיסוי מקרקעין תוך 30 יום ממכירת או רכישת קרקע. כמו כן יש להודיע למיסוי מקרקעין על שינויים אחרים כמו בניה או על הקרקע או הריסת מבנה, וכן על שינויים ביעוד כמו שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע שאפשר לבנות עליה.

הודעה על שינוי שווי קרקע

אם מנהל מסמ"ק החליט לשנות את שווי הקרקע עליו להודיע על כך לבעל הקרקע. בעל הקרקע יכול להגיש התנגדות תוך 30 יום, ועל מיסוי מקרקעין להגיב להתנגדות תוך זמן סביר. אם לא הוגשה תשובה להתנגדות תוך שנה היא תתקבל. על החלטה בהתנגדות ניתן להגיש ערר לוועדת ערר.

אופן תשלום מס

את המס אפשר לשלם או בתשלום אחד עד סוף חודש ינואר ללא ריבית והצמדה, או בשלושה תשלומים ב-10 לחודשים אפריל, יוני ואוקטובר כאשר התשלומים נושאים הפרשי ריבית והצמדה החל מתחילת שנת המס.

דילוג לתוכן