עמוד הבית >> נוטריון >> אישור נוטריוני >> תנאים וכשירות נוטריון

תנאים וכשירות לקבלת רישיון נוטריון – "פנקס הנוטריונים"

איך להיות נוטריון? מהי הכשרת נוטריונים או קורס השתלמות נוטריונים? מהם הקריטריונים ומהם השלבים שעורך דין צריך לעבור על מנת לקבל רישיון נוטריון? כיצד עורך דין מקבל אישור להיכלל בתוך פנקס הנוטריונים?

קבלת רישיון נוטריון ורישום ב"פנקס הנוטריונים"

רישיון נוטריון ניתן על ידי ועדת רישיונות שממנה שר המשפטים, לאחר בדיקת כשירות עורך הדין, עברו המקצועי, וכי עבר הכשרת נוטריונים.

תנאים וכשירות לקבלת רישיון נוטריון

איך להיות נוטריון? כשיר להיות נוטריון מי שעומד בתנאים הבאים:

 • אזרח או תושב קבע בישראל.
 • חבר בלשכת עוה"ד.
 • עסק בעריכת דין (או שהיה שופט או דיין) לפחות 10 שנים, מהן לפחות 5.5 שנים בישראל. או שהוא עסק במקצוע עורך דין לפחות 10 שנים, מתוכן לפחות שנתיים בישראל, וכן הגיש את בקשת הרישיון תוך 7 שנים מיום שנהיה תושב ישראל.
 • לא הורשע בעבירה פלילית הנושאת קלון.
 • לא הוצא מלשכת עוה"ד ולא הושעה ממנה בפס"ד סופי בגין הליכים משמעתיים. כן לא בוטל ולא הותלה רישיונו בגין הליכים משמעתיים לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950.
 • ועדת הרישיונות מצאה שהוא מתאים להיות נוטריון. החלטה תינתן לאחר בחינה האם קיבל עונשים משמעתיים בהתאם לחוק לשכת עוה"ד או חוק נוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ, תש"י-1950, בתוך 10 שנים טרם מתן הרשיון.
 • השתתף בקורס השתלמות הכשרת נוטריונים.

התנגדות למינוי נוטריון

לאחר שהועדה מצאה כי יש מקום למינוי, מועמדותו תפורסם במשך כחודשיים, לצורך קבלת התנגדויות, במקומות הבאים:

 • אתר האינטרנט של מחלקת נוטריונים.
 • בילקוט הפרסומים.
 • במזכירויות בתי המשפט המחוזיים.
 • במזכירויות מחוזות לשכת עורכי הדין. הליך הפרסום לוקח חודשיים.

כל אדם יכול להגיש התנגדות לוועדת הרישיונות. על ההתנגדות להיות מנומקת. למבקש להתמנות זכות תגובה, והועדה תחליט האם לקבלת את ההתנגדות למינוי, או לקבל את הבקשה, לדחות את ההתנגדות ולמנות את המבקש.

אם הוועדה דחתה את הבקשה להתמנות כנוטריון, אפשר להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים.

פנקס הנוטריונים

משרד המשפטים מנהל פנקס נוטריונים. בפנקס מפורטים שמות הנוטריונים המוסמכים. טרם קבלת הרישיון הנוטריון חותם את שמו בספר הנוטריונים, ומעביר למשרד המשפטים דוגמה של חתימתו וחותמו.

אגרת נוטריונים

כל נוטריון מחויב לשלם אגרה שנתית ששיעורה נקבע בתקנות, עד סוף ינואר של כל שנה. איחור בתשלום מחייב תשלום תוספת לאגרה בשיעורים שבין 10% ועד 100% בתוספת הפרשי הצמדה.

איחור תשלום בשנה ושלושה חודשים יעכב המשך עבודתו כנוטריון עד להסדרת התשלום.

נוטריון שלא שילם 5 שנים אגרה שנתית, פוקע רישיונו.


נוטריון ברמת גן ועורך דין יצחק גולדשטיין עורך ומאשר את כל האישורים נוטריוניים. בין השאר תרגום נוטריוני לאנגלית, אימות חתימה על יפוי כח נוטריוני, אישור נוטריוני להסכם ממון, ועוד.

את מרבית האישורים הנוטריונים ניתן לקבל במשרדנו עוד ביום הפנייה.

לקבלת אישור נוטריוני מקצועי עם שירות מעולה, התקשרו לטלפון: 03-5758484 או פנו במייל: main@ygoldlaw.co.il.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן