עמוד הבית >> נוטריון >> אישור נוטריוני

אישור נוטריוני – כוחו של אישור נוטריון

ודאי נתקלתם לא אחת בדרישה להמצאת אישורים נוטריונים שונים עם טפסים נוטריונים, חותמת אדומה וסרט. הנפוצים שבהם הם אישור נוטריון לתרגום וכן ייפוי הכוח הנוטריוני. כאשר ביקשתם הלוואת משכנתא ונדרשתם ע"י הבנק להמציא ייפוי כוח נוטריוני, שאלתם את עצמכם לשם מה נדרש יפוי כוח נוטריוני דווקא, ומדוע הבנק אינו מסתפק ביפוי כוח רגיל. אם נדרשת להציג מסמכים רשמיים לפני רשות בחו"ל, ונדרשת להציג אישור תרגום ואפילו חתימת "אפוסטיל", שאלת את עצמך מה משמעות אישור נוטריוני ומדוע לא מספיק תרגום מקצועי רגיל? מהן סמכויות נוטריון? כל התשובות להלן

כוחו של אישור נוטריוני

סעיף 19 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 קובע: "אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור."

מי מוסמך להפיק אישור נוטריון?

לאור הכוח הרב של אישור נוטריון נקבע בסעיף 2 לחוק הנוטריונים תשל"ו – 1976 כי רק מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר להיות נוטריון:

(1)   הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל;

(2)   הוא חבר לשכת עורכי הדין ונתמלאה בו אחת מאלה:

–    עסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות, מתוכן חמש וחצי שנים לפחות בישראל;

–    עסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות, מהן שנתיים לפחות בישראל, והגיש את בקשתו לרשיון תוך שבע שנים מהיום שבו היה לראשונה תושב ישראל;

(3)   לא הורשע בישראל או מחוצה לה בעבירה פלילית שיש בה משום קלון;

 אישור נוטריון

(4)   לא הוצא ולא הושעה מלשכת עורכי הדין בישראל על פי פסק דין סופי בהליכים משמעתיים, למעט הליך על פי סעיף 78 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 (להלן – חוק הלשכה), ולא בוטל רשיונו ולא הותלה תקפו בהליכים משמעתיים לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950;

(5)   ועדת הרשיונות מצאה אותו ראוי להיות נוטריון, לאחר שנתנה את דעתה, בין השאר, לענשים משמעתיים שהוטלו עליו לפי חוק הלשכה או חוק נוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ, תש"י-1950, תוך 10 שנים לפני מתן הרשיון, פרט לאלה האמורים בפסקה (4).

העומד בכל התנאים האמורים, נדרש לעבור השתלמות מיוחדת וכן עליו לקבל אישור וועדה שהוסכמה לאשר מועמדותו.

לאור רגישות התפקיד וסמכויותיו הרחבות של הנוטריון, דואגת המדינה – משרד המשפטים – לפקח על פעולות הנוטריונים.

אישורי נוטריון

סמכויות הנוטריון פורטו בסעיף 7 לחוק כדלהלן:

(1)   לאמת חתימה על מסמך;

(2)   לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;

(3)   לאשר נכונותו של העתק מסמך;

(4)   לאשר נכונותו של תרגום מסמך;

(5)   לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;

(6)   לאשר שאדם פלוני חי;

(7)   לאשר נכונותה של רשימת מצאי;

(8)   לערוך העדה של מסמך סחיר;

(9)   לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;

(10)  להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;

(11)  לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

אישור נוטריוני

סעיף 20א. לחוק הנוטריונים קובע כי נוטריון מוסמך לאשר חתימה על יפוי כח כללי, ועל יפוי כח לביצוע עסקאות במקרקעין, הטעונות רישום במרשם המקרקעין.

חוק הירושה קובע כי לנוטריון הסמכות לאשר "צוואה בפני רשות", הזהה לסמכות הנתונה לבית המשפט.

בסעיף 28 לחוק אימוץ ילדים  התשמ"א-1981 נקבעו המקרים בהם צריך אישור תרגום נוטריוני לצורך אימוץ בין ארצי.

אישור ייפוי כוח נוטריוני

בהתאם לסעיף 20 לחוק הנוטריונים, יפוי כוח כללי או יפוי כוח לעשות עסקה במקרקעין, הניתנים לאדם שאינו עו"ד, חייבים להיות מאושרים ע"י נוטריון. קביעה זו של המחוקק כי אין להסתפק ביפוי כוח רגיל ואפילו יאושר ע"י עו"ד, וכי נדרש יפוי כוח נוטריוני, לאחר שהנוטריון בדק את זהות החותם-מייפה הכוח, ואת רצונו והבנתו, נדרשת לאור הכוח הרב הטמון ביפויי כוח אלו.

חריג להוראה זו נקבע בחוק לשכת עורכי הדין הקובע כי יפוי כח לעו"ד, המאשר את חתימת מייפה הכח, תקפה גם ללא אישור נוטריוני.

אישור נוטריון לנכונות תרגום

כאמור בסעיף 19 לחוק, אישור נוטריוני מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי. לאור כוחו העצום והסופיות שלו, דורשים בתי המשפט, רשמי המקרקעין ורשויות אחרות בארץ ובחו"ל, לקבל אישור נוטריון לתרגום ואינם מסתפקים בתרגום רגיל, שגם אם הוא מקצועי, אין לו מעמד רשמי. המחוקק קבע כי רק נוטריון יהא מוסמך להפיק אישור תרגום נוטריוני.

אישור אפוסטיל

על מנת לתת לאישור הנוטריוני תוקף במדינה זרה, נדרש לעיתים אישור "אפוסטיל", שמשמעותו אישור של המדינה כלפי מדינות בחו"ל החברות באמנת אפוסטיל (רוב מדינות אירופה, ארצות הברית, ומדינות נוספות) שנקבעה בהאג בשנת 1961, בדבר אימות נכונות החתימה על גבי תעודות ציבוריות וביניהם אישורים נוטריונים. אישור האפוסטיל מאשר כי מדובר בתעודה רשמית ומקורית, שהונפקה על ידי רשות מוסמכת, ובמקרה של אישור אפוסטיל על אישור נוטריון, כי הנוטריון מוסמך במדינת ישראל לאשר מסמכים נוטריוניים.

אישור אפוסטיל על אישור נוטריוני ניתן לקבל בחלק מבתי המשפט בארץ בהם קיימת מחלקת אישורי אפוסטיל. אישור על ידי פקיד בית המשפט המוסמך יופק לאחר בדיקה כי הנוטריון אכן מופיע ברשימת הנוטריונים המוסמכים על ידי שר המשפטים, ותשלום אגרה.

לאימות מסמכים ציבוריים שהופקו ע"י אחת מרשויות המדינה, כמו תעודות השכלה ממשרד החינוך, או תעודות נישואין וגירושין ממשרד הפנים, ע"מ שיוכרו במדינה אחרת, נדרש אישור מטעם משרד החוץ.

מבחינה משפטית מעמדו של אישור אפוסטיל דומה לזה של אישור נוטריון. אך אישור נוטריון תקף רק במדינה בה הוצא, ואילו אישור אפוסטיל נותן לו תוקף גם במדינות החברות באמנה.

למדינות שאינן חברות באמנה נדרשת שרשרת אישורים, הכוללת בין השאר את משרד החוץ של המדינה בה הופק המסמך ומשרד החוץ של מדינת היעד.

אישורים נוטריוניים מרחוק

האם אפשר לתת אישור חתימה נוטריוני מרחוק? התשובה היא שלא ניתן לעשות זאת.

לאור החשיבות הרבה של החתימה הנוטריונית וההשלכות שלה, המחוקק לא אישר לעשות פעולה זו מרחוק. כדי לקבל אימות חתימה או אישור תצהיר, יש לעשות זאת אך ורק בפני הנוטריון.

סיכום – אישור נוטריוני

על מנת שהמסמכים המפורטים לעיל, יוכרו כרשמיים, מקוריים ומוסמכים, הם טעונים אישור נוטריוני, ובלעדיו לא יהא כל תוקף משפטי מחייב למסמכים אלו. למידע על עלות אישור נוטריוני ראה מחיר אישורים נוטריונים.

עו"ד ונוטריון יצחק גולדשטיין, מוסמך להפיק את האישורים הנוטריונים הנדרשים, ומשרדנו ערוך לספק את האישורים במהירות ובשירות מצוין.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן