אי כשירות לערוך צוואה

מהי כשירות לערוך צוואה? מתי מצווה נכנס בהגדרה של אי כשירות להכין צוואה? מי יכול לערוך צוואה? האם חסוי יכול לכתוב צוואה? האם פסול דין יכול לכתוב צוואה?

מתי יש אי כשירות לערוך צוואה?

הכלל הוא כי פסול דין או אדם שלא מבין בטיבה של צוואה או קטין אינם כשירים לכתוב צוואה. וכך נקבע בסעיף 26 לחוק הירושה: "צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה".

לעומת זאת חסוי שאינו פסול דין כשיר לכתוב צוואה, כל זמן שהוא מבין בטיבה של צוואה.

במאמר זה נדון בשאלות מהי כשירות לצוואה, מהי אי כשירות לערוך צוואה, מיהו חסוי, מיהו פסול דין ומיהו אדם שלא מבין בטיב צוואה.

אי כשירות לערוך צוואה

סעיף 26 לחוק הירושה קובע למי יש את הכשרות לצוות צוואה. צוואה שנעשתה ע"י קטין או ע"י פסול דין או כאשר המצווה לא ידע להבחין בטיב צוואה מתבטלת.

האם חסוי הוא פסול דין שאין לו כשירות לעריכת צוואה? והאם חסוי מבין מהי צוואה?

מהו חסוי והאם הוא פסול דין?

האם יש הבדל בין חסוי לפסול דין?

בסעיף 80 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נקבע כי חסוי הוא מי שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס או רשאי למנות לו לפי סעיף 33 לחוק.

בסעיף 33 נקבע כי מלבד קטינים ישנם שני אנשים שבית המשפט רשאי למנות להם אפוטרופוס: א. פסול דין. ב. אדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לעניניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו.

מכאן שלא כל חסוי שמונה לו אפוטרופוס הוא פסול דין.

מיהו פסול דין?

סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע:

"אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענינים, רשאי בית המשפט, לבקשת בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, ולאחר ששמע את האדם או נציגו, להכריזו פסול-דין."

כדי שבית המשפט יכריז על אדם כפסול דין, נדרש שאותו אדם: א. יסבול ממחלת נפש או מליקוי בשכלו; ב. אותה מחלה או ליקוי יגרמו לכך שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו ויש צורך באפוטרופוס שייקחהו תחת חסותו; ג. לליקוי השכלי או למחלת הנפש צריך שיהיה מימד של קביעות – לפחות לתקופת מה ולא כתופעה חולפת – בכדי שיתקיים התנאי שאדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו.

מיהו חסוי המוגדר כ-"אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו"?

גם חסוי כמו פסול דין, אינו יכול לדאוג לענייניו, אולם בשונה מפסול דין, החסוי אינו סובל ממחלת נפש או ליקוי בשכלו.

בע"א 445/81 סוברוק נגד צוקר ואח' קבע בית המשפט כי על מנת למנות אפוטרופוס לחסוי, די להוכיח כי החסוי אינו יכול לדאוג לענייניו מכל סיבה שהיא, גם אם יכולתו המנטאלית תקינה. עם זאת, אם יש מי שמוסמך לדאוג לנכסיו, כגון על ידי יפוי כח ומוכן לדאוג להם, לא ימונה אפוטרופוס.

הדין המשפטי של פסול דין

פעולותיו של פסול דין בטלות, כפי שנקבע בסעיף 9 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות:

"על פעולה משפטית של מי שהוכרז פסול-דין יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות הסעיפים 4 עד 7."

כלומר, פעולתו של פסול דין בטלה, כפי שפעולתו של קטין בטלה. האפוטרופוס הינו היחיד שיכול לאשר פעולה משפטית של פסול דין. הסכמת האפוטרופוס יכולה להינתן לפני הפעולה, במהלך הפעולה או בדיעבד.

יצוין כי לפי סעיף 2 לחוק, יש תוקף לפעולה שביצע פסול הדין בטרם הוכרז ככזה על ידי בית המשפט.

בהתאם לסעיף 26 לחוק הירושה, צוואה שנערכה בשעה שאדם היה פסול דין, בטלה, אף אם יוכח כי ידע להבחין בטיבה של צוואה.

הדין המשפטי של חסוי (שאינו פסול דין)

סעיף 9 לחוק הכשרות, קובע סייגים לפעולה משפטית של פסול דין אך לא לפעולה של חסוי. מכאן שחסוי שאינו פסול דין כשר לפעולות משפטיות מכח סעיף 2 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, הקובע כי כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט. ואכן בפס"ד תא (י-ם) 3457/05 משה פרג נ' בנק דיסקונט לישראל בע'מ נקבע כי בניגוד למצב לגבי פסול דין, פעולה משפטית של חסוי מסוג אחר איננה טעונה הסכמת האפוטרופוס.

לכן חסוי כשיר לעשיית צוואה, בכפיפות למגבלות שבחוק הירושה. סעיף 26 לחוק הירושה קובע את בטלותה של צוואה שנעשתה על ידי קטין או פסול דין בלבד ולא לגבי חסוי, כל עוד הוא יודע להבחין בטיבה של הצוואה.

מה ההגדרה של "לא ידע להבחין בטיבה של צוואה"?

בפסיקה נקבע כי יש לבחון, האם המצווה היה מודע למהות מעשיו ותוצאותיהם. דבר הכולל בין השאר את מודעות המצווה לעובדה שהוא עורך צוואה, את ידיעתו על היקף רכושו, את ידיעתו על יורשיו, ואת הבנתו להשלכות הצוואה על יורשיו. המצווה צריך להיות מודע למהותה של צוואה באופן כללי, ולמהותה של צוואתו באופן פרטי. המשקל, שנותן בית המשפט לכל שיקול משתנה ממקרה למקרה, על-פי העניין.

פסיקת בית המשפט לפיה חסוי יכול לכתוב צוואה

בית המשפט קבע פעמים רבות כי חסוי כשיר לכתוב צוואה. בפסק דין שניתן ביום 2.4.2017, בתיק עמש 27565-09-16 ל.נ. (האחות) נ' ע.ד. (האח) קבע בית המשפט המחוזי בחיפה כי :

"23. … הן לפי הדין והן לפי פסיקה, אין מניעה שחסוי יערוך צוואה, גם אם מונה לו אפוטרופוס, שכן אין בכך כדי לפגוע בכשירותו כחסוי לערוך צוואה כל עוד תקפה היא ונעשתה בנקודת זמן שבה ידע להבחין בטיבה של צוואה…

24. ההגבלה המוטלת על מי שלא ידע להבחין בטיבה של צוואה, עניינה מצבו הנפשי, המנטלי, והגופני של המצווה בעת עריכת הצוואה, כאשר נקודת הזמן הרלוונטית הנה מועד חתימת הצוואה, וחומר הראיות צריך להיות נכון למועד זה, גם אם לפני כן ו/או לאחר מכן השתנה המצב…

25. נפסק לא אחת, כי גם במצב שבו סבל אדם מתקופות שבהן נתערפלה דעתו, אם מצא בית המשפט כי המצווה היה צלול ביום עשיית הצוואה, יהא רשאי לקבוע כי אותו אדם הבחין בטיבה של צוואתו בשעה שערכה. המבחן לבדוק מצבו של המצווה בשעת עריכת הצוואה והאם ידע הוא להבחין בטיבה של הצוואה גמיש ובו יש לבדוק אם מודע היה מצווה למהות מעשיו ותוצאותיהם…

26. כפי שקבע בית משפט קמא, נטל הוכחת קיומה של המגבלה, מוטל על הטוען לה. לא אחת נפסק, כי כמות ההוכחה אינה דבר של מה בכך, ואין די בהעלאת ספקות, אין די בהוכחה כי המנוח היה חולה נפש בעת עשיית הצוואה וכי רדפוהו מחשבות שווא. יש להוכיח כי מצבו המנטלי, הנפשי, אותן מחשבות שווא וההזיות מהן סבל הן שהובילו, הלכה למעשה, לכתיבתה כפי שנכתבה. בהעדר קשר סיבתי בין תפיסת המציאות המעוות ובין הוראותיה המהותיות של הצוואה, לא תיפסל כשירותו של המצווה בכל הנוגע לצוואה שעשה…"

עריכת צוואה לחסוי – סיכום

ישנם פרטים רבים בקשר לשאלה מי יכול לכתוב צוואה, מה דין עריכת צוואה לחסוי ומתי ניתן לתקוף צוואה עקב אי כשירות המצווה. בכדי להימנע מבעיות עתידיות, ועל מנת לתקוף צוואה או להגן על צוואה, כדאי ליורשים לפנות לעורך דין מומחה בתחום הירושה והעיזבון, בכדי לבחון את מלוא ההשלכות של כל פעולה ומקסום האפשרויות.


משרדו של עו"ד ונוטריון יצחק גולדשטיין מתמחה במגוון שירותים משפטיים הקשורים לשמירת העושר המשפחתי, לרבות עריכת צוואה, בקשה לקיום צוואה, התנגדות לצוואה, ניהול עיזבון, עריכת הסכמי חלוקת עיזבון, ניהול הליכים בבית המשפט לענייני משפחה ואצל הרשם לענייני ירושה, וליווי משפטי אישי ומסור.

הידע והניסיון המשפטי והכלכלי של משרדנו עומד לרשות לקוחותיו בתיקי עיזבון בהם מעורבים בדרך כלל היבטים עסקיים ומסחריים בקנה מידה משמעותי.

אם אתם מחפשים עורך דין מקצועי ושירות מצוין בתחומי הירושה, הצוואות והעיזבון, משרדנו עומד לרשותכם.

תוכן עניינים

דילוג לתוכן