יורש אחר יורש

צוואת יורש אחר יורש כמו בצוואה הדדית, מאפשרת להעביר את העיזבון ליורש ראשון ואחריו ליורש שני. ההורשה לשני נעשית לאחר פטירת הראשון. בידי עורך הצוואה להתנות תנאים נוספים כמו תנאי חלופי אחר, ובהתקיימות התנאי או התנאים תעבור הירושה מיורש אחד לשני. קראו להלן מהי זכות העקיבה של היורש השני וכיצד ניתן לשמור עליו באמצעות רישום הערת אזהרה.

עשוי לעניין אתכם גם: 

דוגמה לצוואה יורש אחר יורש

דוגמה לכך – אב המעוניין כי בנו ירש את דירתו, ולאחר מכן נכדו ירש את הדירה ולא אשת בנו.

דוגמה נוספת – בני זוג המבקשים להקנות את דירתם לבן הזוג שנותר בחיים ולאחר מכן הדירה תעבור לילדיהם ולא לחבר החדש של בן הזוג שנותר בחיים – עורכים צוואה הדדית יורש אחר יורש.

הוראות חוק הירושה יורש אחר יורש (סעיף 42)

סעיף 42 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, קובע את ההוראות דלהלן:

– המצווה יכול לצוות את עזבונו או חלק מעזבונו לשניים, כך שתחילה יזכה ראשון ולאחר מכן יזכה היורש השני. המצווה יכול לקבוע שהשני יזכה לאחר פטירת היורש הראשון, או כשיתקיים תנאי מסוים, או בזמן מסוים.

– היורש הראשון יכול להשתמש במנה שירש כרכושו הפרטי, והשני יזכה רק במה שהשאיר היורש הראשון.

– היורש הראשון אינו יכול לפגוע בזכות היורש השני ע"י עריכת צוואה.

– צוואה מסוג זה יורש יכולה להיות אפילו לטובת מי שלא היה בחיים בעת פטירת המצווה, ונולד לאחר מכן.

– אם היורש השני נפטר לפני המועד לזכייתו או שהוא פסול לרשת או שהוא הסתלק מהמגיע לו, תתבטל ההוראה לטובתו בצוואה.

– צוואת זו יכולה להיות רק לשניים אחד אחרי השני ולא ליותר מכך, אלא א"כ זו הוראה לטובת מי שהיה בחיים בעת עריכת הצוואה.

היורש הראשון רשאי לעשות ברכוש כבשלו

כל עוד העיזבון בידי היורש הראשון, הוא הבעלים באופן מוחלט של הרכוש, והוא רשאי לעשות ברכוש שקיבל, כבתוך שלו ואף להעבירו לאחר, ולכן השני יירש, בבוא הזמן שנקבע לכך בצוואה, או בהתקיים התנאי שנקבע בצוואה, רק את מה ששייר לו הראשון.

בפסיקה נקבע כי לא ניתן לחייב את היורש הראשון להתנהגות סבירה בכספי הירושה.

האם היורש הראשון יכול לנשל את היורש השני?

על יורש א' מוטלת מגבלה אחת ויחידה – הוא אינו רשאי לגרוע מזכותו של היורש המיועד לרשת אותו, בבוא יום או בהתקיימו של תנאי שנקבע לצורך כך, בצוואות או בצוואה, על ידי עריכת צוואה בה יצווה את הרכוש שירש או שנותר מהירושה, לאחר או לאחרים.

יחד עם זאת היורש הראשון יכול לנשל את היורש השני ע"י מתנה בחיים וכיו"ב.

בפס"ד רזניק ע"א 598/75 רזניק נ' רזניק נקבע כי היורש הראשון הוא בעלים לכל דבר. ולכן, אף שהיורש ראשון יודע שהמצווה ביקש כי הנכסים יגיעו, לידיו של יורש שני, אין בידיעה זו כדי להטיל עליו מגבלה משפטית על כוחו לעשות במה שקיבל, והוא יכול ורשאי לכלות את נכסי העיזבון – כולם או חלקם – ומבחינה משפטית גרידא עושה הוא על דרך זה כדין.

למרות יכולתו המשפטית לנשל את היורש השני, נקבע כי הדבר אינו ראוי ואינו מוסרי, מאחר שידוע לנהנה כי המצווה ביקש להוריש גם לאחר ועל היורש הראשון מוטלת חובה מוסרית להותיר מן הירושה דבר מה ליורש השני. וכך נאמר בפס"ד רזניק נ' רזניק דלעיל:

"בצדק העיר השופט המלומד…. שלמרות התוצאה הדווקנית הנובעת מסעיף 42 של החוק, הרי רוח כל צוואה כזאת ליורש אחר יורש היא שהראשון ישמור על הנכסים במידת האפשר והמתחייב מן הנסיבות, להנאתו של היורש השני. אבל אין זאת אלא חובה מוסרית שאין בצדה חובה משפטית. אם אמנם העדיף המשיב דנן את בתו הצעירה בתתה לו את עיקר הנכסים שירש מאשתו… הרי זה ענין בינו ובין מצפונו…."

יורש אחר יורש

כיצד ניתן להתגבר על החשש מנישול השני? – הגבלת היורש הראשון

כאמור, כל זמן שהירושה אצל היורש הראשון הוא בעלים מוחלט, וביכולתו לכלות את נכסי העיזבון או לתת אותם במתנה, אף אם אין הדבר ראוי מוסרית. אולם, ניתן  בצוואה להגביל את היורש הראשון, וההגבלה מחייבת את הראשון לעשות כפי שציווה המצווה. יחד עם זאת יש לשים לב שההגבלה לא תגביל את היורש הראשון יתר על המידה, כמו הגבלה שתמנע ממנו ליהנות מהנכס.

אחת מהאפשרויות הינה הגבלת היורש הראשון ממכירת נכס, אך הוא יוכל להשתמש בו. אפשרות נוספת היא שהיורש הראשון יהנה מהפירות והקרן תהיה של היורש השני. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום הצוואות והירושה.

יורש אחר יורש – הערת אזהרה

על מנת להגן על השני מפני נישולו על ידי מכירה שיבצע הראשון, ניתן לרשום הערת אזהרה על זכויות הראשון. הערת האזהרה תמנע מכירה או מתנה לאחר.

ואולם אם היורש הראשון יתעקש על זכותו למכור כיון זכותו לעשות ברכשו שירש כמו רכושו הפרטי, יתכן שבית המשפט יאפשר לו למכור למרות הערת האזהרה לטובת היורש השני. הטענה שלו תקבל משנה תוקף, אם יוכיח שלא רוצה למכור כדי לנשל את היורש השני, אלא כי הוא זקוק לכסף למחיה.

הגבלה על מספר היורשים החליפיים

החוק מגביל (סעיף 42 לחוק הירושה) את האפשרות לצוות ליותר משניים. לכן לא ניתן לצוות ליותר מיורש אחר יורש.

פתרון להורשה לדורות – הקמת נאמנות

למרות שלא ניתן למנות יותר משני יורשים אחד אחרי השני, ישנו פתרון אפשרי להורשה לדורות, באמצעות הקמת קרן שתחלק כספים לדורות ההמשך, בהתאם להוראות שקבע המנוח בצוואתו, כפי שנקבע בפס"ד אינזל (ע"א  9/74 רחל אינזל נ' דורה קוגלמס). אף אם כוונת המוריש מורה על הקמת קרן, ללא אמירה מפורשת, הדבר מספיק, כיון שניתן להורות על הקמת קרן אף במשתמע.  

האם ליורש השני זכות ברכוש שרכש היורש הראשון ? – זכות העקיבה

סעיף 42(ב) קובע כי הזוכה השני יקבל רק מה ששייר הראשון.

מה קורה כאשר היורש הראשון מכר חלק מהעיזבון וקנה רכוש אחר במקומו, כגון מכירת דירה וקניית דירה אחרת במקומה. האם נכס חלופי, נחשב כחלק מהנכסים אותם שייר הראשון, או  רק נכס מקורי נחשב למה ששייר הראשון?

כב' השופט גולדברג (ע"א 311/81) קבע כי יש להחיל את עקרון העקיבה, ולכן גם נכס חלופי הינו חלק ממה ששייר הראשון. זאת, אף שעקרון העקיבה לא נקבע במפורש בסעיף 42 לחוק. הקביעה מתבססת על פרשנות אומד דעת המצווה בהתאם לסעיף 54 של חוק הירושה. במקרה דנן ברור שכוונת המצווה שגם נכס חלופי יעבור ליורש השני.

לפני קבלת החלטה בנושא של ירושה ובמיוחד בנושאים סבוכים כמו צוואה הדדית ומספר יורשים, כדאי להתייעץ עם עורך דין ירושה הבקי בתחום.


משרדו של עו"ד ונוטריון יצחק גולדשטיין מתמחה במגוון שירותים משפטיים הקשורים לשמירת העושר המשפחתי, לרבות עריכת צוואה, בקשה לקיום צוואה, התנגדות לצוואה, ניהול עיזבון, עריכת הסכמי חלוקת עיזבון, ניהול הליכים בבית המשפט לענייני משפחה ואצל הרשם לענייני ירושה, וליווי משפטי אישי ומסור.

הידע והניסיון המשפטי והכלכלי של משרדנו עומד לרשות לקוחותיו בתיקי עיזבון בהם מעורבים בדרך כלל היבטים עסקיים ומסחריים בקנה מידה משמעותי.

אם אתם מחפשים עורך דין ירושה מומלץ מקצועי ושירות מצוין בתחומי הירושה, הצוואות והעיזבון, משרדנו עומד לרשותכם.

ניתן ליצור עמנו קשר בטל':  03-5758484

דילוג לתוכן