צוואה לדוגמא

נוסח דוגמאות של צוואה בכתב יד ללא עדים, או עם עדים. פורמט צוואה לדוגמא להורדה DOC, הינו לידיעה בלבד ואין לעשות בו שימוש, אלא לאחר ייעוץ עורך דין לענייני צוואות.

לרשותכם מדריך מפורט על כל הנושאים שחשוב לדעת לפני עריכת צוואה, ומדריך כיצד לערוך צוואה לבד:

טופס נוסח צוואה לדוגמא

הנוסח מוצג אך לצורך התרשמות על צורת הצוואה, ואין לעשות בו כל שימוש ללא ייעוץ פרטני עם עו"ד צוואות

לפי חוק הירושה, צוואה ניתן לערוך בפני עדים או בכתב יד או בפני רשות, או בעל פה בתנאים מסוימים. צריך לערוך אותה בהתאם להוראות חוק הירושה, כך שלא יהיה ניתן לבטל אותה מחמת אחת הסיבות לפסילתה. מניסיוננו, ללא סיוע עו"ד לא ניתן למנוע את כל הסיבות שיובילו לבסוף להתנגדות לצוואה.

צוואה צריכה לבטא את רצון המצווה לגבי אופן חלוקת העיזבון לאחר פטירתו. ללא יעוץ מבעל מקצוע, הניסוח עלול להיות לא מדויק, ולהוביל לפרשנויות להם המנוח כלל לא התכוון. על מנת לנסח צוואה שמשקפת את רצון המצווה באופן ספציפי וערוכה לפי הוראות חוק הירושה יש לפנות לעורך דין צוואות.

מנוסח דוגמת צוואה הושמטו כמה סעיפים אשר ללא ייעוץ משפטי עלולים לגרום לטעויות.

לקבלת הצעת מחיר הוגנת של עריכת צוואה ע"י עו"ד צוואות פנו למשרדנו בטלפון 03-5758484 או במייל main@ygoldlaw.co.il.

נוסח צוואה בפני עדים לדוגמא

הצוואה מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד. יש לשנות במקומות המתאימים.

צוואה

הואיל    ואין אדם יודע את עתו;

והואיל   וברצוני לצוות את שיעשה ברכושי ובנכסי לאחר אריכות ימי;

והואיל וברצוני שהוראות צוואה זו יחולו שעה אחת קודם מיתתי ויחולו הן לפי דין תורה והן לפי חוקי מדינת ישראל והדין הבינלאומי;

לפיכך, אני החתום מטה ___________ ת.ז. ___________ מרח' _______________, בהיותי בדעה צלולה מיושבת ומוגמרת, מרצוני הטוב והחופשי, ללא כל השפעה בלתי הוגנת עלי מצד כלשהו, ללא כפיה, לחץ או השפעה כלשהי, מצווה בזאת את שיעשה ברכושי לאחר מותי כמפורט להלן:

 1. אני מבטל כל צוואה אחרת שעשיתי בעבר, אם עשיתי, בכל צורה שהיא, ומורה כי כל צוואה אחרת שעשיתי עד היום אין לה תוקף והיא בטלה, למעט ________________ (כאן יש למלא בהתאם לייעוץ משפטי).
 2. צוואתי זו תהיה בתוקף כל עוד לא תבוטל על ידי.
 3. צוואתי זו מתייחסת לכל נכסי, לרבות מיטלטלין, מקרקעין, כספים, מניות, נאמנויות, תביעות וכל זכות אחרת שמגיעה לי או שתגיע לי בעתיד.
 4. הנני מורה כי רכושי ישמש תחילה לתשלום הוצאות כבודי האחרון, קבורתי ותשלום חובותי, אם יהיו.
 5. ל-_________________ אני מצווה את הדירה שברחוב _________ גו"ח _________.
 6. ל-_____________ אני מצווה את הרכב _____________.
 7. ל-____________ אני מצווה את התכשיטים / כלי הכסף.
 8. יתרת רכושי תחולק באופן הבא ______________.
 9. במקרה של פטירת אחד מיורשי חלילה, חלקו יעבור ל _________ (כאן חובה לקבל ייעוץ משפטי). 
 10. צוואה זו תקפה גם לפי דין תורה, ולכן אני מורה ___________ (כאן יש למלא בהתאם לייעוץ משפטי).
 11. אני מצווה למנות למנהל עיזבון את עו"ד ______________.
 12. להסרת ספק, משך כל חיי אני רשאי לעשות בנכסי כטוב בעיניי, ולבטל כל הקניה המשתמעת בצוואה זו.
 13. אני מצהיר כי ערכתי צוואה זו ביום ___________________ ______________ בהיותי בדעה צלולה ומיושבת, מרצוני החופשי, ללא כל כפיה, אילוץ ו/או השפעה בלתי הוגנת, ולאחר שהצהרתי בפני העדים ________________ ו-_______________, כי זו צוואתי. 

ולראיה באתי על החתום ב__________ (מקום) , ביום _________ (תאריך)

                                                                                               _______________ (שם פרטי ומשפחה)

אישור

אנו הח"מ: _______ ת"ז ______, _______ ת"ז ______,

מצהירים ומאשרים בזה כי אנו מכירים את המצווה מר ________ ת"ז _________ וכי אנו בגירים מעל גיל 18 שנה, כי אין לנו טובת הנאה בעיזבון המצווה, וכי המצווה חתם בנוכחותנו על הצוואה מרצונו הטוב והחופשי, ללא כל השפעה, כפיה או לחץ, אחרי שהצהיר בפנינו כי זו צוואתו האחרונה, וכי שנינו חתמנו כעדים בנוכחות המצווה ואחד בנוכחות השני, וכי עשינו קניין גמור לפי דין תורה על זכויות המצווה לטובת האנשים המוזכרים בצוואה.

תאריך: __________                    שם וחתימה:  ______________                          שם וחתימה:   ______________

דילוג לתוכן