הסכם עבודה אישי להורדה

הסכם עבודה אישי להורדה מסדיר את תנאי העסקה בין מעסיק לעובד. מטרתו של החוזה היא להסדיר ולהגן על יחסי העבודה בין הצדדים. להלן הסבר וכן נוסח פורמט הסכם עבודה לדוגמא להורדה pdf, word.

האם יש חובה לחתום על הסכם עבודה אישי?

עקרונית החוק אינו מחייב את המעסיק והעובד לחתום על חוזה עבודה ביניהם. אך יש חובה להודיע לעובד על תנאי העסקה.

כדאי לערוך את חוזה העבודה בכתב. את התנאים בחוזה עובד מעביד ניתן לשנות רק בהסכמת העובד והמעסיק כאחד. המעסיק אינו יכול לשנות תנאים באופן חד צדדי.

חובת הודעה על תנאי העסקה

לפי חוק הודעה לעובד כל מעסיק חייב להודיע לעובד על תנאי העבודה לא יאוחר מ- 30 יום מהיום בו התחיל לעבוד. בהודעה יש לפרט את השכר, שעות העבודה, תנאים סוציאליים וכו'.

חוזה עבודה וזכויות לפי החוק

לא ניתן להתנות או לוותר על זכויות שיש לעובד מכוח חוק, צו הרחבה או הסכם קיבוצי. לכן חוזה עבודה לא יכול לפגוע בזכויות שיש לעובד, אלא רק להוסיף על זכויות אלו. אם מעסיק מחתים עובד על הסכם שיש בו הוראה מנוגדת לחוק במדינת ישראל בכלל, אין תוקף להוראה, והיא אינה מחייבת עובד שחתם עליה. 

בהתאם לס' 20 לחוק הסכמים קיבוציים, עובד לא יכול לוותר על זכויות שיש לו מכוח הסכם קיבוצי.

גם סעיף חוזה שאוסר על עובד לתבוע את המעסיק בבית דין לענייני עבודה או בבית המשפט, אינו חוקי ובטל.

סעיף אוסר התאגדות, אינו חוקי ובטל.

איסור שכר כולל

בסעיף 5 לחוק הגנת השכר נקבע כי תשלום עבור עבודה בימי מנוחה ותשלום עבור שעות נוספות לא יכלל בשכר הבסיס. בית דין לעבודה כן התיר שכר כולל אם החישוב נעשה בצורה הוגנת לטובת העובד לפי השעות הצפויות.

איסור הגבלת תעסוקה 

חל איסור להגביל עיסוק של עובד. לכן יש בעיה בסעיף שאוסר עבודה אצל מתחרה או מטיל איסור עבודה נוספת. בית דין לעבודה יכול להתיר הגבלה מינימלית וסבירה במקרים מיוחדים כמו סודות מסחריים; התחייבות העבוד לעבוד כתשלום עבור  הכשרה מיוחדת שעבר; פיצוי שניתן לעובד תמורת ההגבלה.

דוגמא להסכם עבודה להורדה PDF, WORD

 

להלן דוגמא לחוזה העסקה (PDF, DOC, WORD). מומלץ לערוך חוזה אישי מסודר ומדויק אצל עורך דין דיני עבודה.

הדוגמא אינה לשימוש ללא התייעצות עורך דין מומחה.

הסכם עבודה

נחתם ב _________ בתאריך ____________ 

בין 

שם ___________

ת"ז / ח"פ ___________ 

כתובת ___________ טלפון  __________ 

(להלן: "המעסיק") 

לבין 

שם __________ 

ת"ז ___________ 

כתובת ___________ טלפון  __________ 

(להלן: "העובד")

הואיל והמעסיק / החברה  עוסקת ב_____________ 

והואיל   והמעסיק / החברה מעוניינת להעסיק את העובד בתפקיד ________, והעובד מעוניין לעבוד אצל המעסיק / החברה בתפקיד זה. 

והואיל   והצדדים מעוניינים לקבוע בהסכם את תנאי ההעסקה.

לפיכך הוסכם בין הצדדים: 

 1. העובד יכהן בתפקיד  _______________ ויבצע את המשימות הבאות ____________. 

 2. שעות העבודה של העובד הינן בימים _______ בין השעות ____ ו-______. 

 3. תקופת העסקה של העובד תחל ביום ________ עד _________.

 4. אם צד יודיע לצד השני על הפסקת העבודה, ההודעה תהיה לפי חוק חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001. בתקופה שבין מתן הודעה לבין סיום העסקה, העבודה תימשך כרגיל.

 5. לעובד תשולם משכורת חודשית בסך __________ ברוטו + תשלום עבור כל שעת עבודה נוספת בסך __________ . לחילופין – לעובדת תשולם משכורת לפי שעות, כאשר עבור כל שעת עבודה ישולם ___________.

 1. העובד יקבל הוצאות נסיעה בסך _______ לחודש.  

 2. העובד זכרי לחופשה שנתית כקבוע בחוק חופשה שנתית תשי"א 1551. העבוד יתאם מראש עם המעסיק את מועד החופשה.

 3. העובד זכאי לדמי הבראה כמקובל במשק.

 4. אחרי חצי שנת עבודה, יופרשו לעובד תשלומי פנסיה כמקובל.

 5. המעסיק ישלם דמי ביטוח לאומי וכל תשלום אחר החל עליו לפי חוק. 

 6. העובד ישלם ו/או יופרש ממשכורתו, מס הכנסה, מס בריאות וכל תשלום החל עליו לפי חוק.

 7. כל שינוי לא יהיה תקף אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי הצד הצדדים. 

לראיה באו הצדדים על החתום: 

המעסיק: ________________________  העובד: ________________________

תוכן עניינים

דילוג לתוכן