אי העברת הפרשות לפנסיה

הפרת חובת ההפרשות לביטוח הפנסיוני של העובד על ידי המעסיק מהווה פגיעה חמורה ביותר בזכויות העובד. למרבה המזל, החוק עומד לצידו של העובד גם במקרה מצער זה, ומאפשר לו לנקוט במספר צעדים כנגד המעסיק כדי להגן על זכויותיו. אולם, לפני שנסביר מהם הצעדים הללו, נסביר תחילה מהי חובת העברת ההפרשות לפנסיה שחלה על המעסיק, כיצד ניתן להפר חובה זו, וכיצד ניתן לגלות את ההפרה.

מהי חובת העברת ההפרשות לפנסיה?

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק משנת 2008 הטיל לראשונה על כל המעסיקים במשק את החובה לערוך ביטוח פנסיוני מקיף לכל עובד שכיר שלהם שאין לו הסדר ביטוח פנסיוני מטיב מההסדר שנקבע בצו.

צו זה הוחלף כעבור 3 שנים בצו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה משנת 2011, שאף הוא עודכן כעבור 5 שנים במסגרת צו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק משנת 2016.

כל הצווים הללו קבעו את חובתו הבסיסית של המעסיק לערוך לכל עובד שלו ביטוח פנסיוני מקיף, ובמסגרתו לבצע הפרשות לקרן פנסיה ולקרן פיצויי הפיטורים של העובד וזאת מדי חודש.

הן המעסיק והן העובד צריכים להפריש לקרן הפנסיה, בעוד רק המעסיק צריך להפריש לקרן פיצויי הפיטורים.

הפרשות המעסיק נעשות על חשבונו, ואילו הפרשות העובד מבוצעות באמצעות ניכויין משכרו.

סכום ההפרשות נגזר באחוזים משכר העובד ברוטו, והיקפם משתנה מעת לעת.

החל מינואר 2017 ונכון לשנת 2022, סכום ההפרשות הכולל לביטוח הפנסיוני הינו 18.5%, שכוללים 6% הפרשות העובד לפנסיה;  6.5% הפרשות המעסיק לפנסיה; ו-6% הפרשות המעסיק לפיצויי הפיטורים.

מהי הפרת חובת העברת ההפרשות לפנסיה

ככלל, המעסיקים יכולים להפר את חובת ביצוע ההפרשות לפנסיה בכל מיני דרכים, ובדרגות חומרה שונות.    

המקרה היותר חמור יחול כאשר המעסיק לא טרח כלל לערוך לעובד ביטוח פנסיוני מקיף, וממילא לא העביר אף הפרשה אליו.

המקרה הפחות חמור יחול כאשר המעסיק יערוך לעובד ביטוח פנסיוני מקיף, אולם הוא יפר את חובת ביצוע ההפקדות לפנסיה במלואן ובמועדן, באופן קבוע ורצוף, דבר שעלול לפגוע בהיקף זכויות העובד ובכיסויים שלו לפי הביטוח, ואף להביא לביטולו ע"י הגוף המבטח.

מדובר למשל בנסיבות בהן המעסיק מעביר רק חלק מכספי ההפרשות, או כאשר הוא מעביר אותם באיחור ניכר, או כאשר הוא מעביר אותם רק בחלק מהחודשים, או כאשר הוא מעביר כספים רק לאחת הקרנות (פנסיה או פיצויי פיטורים), וכיו"ב.

איך ניתן לגלות את הפרת חובת העברת ההפרשות לפנסיה

מטבע הדברים, מעסיק שמפר את חובת העברת ההפרשות לפנסיה לא בדיוק יטרח לדווח על כל כך לעובדיו. כתוצאה מכך, עובדים רבים אינם מודעים כלל להפרת החובה כלפיהם, ועל כן הם גם לא עומדים על קיום זכותם מול המעסיק.

כיצד העובד יכול בכל זאת להיות מודע להפרת החובה כלפיו?

ראשית, עליו לבדוק את תלושי השכר שלו, שבהם על המעסיק לציין גם את סכומי ההפרשות שהוא העביר לביטוח הפנסיוני של העובד.

ככל שפרט זה איננו מצויין בתלוש השכר של העובד, הדבר אמור להדליק אצלו נורה אדומה, בגינה עליו לפנות מיידית למעסיק שלו כדי לברר את העניין.

ככל שפרט זה מצויין בתלוש השכר של העובד, הדבר עשוי להוות סימן חיובי לכאורה, בדבר ביצוע ההפרשות בפועל, אולם למרבה הצער, לא ניתן להסתמך רק עליו, מאחר שישנם מעסיקים שמציינים את ביצוע ההפרשות בתלוש השכר של העובד, אולם מבלי לבצע בפועל את ההפרשות.

לכן, במקרה כזה, יש להמשיך ולוודא את עניין ביצוע ההפרשות אצל הגוף המבטח שאצלו נערך הביטוח הפנסיוני של העובד, כדי לברר מהם סכומי ההפרשות שהמעסיק היה צריך להעביר ומהם מועדי העברתם בפועל.

וידוא זו יכול  להתבצע בכל מיני דרכים, לרבות באמצעות בדיקת הדו"חות הרבעוניים שהגוף המבטח אמור לשלוח לעובד, בדיקה באיזור האישי של המבוטח באתר האינטרנט של הגוף המבטח, וכמובן פניה ישירה לגוף המבטח.

צעדים כנגד הפרת חובת העברת ההפרשות לפנסיה  

עובד שגילה לדאבון ליבו שמעסיקו מפר את חובת העברת ההפרשות לביטוח הפנסיוני שלו, יכול לנקוט בכל מיני צעדים, כפי שיפורט להלן.

הצעד הראשוני המתבקש הוא פשוט לפנות למעסיק כדי לברר עמו מדוע לא בוצעה העברת ההפרשות, וכמובן כדי לדרוש ממנו לתקן את ההפרה, ולהתחיל להעביר מעתה ואילך את מלוא ההפרשות לביטוח הפנסיוני שלו, כולל תשלום רטרואקטיבי בגין כל התשלומים שטרם בוצעו עד אז.

ייתכן שהמעסיק ייענה לדרישת העובד וייתכן שהוא ייסרב לה, וזאת למרות שברור לו היטב שהוא מפר את החוק. 

אם המעסיק ייענה לדרישה, כפי שיש לקוות, על העובד לוודא שהמעסיק אכן העביר בפועל את ההפרשות.

אם המעסיק ייסרב לדרישה, אל לעובד להרים ידיים, מאחר שבאפשרותו לנקוט בצעדים הבאים:

  • להתפטר בדין מפוטר עקב הרעת תנאים מוחשית, לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, דבר שיקנה לו את כל הזכויות שמגיעות לעובד שפוטר, לרבות הזכות לקבלת פיצויי פיטורים.
  • להגיש תביעה נגד המעסיק בפי בית הדין האזורי לעבודה, ואף כנגד הגוף המבטח, במקרה שאותו גוף הפר את חובתו לוודא שהמעסיק העביר אליו את ההפרשות. לפי הפסיקה, העובד רשאי לבחור האם הוא רוצה לתבוע אחד מהם או אף את שניהם יחדיו, אולם רצוי שהוא יפעל בכל מקרה למיצוי זכויותיו כלפי הגוף המבטח, ולו במקביל להגשת תביעה כנגד המעסיק, וזאת מכח עקרון הקטנת הנזק.
  • להגיש תביעה בפני המוסד לביטוח לאומי, במקרה שבו המעסיק הפך לחדל פרעון ופשט את הרגל, כך שממילא אין כל כך טעם להגיש תביעה נגדו. אולם, אליה וקוץ בה: במסגרת תביעה זו העובד זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי שיפוי רק עבור עד 12 החודשים האחרונים להעסקתו אצל המעסיק.
  • להגיש תלונה כנגד המעסיק בפני יחידת האכיפה של חוקי העבודה של משרד הכלכלה בגין ביצוע הפרת חובת העברת ההפרשות. ניתן להגיש את התלונה באופן מזוהה או אנונימי באתר האינטרנט של משרד הכלכלה. יחידת האכיפה רשאית לשלוח למעסיק התראה מנהלית לפיה עליו לתקן את ההפרה תוך זמן קצוב, אחרת יוטל עליו קנס כספי, וזאת בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011.

במקרה של הפרת זכויות מצד המעסיק חשוב להיוועץ עם עורך דין לדיני עבודה, ובמקרה הצורך להגיש תביעה מתאימה.

דילוג לתוכן