עמוד הבית >> עורך דין ליטיגציה >> עורך דין דיני עבודה >> טיפולי פוריות – זכויות בעבודה

טיפולי פוריות – זכויות בעבודה

מהן זכויות עובדת בטיפולי פוריות? האם חובה לספר למעסיק על טיפולי פוריות? מה דין שימוע בזמן טיפולי פוריות? כמה ימים ניתן להעדר לצורך טיפולים? – ישראל נחשבת כידוע כמעצמה עולמית בכל הקשור לטיפולי פוריות, לרבות טיפולי הפרייה חוץ-גופית. גם המחוקק הישראלי נרתם לסייע לאזרחי המדינה השונים שנזקקים לטיפולים אלו, וזאת בין היתר באמצעות מתן זכויות שונות לעובדים שנזקקים לטיפולי פוריות, כגון הזכות להיעדר מהעבודה לצורך הטיפולים על חשבון ימי מחלה, הגבלת פיטורים במהלך תקופת קבלת הטיפולים, ועוד. מקורות החקיקה העיקריים בנושא זה מצויים בחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, ותקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990, אם כי יודגש שזכויות העבודה בנושא טיפולי פוריות מוענקות לא רק לנשים שעוברות טיפולי פוריות, כי אם גם לגברים שעוברים טיפולי פוריות.

היעדרות מעבודה לצורך טיפולי פוריות

לפי סעיפים 7(ג)(4) + 7(ג1) לחוק עבודת נשים, עובדים ועובדות שעוברים טיפולי פוריות זכאים להיעדר ממקום עבודתם לצורך קבלת טיפולי פוריות על חשבון ימי המחלה שצבורים לזכותם, ותוך קבלת תשלום דמי מחלה עבורם, וזאת בכפוף לקיומם של שני התנאים הבאים: הרופא שמטפל בהם נתן להם אישור בכתב שהטיפולים שלהם מחייבים את היעדרותם מהעבודה, והעובדים הודיעו על כך מראש למעסיק שלהם.

מכסת ימי ההיעדרות לצורך קבלת טיפולי פוריות

מספר ימי ההיעדרות המקסימאלי לצורך טיפולי פוריות משתנה מהעובדת לעובד, בהתאם לתקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990, וכמפורט להלן:

כל עובד רשאי להיעדר עד 12 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה שלו בגין טיפולי הפוריות שלו.

לגבי עובדת, יש להבדיל בין מי שעובדת 5 ימים בשבוע למי שעובדת 6 ימים בשבוע:

מי שעובדת 5 ימים בשבוע, זכאית ל-4 סדרות טיפוליות בשנה, באורך של עד 16 ימים (כולל) לכל סדרה, סה"כ: עד 64 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה שצבורים לזכותה.

נשים בשירות המדינה זכאיות החל מיום 1.8.2018 לתוספת של 2 ימי היעדרות עבור כל סדרה טיפולית, קרי, עד 18 ימים (כולל) בשנה, סה"כ עד 72 יום בשנה על חשבון ימי המחלה שצבורים לזכותן.

מי שעובדת 6 ימים בשבוע, זכאית ל-4 סדרות טיפוליות בשנה, באורך של עד 20 ימים (כולל) לכל סדרה, סה"כ: עד 80 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה שצבורים לזכותה.

נשים בשירות המדינה זכאיות החל מיום 1.8.2018 לתוספת של 2 ימי היעדרות עבור כל סדרה טיפולית, קרי, עד 22 ימים (כולל) בשנה, סה"כ עד 88 יום בשנה על חשבון ימי המחלה שצבורים לזכותן.

היעדרות שעות עבודה לצורך טיפולי פוריות

במסגרת מכסת ימי ההיעדרות המותרים בגין טיפולי פוריות, אין חובה לנצל את כל יום העבודה לצורך ההיעדרות. לפיכך, ניתן להיעדר גם מספר שעות בודדות במהלך יום העבודה על חשבון חלק מימי המחלה,  עד ל-40 שעות מקסימום במצטבר בשנה, יחסית לחלקיות המשרה של העובד, ובמקרה כזה העובד גם יהיה זכאי לקבל דמי מחלה בשיעור מלא כבר החל מהשעה הראשונה להיעדרותו.

שיעור חלקיות המשרה נקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה החודשיות של העובד/ת למספר שעות העבודה שקבוע בחוק למשרה מלאה, קרי, 182.  אולם, אם העובד עובד במקום עבודה שבו תקן שעות העבודה החודשי למשרה מלאה נמוך מ-182, אזי שיעור חלקיות המשרה ייקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה החודשיות של העובד/ת, לתקן החודשי הקבוע במקום העבודה.

תשלום דמי מחלה בגין ימי ההיעדרות לצורך טיפולי פוריות

ההיעדרות של העובדים והעובדות לצורך קבלת טיפולי הפוריות כאמור נחשבת כהיעדרות מפאת מחלה לגבי חוק דמי מחלה, אשר מזכה אותם בתשלום דמי מחלה עבור ימי היעדרותם.

עם זאת, בעניין תשלום דמי המחלה יש להבדיל בין היעדרות של ימים שלמים לצורך קבלת הטיפולים, לבין היעדרות רק מחלק מיום העבודה, למשך מספר שעות בלבד:

מי שנעדר ימים שלמים מהעבודה לצורך קבלת הטיפולים, זכאי לקבלת תשלום רגיל של דמי מחלה, כלומר, תשלום של 50% משכרם עבור ימי ההיעדרות השני והשלישי, ו-100% עבור היום הרביעי ואילך (אא"כ יש להם הסדר מטיב לפי הסכם עבודה קיבוצי/אישי שחל עליהם). כלומר, לא ניתן לקבל דמי מחלה עבור יום ההיעדרות המלא הראשון.  

מי שנעדר רק מחלק מיום העבודה, למשך מספר שעות בלבד, זכאי לקבלת תשלום דמי מחלה כבר החל מהשעה הראשונה להיעדרותו, וזאת בשיעור מלא של 100%.

זכויות בני/בנות הזוג של מי שעובר את הטיפולים

ככלל, הזכות להיעדרות מהעבודה על חשבון ימי המחלה ניתנת רק לעובדים ועובדות שעוברים בעצמם טיפולי פוריות, והיא איננה חל על בני/בנות הזוג שמלווים אותם לטיפולי הפוריות.

אולם, אם מי שעובר בעצמו את הטיפולים הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לצורך ביצוע פעולות יומיומיות, אזי בן/בת הזוג שלו יהיה רשאי לנצל עד 6 ימי מחלה לשם כך על חשבון ימי המחלה שלו, שצבורים לזכותו.

הגבלת פיטורים

לפי סעיף 9 לחוק עבודת נשים, לא ניתן לפטר עובדים ועובדות במהלך תקופת הזכאות שלהם להיעדר מהעבודה לצורך הטיפולים וכן במשך תקופה של 150 ימים שלאחר מכן, וזאת ללא תלות בתקופת הוותק שלהם במקום עבודתם, אלא אם ניתן לכך היתר מטעם הממונה על חוק עבודת נשים. היתר זה יינתן רק בתנאי שהממונה תשוכנע שסיבת הפיטורים איננה קשורה להיעדרות לצורך הטיפולים. 

הגבלת הפיטורים שלעיל חלה רק על עובדים שעוברים טיפולים לקראת שתי לידות לכל היותר, במהלך תקופת העסקתם במקום עבודתם. אם העובדים כבר עברו טיפולים כאמור לקראת הולדת ילדים מבני זוג קודמים, אזי היא תחול גם לגבי טיפולים שהם עוברים לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי שלהם.

הגבלת הפיטורים שלעיל תחול גם על עובדים ועובדות שעוברים טיפולי פוריות אך לא נעדרו מעבודתם לצורך קבלת טיפולים אלו, אף זאת במהלך תקופת הזכאות שלהם להיעדר מהעבודה לצורך הטיפולים וכן במשך תקופה של 150 ימים שלאחר מכן, ובכפוף לקיומם של כל התנאים הבאים:

  • העובדים עבדו במקום העבודה במשך לפחות חצי שנה (6 חודשים).
  • העובדים הודיעו למעסיק על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה המוקדמת לפיטורים (או ממועד הפיטורים, אם לא ניתנה הודעה מוקדמת להם), ומסרו לו אישור של רופא מטפל בכתב על הצורך בטיפולים תוך 14 ימים מאותו מועד.

הגבלת פגיעה בהיקף הכנסה או משרה

לפי סעיף 9א לחוק עבודת נשים,  לא ניתן לפגוע בהיקף ההכנסה או המשרה של עובדים ועובדות שחלה עליהם הגבלת פיטורים לפי סעיף 9 לחוק, וזאת במשך אותה תקופה שחלה לגביה הגבלת הפיטורים, אלא בכפוף  לקבלת היתר מהממונה על חוק עבודת נשים.

גם היתר זה יינתן על ידי הממונה רק אם היא תשוכנע שסיבת הפגיעה בהיקף ההכנסה או המשרה של העובד/ת איננה קשורה לטיפולי הפוריות. 

איסור הפליה בקבלה לעבודה ותנאי העבודה

סעיף 2(א) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, אוסר להפלות לרעה מועמד לעבודה ולא לקבל אותו לעבודה בשל טיפולי פוריות שהוא עובר, או להפלות אותו לרעה בשל טיפולים אלו בכל הקשור תנאי העבודה, קידום בעבודה, השכרה/השתלמות מקצועית, פיטורים או פיצויי פיטורים, ומתן הטבות ותשלומים בקשר לפרישה מעבודה.

סעיף 42 לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959 אוסר על שירות התעסוקה להפלות אדם לרעה בכל הקשור לשליחתו לעבודה בשל טיפולי פוריות שהוא עובר.

עורך דין לזכויות עבודה

בכל מקרה בו יש פגיעה בזכויות עובדת במהלך טיפולים לפוריות, חשוב לפנות לעו"ד לדיני עבודה, שידאג לשמור על זכויותיך ומקרה הצורך להגיש תביעה כנגד המעסיק לבית הדין לענייני עבודה.

דילוג לתוכן